สุขศึกษา พลศึกษา


นายธนพล วรรณ์ธรรม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ครู คศ.1


นายบรรหาร ยิ่งประยูร
ครู คศ.3


นายวิทยา ศรีบุญเรือง
ครู คศ.1


นายพรชัย วรรณศิริ
ครู คศ.1


นายณัทชัย คำแพง
ครู คศ.1


นายอดิศร ดอนพนัส
ครู คศ.1


นางสาวกรรณิการ์ พันธ์คำเกิด
ครูผู้ช่วย


นายวรายุทธ สาระคำ
พนักงานราชการ