ภาษาต่างประเทศ


นางสาวรัชดาพร บุตะเขียว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครู คศ.2


นางสาวสิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ
ครู คศ.3


นางสาวปาลิดา ชัยวัลลา
ครู คศ.2


นางสาวอินทุกานต์ ประชุมชน
ครู คศ.2


นางสาวลลิตา เกษมจิตต์
ครู คศ.2


นายมงคล อิ่มสุวรรณ
ครู คศ.1


นางสาวบุษยา โถทอง
ครู คศ.1


นางสาวจิราพร เขื่อนเพ็ชร
ครู คศ.1


นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์
ครู คศ.1


นางสาวจริยาพร ราชโสภา
ครู คศ.1


นางสาวพิชญาภา บุญนอง
ครูผู้ช่วย


นางสาวโลลิตา วัฒนชัยเวช
ครูผู้ช่วย


นางสาวคนึงนิจ อินทร์ม่วงไทย
ครูผู้ช่วย


นางสาวชนัญดา แกล้วกล้า
ครูผู้ช่วย


นางสาวณัชชา  เอี่ยมอ่ำ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุจิตรา พูนกลาง
ครูอัตราจ้าง

ภาษาจีน


นางสาวพิชญาดา สิงหเลิศ
ครู คศ.2


นางสาวณัฐพร จันเทพา
ครู คศ.1


นางสาววิภาดา บัณฑิตย์ผล
ครู คศ.1

ภาษาญี่ปุ่น


นางสาวสุภาภรณ์ มุสิกวงศ์
ครู คศ.1