สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวจารุวรรณ ช่างเหล็ก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครู คศ.2


นางจรรยวรรธน์ จันทร์ภูมิ
ครู คศ.2


นางกนกภรณ์ ถนอมวงศ์
ครู คศ.2


นางสาวเสาวลักษณ์ รื่นมณี
ครู คศ.2


นางสาวสุนิสา ศรีอัสดร
ครู คศ.2


นายสรเพชร บัวสุข
ครู คศ.2


นางสาวอังคณา หิรัญกิจรังษี
ครู คศ.1


นางจินตนา สุทัดสันต์
ครู คศ.1


นางสาวจินตนา วงศ์คำจันทร์
ครู คศ.1


นายพิสิษฐ์ ด้านเนาลา
ครู คศ.1


นายศักดิ์นรินทร์ ยาวิชัย
ครู คศ.1


นายปิยะวัฒน์ บุญบำรุง
ครู คศ.1


นางสาวปรียาภรณ์ เวียงสมุทร
ครู คศ.1


นางสาวกนกลักษณ์ เพ็ชรพราว
ครู คศ.1


นางสาวสุทธาทิพย์ ถนอมวงค์
ครู คศ.1


นางสาวประภาพรรณ มาลัยวงศ์
ครู คศ.1


นางสาวณิชทิชา ช่างบุ
ครู คศ.1