วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสุภาภรณ์ ช่วยอินทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครู คศ.2


นางสุวัฒนา สนั่นไทย
ครู คศ.3


นางจิราภรณ์ ภู่สิงห์
ครู คศ.3


นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์
ครู คศ.2


นางสาวบุญรุ่ง บุญอากาศ
ครู คศ.2


นางสาวนพมาส โรตมนันทกฤต
ครู คศ.2


นางเกศราภรณ์ เทพแก้ว
ครู คศ.2


นางสาวสุพัตรา ใจตั้ง
ครู คศ.2


นายปริพันธ์ หมั่นค้า
ครู คศ.2


นางสาวจาริยา เชิญชัยภูมิ
ครู คศ.1


นางสาวนวลอนงค์ สาทลาลัย
ครู คศ.1


นายวัชระ มาเพชร
ครู คศ.1


นายพีรวุฒิ ยิ่งนอก
ครู คศ.1


นายภัทร วัฒนโยธิน
ครู คศ.1


นายรชต กงซุย
ครูผู้ช่วย


นางสาวกมลรัตน์ โดยเคน
ครูผู้ช่วย


นางสาวเมวิกา สีมานนท์
ครูผู้ช่วย


นายกันตินันท์ รักนาค
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุฑามาศ เจ้าเจ็ด
ครูผู้ช่วย


นายโยธากรณ์ กาญจนธนากุล
ครูผู้ช่วย

ศูนย์คอมพิวเตอร์


นางสาวมัณฑนา ทูลศิริ
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์
ครู คศ.2
[เว็บไซต์ครู]   [ชุมนุมครู]   [AI ใครๆก็ทำได้.....ช่ะ]


นางสุวภาพ เวชสุทัศน์
ครู คศ.2


นางอทิตยา รักษ์เจริญ
ครู คศ.2


นางสาวนัฐรินทร์ สียางนอก
ครู คศ.1


นายพลลภัตม์ แนวจำปา
ครู คศ.1


นายชุติพนธ์ บำรุงจิตต์
ครู คศ.1


นางสาวเมธาวี วรรณขันธ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวรัตติกาล คำกอง
ครูผู้ช่วย


นางสาวกิติยา นนทะสิทธิ์
ครูผู้ช่วย


นายอนุชา คัทธจันทร์
ครูผู้ช่วย


นางสาวสุพัชชา ใจซื่อ
ครูผู้ช่วย