Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร นำโดยงานสภานักเรียน ได้จัดพิธีมุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ นี้ ประกอบไปด้วย นายนิยม บุญญานาม ผู้อำนวยการโรงเรียน, นางจารุณี ผลอเนก ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน, นางสมปอง เวณุนันท์ ครูชำนาญการพิเศษ ณ โดมอเนกประสงค์ ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกติเวทิตาและระลึกพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ให้คำแนะ นำสู่เส้นทางอันดีงามในอนาคต (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว, สิริกุล สมสิทธิกุล, ภัทรพล เอียงอิ่ม, อติกานต์ สง่าเงยสกุล, จันทนา สารเจริญ, วรารัตน์ ศรีสุวรรณ์ : ภาพ)

Comments ()

การ นำเสนอผลงาน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม "ระดับประเทศ" ประจำปี 2557 (รอบตัดสิน) ด้านสิ่งประดิษฐ์ สื่อ และเทคโนโลยีการศึกษา วันที่ 14 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการแและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของคุณครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร เรื่อง Bio Battery "พลังงานสะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" ในงานประชุมทางวิชาการของคุุรุสภา ประจำปี 2557
ผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงาน
1. นางสาวสุรีย์ ใบบัว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์ ตำแหน่ง ครู คศ.1
3. นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
4. นางสาวพิมลวรรณ หงษ์สง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ในการเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ทั้งนี้ผลแข่งขันปรากฏว่า Bio Battery จากทีมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คว้ารางวัลเหรียญเงินมาครอง (ศราวุธ แท่นจินดารัตน์ : ภาพ/ข่าว)

 

Comments ()

ดาวน์โหลดบุ๊คมาร์ค โปรดอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ

หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Bookmark ให้ดาวน์โหลดได้  ที่นี้  (วิธีการติดตั้ง)

ขั้นตอนการใช้งาน (โปรดอ่านสักนิด เพื่อชีวิตที่สดใส ^ ^)

1. ให้หาชื่อของตัวเองเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในช่องรหัสครู เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อย ให้แตกไฟล์ข้อมูล ด้วย winrar หรือ winzip (ดูวิธีแตกไฟล์) หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์ ให้ดาวน์โหลด ที่นี้

2. แนะนำให้เอาโฟลเดอร์ที่ทำการแตกไฟล์เรียบร้อยไปจัดเก็บไว้ที่ Drive:\ D 

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Bookmark เรียบร้อย ในการเข้าใช้งานครั้งแรก กรุณา ระบุ path ไปยัง D:\ (ชื่อโฟลเดอร์)  หากมีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรมให้ดาวน์โหลด AccessDatabaseEngine คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

5. เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จเรียบร้อย ให้นำข้อมูล (ทั้ง Folder) ส่งวิชาการด้วยตนเอง โดยใช้ Flash Drive ส่วนตัว

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัส

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
 

 

อาจารย์ปราณี เตียหกุล
อาจารย์เต็มใจ โม้สูงเนิน
อาจารย์วรรณกร อิ้งทม
อาจารย์อภิชา พุทธรักษา
อาจารย์เบญจวรรณ สว่างภพ
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร
อาจารย์ปภาวรินทร์ รัตนวิเศษฤทธิ์
อาจารย์นิตยา ภูมี
อาจารย์ปวริศา แก้วพิลา
อาจารย์เสาวรส ภารกิจ
อาจารย์วรารัตน์ ศรีสุวรรณ์
อาจารย์พิศสุดา พรมปา
อาจารย์เบญจวรรณ โอชารส
อาจารย์เกรียงไกร วิลามาศ
อาจารย์สำลี นราธาวา
อาจารย์อรัญญา ถิ่นพุดซา
อาจารย์ณิชา สันติมุนินทร์
อาจารย์ยุพา อินทร์เพ็ชร
อาจารย์รัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ
อาจารย์อำไพนกเด่น
อาจารย์ขนิษฐา พลาชีวะ
อาจารย์สายชล เพชรพัด
อาจารย์ธันยนันท์ จันเต
อาจารย์บรรจง นาทองบ่อ
อาจารย์เฉลิมวุฒิ วรเวช
อาจารย์รุ่งฤดี วันชัย
อาจารย์อรพรรณ วรรัตน์ญานนท์
อาจารย์วัชระ ประโพธิ์ศรี
อาจารย์พิษณุ พูลกิจ
อาจารย์ไชย์นิเวศน์ ยิ้มขาว
อาจารย์สุภารัตน์ น้อยนาง
อาจารย์กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์
อาจารย์สุปราณี ศรีวิชา
อาจารย์กนก คำแดง
อาจารย์จิราภรณ์ ภู่สิงห์
อาจารย์นพมาศ โรดมนันทกฤต
อาจารย์สุวัฒนา สนั่นไทย
อาจารย์กิตติศักดิ์ ปราบพาล
อาจารย์แสงดาว ส่างเงี้ยว
อาจารย์สุภาภรณ์ ช่วยอินทร์
อาจารย์บุญรุ่ง บุญอากาศ
อาจารย์โกศล มั่นจิต
อาจารย์กุลธิดา สุวัชระกุลธาร
อาจารย์สราวุธ แท่นจินดารัตน์
อาจารย์เครือมาศ เชื้อดี
อาจารย์นงเยาว์ ภิญโญ
อาจารย์อุไรรัตน์ แนบเชย
อาจารย์เสาวลักษณ์ รื่นมณี
อาจารย์จรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ
อาจารย์อารีรัตน์ การินทร์
อาจารย์อิศรางค์ ฤาวงศ์
อาจารย์ณัทชกา ศรีดี จงกล
อาจารย์เยาวภา บุญฤทธิ์
อาจารย์ชญาภา บุญเลิศปฐวี
อาจารย์จารุวรรณ ช่างเหล็ก
อาจารย์สรเพชร บัวสุข
อาจารย์สาลี่ ประทุมวงศ์
อาจารย์ศรัญญา หมูสีโทน
อาจารย์อุ้มพร ทองดี
อาจารย์บรรหาร ยิ่งประยูร
อาจารย์สาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์
อาจารย์วิทู เอกปิยะกูล
อาจารย์คมสันต์ จงแจ่มใส
อาจารย์วรายุทธ สาระคำ
อาจารย์เอกราช ปุคำน้อย
อาจารย์ฐิณิชดา ช่างบุ
อาจารย์พรชัย จันทร์พัฒนพงศ์
อาจารย์บุญนาค จงแจ่มใส
อาจารย์สมเด็จ วันชุ่ม
อาจารย์สู่ปรีดี ภู่น้อย
อาจารย์ณพล ดำรงธนชัย
อาจารย์ธงไท จันเต
อาจารย์พุฒิพงศ์ บุญคง
อาจารย์โกศล ป้องกัน
อาจารย์ยุวดี วงษ์สว่าง
อาจารย์มลิวัลย์ สินรัตน์
อาจารย์ศิวพร สีหาแสน
อาจารย์อรอุมา ช่างปรุง
อาจารย์อัมพร อยู่เมี่ยง
อาจารย์เทวัญ นราธาวา
อาจารย์เพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์
อาจารย์อทิตยา เทียนอำไพ
อาจารย์จิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์
อาจารย์วัลลภ พงษ์ศิลา
อาจารย์สุวภาพ เวชสุทัศน์
อาจารย์วิชุดา คำดี
อาจารย์แมนสรวง เมนะเนตร
อาจารย์กัญลิกา บุญญาศิริวัฒน์
อาจารย์กรกนก เอกทัศน์
อาจารย์ผกามาศ แก้วเหล็ก
อาจารย์สิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ
อาจารย์ปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล
อาจารย์สุพัตรา เสนาเนียร
อาจารย์อานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ
อาจารย์ธิศวรรณ บำเพ็ญ
อาจารย์ฉวีวรรณ ญาณรักษ์
อาจารย์อัจฉรา ชาญสำโรง
อาจารย์มยุรี อาจทวีกุล
อาจารย์ลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์
อาจารย์วีรวัฒน์ มงคลากร
อาจารย์รัตนวดี สารเจริญ
อาจารย์สุภัค มั่นศรี
อาจารย์เจษฎาภรณ์ ธิตะโพธิ์
อาจารย์รัชดาพร บุตรเขียว
อาจารย์มนัชญา มาตยา
อาจารย์เพลินพิศ   สังข์ภาพันธ์
อาจารย์พลพจน์ ชูเชิด
 

T004

T101

T102

T103

T104

T105

T107

T108

T109

T110

T111

T112

T113

T115

T201

T202

T203

T204

T205

T207

T208

T209

T210

T211

T212

T213

T214

T301

T302

T303

T304

T305

T306

T307

T308

T309

T310

T311

T312

T313

T314

T316

T317

T318

T319

T401

T402

T403

T404

T405

T406

T407

T408

T409

T410

T411

T412

T413

T414

T501

T502

T503

T504

T505

T506

T507

T601

T602

T603

T604

T605

T606

T701

T702

T703

T704

T705

T706

T707

T708

T709

T710

T711

T712

T713

T715

T719

T801

T802

T803

T806

T807

T809

T810

T811

T812

T813

T814

T816

T817

T818

T820

T821

T822

T823

T903

T908

 

 


วิธีการติดตั้งโปรแกรม BookMark 3

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Bookmark III Setup  สำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้ง และใช้โปรแกรม MS Office 2003 ลงไป ให้ติดตั้ง Access Database Engine 2007 ด้วย

1

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Bookmark III Setup เพื่อเริ่มการติดตั้ง และทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

234567

ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Bookmark III เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

8

หน้าแรกของโปรแกรม Bookmark III

9

Comments ()

คณะ ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียนของโรงเรียนและสนองตอบนโยบายของกระ ทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้ดำเนินการทุกปีการศึกษา (เยี่ยมบ้าน 100 %) เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และรวบรวมข้อมูล จากการได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง สามารถช่วยเหลือ ส่งเสริม แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว ขอบคุณภาพจากคณะครูที่ปรึกษา....ข้อมูลจาก http://www.sahavicha.com/)
Comments ()

นายนิยม  บุญญานาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาคารวะผู้ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2557 เรื่อง "การมัธยมศึกษามุ่งพัฒนาและสร้างพลเมืองดี" วันที่ 27-30 สิงหาคม2557 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา สุราษฎร์ธานี ณ ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ผอ.นิยม  บุญญานาม : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  3  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1    แม่บ้าน           จำนวน  3  อัตราอ่านรายละเอียดคำสั่งประกาศได้ด้านล่าง หรือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ที่นี้

 

 

Comments ()

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันเขียนเรียงความ การประกวด Sci-Show การประกวดชุดรีไซเคิล ซึ่งสร้างความสนุกสนานและเติมเต็มความรู้ให้แก่ผู้เรียน (ภัทรพล เอียงอิ่ม : ภาพ/ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

Comments ()

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันเขียนเรียงความ การประกวด Sci-Show การประกวดชุดรีไซเคิล ซึ่งสร้างความสนุกสนานและเติมเต็มความรู้ให้แก่ผู้เรียน (ภัทรพล เอียงอิ่ม : ภาพ/ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

Comments ()

นางสาวสุรีย์ ใบบัว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสมุดบันทึกความดีให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ในโครงการทำความดีจิตอาสา สู่สากล ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๕ อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมลูกเสือ – เนตรนารีในการทำความดี มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น อย่างเป็นรูปธรรม (อัมพร อยู่เมี่ยง : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารขอชื่นชมกับนักเรียน คนเก่งของเรา คว้ารางวัลในการประกวดการ์ดวันแม่ของสตาร์ เซ็นเตอร์ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางสาวพิมลวรรณ หงษ์สง่า ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ด.ญ.สุชาดา ชำนาญยา รางวัลชมเชย ด.ญ.กนกรัตน์ กองตัน (Facebook สตาร์เซ็นเตอร์ : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

Comments ()

ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอบรม ณ สถาบันซีมีโอ อาร์อีแอลซี ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งดำเนินการโดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กุลธิดา สุวัชระกุลธร : ภาพ/ข่าว)

Comments ()

'เพื่อนชุมชน' จัดโครงการ "เพื่อนชุมชนติวเตอร์" ติว GAT/PAT ให้กับน้องๆ ม.6  ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมสตาร์ พลาซ่า ในวันที่ 15สิงหาคมที่ผ่านมา  โดยมีนางจันทนา  สารเจริญ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และคณะครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ควบคุมดูแล    (เต็มใจ  โม้สูงเนิน, จันทนา สารเจริญ : ภาพ, มาริสา  หล่อตจะกูล : ต่อตัดภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

 

Comments ()

นางสาวปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้นำนักเรียนรับมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับเยาวชนผู้ชนะการประกวดเรียงความหลักประกันสุขภาพหัวข้อ “หลักประกันสุขภาพในความคิดของฉัน” ในงาน “มหกรรมกองทุนสุขภาพ ชุมชนที่ยั่งยืน ภาคตะวันออก” ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยองโดยผลการแข่งขันเรียงความ "หลักประกันสุขภาพในความคิดของฉัน" ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงศุทธินี ถี่ถ้วน ม.๑/๑๐, รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงกนกรัตน์ กองตัน ม.๒/๑๐ , รองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด็กหญิงณิชาภัทร เอี่ยมอินทร์ ม.๒/๑๐ และระดับ ม.ปลาย ได้รับชนะเลิศ ได้แก่ นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ ม.๖/๑ ครูผู้ควบคุม นางสาวเบญจวรรณ สว่างภพ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์, นางปวริศา แก้วพิลา และนางเสาวรส ภารกิจ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน (ปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.oknation.net/)

 

Comments ()

คณะผู้บริหาร คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัดปีการ ศึกษา 2556 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารในวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้มีการกล่าว ต้อนรับ 3 ภาษา คือ จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น , การแสดงรำต้อนรับ, การแสดงนักเรียน เพลงฉ่อย, การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ในหมวดหมู่พลังงานครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ( I-Sweeep) และนำเสนอหนังสั้น เรื่อง แผนสำรองชีวิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ปวีณวัชร ศรีสุข, ภัทรพล เอียงอิ่ม, ธนพัชญ์ รักษ์ชน /ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ข่าว)

Comments ()

นาย นิยม บุญญานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้เป็นประธานในพิธีพิธีถวายราชสดุดี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ระดับโรงเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมนำทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติและปลูกฝัง คุณธรรมด้านความกตัญญูแก่เยาวชน (ปวีณวัชร ศรีสุข, ศิริกุล สมสิทธิกุล, ภัทรพล เอียงอิ่ม, ธนพัชญ์ รักษ์ชน /ภาพประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()