การงานอาชีพ


นางสาวอรอุมา ช่างปรุง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครู คศ.2


นายเทวัญ นราธาวา
ครู คศ.2


นางสาวอัมพร อยู่เมี่ยง
ครู คศ.2


นางสุมาลี วรรณุสิทธิ์
ครู คศ.1


นางสาวสุนันทา วิเศษสุวรรณ์
ครู คศ.1


นางสาววารุณี พลวงษ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวนพมาศ เทพธานี
ครูผู้ช่วย


นางสาวนุทรัช อิ่มใจ
ครูผู้ช่วย


นายพลพจน์ ชูเชิด
พนักงานราชการ