ธีมเวิร์ดเพรส

223705

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจในโรงเรียน อีกทั้งให้ความร่วมมืออย่างดีในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
ขอขอบใจนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบของโรงเรียน อยู่ในโอวาทของครูทุกคน
เป็นนักเรียนที่คณะครูและโรงเรียนภาคภูมิใจ

นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน