บริหาร


นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร


นางสาวอรัญญา ตุลยเมธี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ


นายอาณัติ ชุมเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป


นางเมลดา ท่าหลวง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นายทัศกร โนชัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสำลี นราธาวา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ


นางสุวัฒนา สนั่นไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป


นางสาวกนก คำแดง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณ


นางสุมาลี วังทรายทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล