ภาษาไทย


นางสาวปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู คศ.2


นางปวริศา แก้วพิลา
ครู คศ.3


นางจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร
ครู คศ.3


นางพิริยา พิบูลบุญวัฒน์
ครู คศ.2


นางสาวเบญจวรรณ สว่างภพ
ครู คศ.2


นางสาวณัฐปภัสร์ โอชารส
ครู คศ.2


นางสาวกฤษณา มณีจร
ครู คศ.2


นายธวัชชัย นิลสินที
ครู คศ.1


นางสาวขวัญชนก ทองทัพไทย
ครู คศ.1


นางสาวกุลธิดา นาคพิพัฒน์
ครู คศ.1


นายณรงค์เดช จินตนา
ครู คศ.1


นางสาวจริยา จันทะแสน
ครู คศ.1


นางสาวเครือฟ้า วงศางาม
ครู คศ.1


นางสาวนันทนา มูลฟุ่น
ครูผู้ช่วย


นายพันธวัช คฤคราช
พนักงานราชการ