ศิลปะ


นางสาวปาริฉัตร สุ่มมาตย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครู คศ.1


นางบุญนาค จงแจ่มใส
ครู คศ.3


นางวิริยาภรณ์ พงษ์ศิลา
ครู คศ.2


นางสิริพร ศึกษากิจ
ครู คศ.2


นายทศพร พิทักษ์
ครู คศ.1


นางสาวชัชพร ภู่น้อย
ครู คศ.1


นายณัฐวุฒิ ชูทอง
ครู คศ.1


นายทวุธชัย ทันอิ่ม
ครู คศ.1