คณิตศาสตร์


นางสาววิภาดา ชำนาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครู คศ.1


นางยุพา อินทร์เพชร์
ครู คศ.3


นางสาวเตือนใจ ชื่นศิริ
ครู คศ.2


นายเฉลิมวุฒิ วรเวช
ครู คศ.2


นางสาวกันตพร ขาวแพร
ครู คศ.2


นางสาวเสาวนีย์ เชื้อเมืองพาน
ครู คศ.2


นางสาวกาญจนา พิเนตร
ครู คศ.1


นางสาวสุทธิมาศ ศรีบ้าน
ครู คศ.1


นางสาวสาลินี ใจสอาด
ครู คศ.1


นางสาวยุภาวรรณ วงแหวน
ครู คศ.1


นายพงษ์ธนิต โถทอง
ครู คศ.1


นายอนุชิต หอมแก่นจันทร์
ครู คศ.1


นายชนัต  เวสารัตน์
ครู คศ.1


นางสาวอรพิน จังนาลุน
ครู คศ.1


นางสาวพนิตชญา เพ็ชรสีเขียว
ครู คศ.1


นางสาวปะภาพินท์ มารศรี
ครูผู้ช่วย