พัฒนาผู้เรียน


นางสุกัญญา ไวสันเทียะ
ครู คศ.1
หัวหน้างานแนะแนว


นางสาวนิภา ถกเอียด
ครู คศ.1
หัวหน้างานห้องสมุด


นางสาวพัชราพร มุสิโก
ครูผู้ช่วย
งานแนะแนว


นางสาวญดาวัส เอี่ยมกำแพง
ครู คศ.1
งานห้องสมุด


นางสาวจุฑามาศ เพียงชำนิ
ครูผู้ช่วย
งานแนะแนว