Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการนิศากร  สนศิริ  ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนใหม่ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558... ด้วยความยินดียิ่ง

Comments ()

กระทรวงศึกษาธิการ  มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต  ๑  ประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับจังหวัด  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ซึ่งจะดำเนินการประเมิน  นางสาวนฤมล  นาแฉล้ม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

Comments ()

ตามที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยา ได้เปิดสอบเข้าทำงานในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นั้น บัดนี้ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายชื่อตามลำดับดังนี้   คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

1. วิชาเอก สุขศึกษาและพลศึกษา

     1) นายสุวรรณ  บุญศรีภูมิ

     2) นางสาวสุมิตรา  ฮวบอ่วม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2. วิชาเอก ภาษาญี่ปุ่น

     1) นางสาวนิษา  สุวรรณวงศ์

     2) นางสาวณัฐฐาพร  กำพลศรี

 

          ทั้งนี้  ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  เวลา 08.00 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดไปซึ่งขึ้นบัญชีไว้จะได้รับสิทธิ์เข้ารายงานตัวแทน

          ประกาศ  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ. 2558

Comments ()

ประกาศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

-------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ภาษาญี่ปุ่นและพละ)  จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  2  ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  >>รายละเอียดเพิ่มเติม click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1  ครูอัตราจ้างภาษาญี่ปุ่น  จำนวน 1 อัตรา

1.2  ครูอัตราจ้างพละ          จำนวน 1 อัตรา

1.2  อัตราเงินเดือน   15,000  บาท

   2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาภาษาญี่ปุ่น

2.2 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  สาขาพลศึกษา

2.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู

Comments ()

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2558

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย Account Facebook ของท่าน เพื่อใช้เนื้อหาส่วนนี้

โปรดใช้คำพูดสุภาพ หากฝ่าฝืน จะเข้าข่ายความผิดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

Comments ()

นายบุญส่ง สมุทรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารพร้อมคณะผู้บริหาร ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรนักเรียนช่วยงานประชาสัมพันธ์ และผู้ส่งข่าวหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน (ภัทรพล เอียงอิ่ม : ภาพ, ปวริศา แก้วพิลา : ข่าว)

Comments ()

ดร.สุกิจ  บำรุง และอาจารย์บรรพต  ฉายมุกดา  ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะครูโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เรื่อง “ความร่วมมือในการพัฒนาองค์กร” ในวันที่  13 พฤษภาคม 2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร บรรยากาศของการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และได้รับองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี  (รองฯ ศิริชัย  หอมดวงศรี : ภาพ, ปวริศา  แก้วพิลา : ข่าว)

 

Comments ()

          นายบุญส่ง  สมุทรเสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ได้มอบเกียรติบัตรคะแนนสอบสูงสุดในการสอบกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐาน ทั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน  เพื่อยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ  ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้เพิ่มเติมอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเองและนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้ในอนาคต  (ชนากานต์  ขำทับทิม : ภาพ, ปวริศา  แก้วพิลา : ข่าว)

 

Comments ()

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
นักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน โดยจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้เพื่อสอนการปฏิบัติตนในแต่ละวันอย่างมีสติ และสร้างนิสัยที่ดี โดยผ่าน 5ห้อง ได้แก่ ห้องน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องทำงาน และห้องนอน  (จันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร : ภาพ, ปวริศา  แก้วพิลา : ข่าว)

 

Comments ()

นายบุญส่ง  สมุทรเสน  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียน  ร่วมรับฟังการประชุม "เวทีสภาปฏิรูปฟังเสียงประชาชน" ณ ร.ร. มาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยมีการถ่ายทอดสดออกอากาศ วันที่ 10 พ.ค.58 เวลา 20.00 น. ช่อง NBT และ ช่อง 11 (รองฯ ศิริชัย  หอมดวงศรี : ภาพ/ข่าว)

Comments ()

รายชื่อนักเรียนที่สอบย้ายเข้าตามห้อง ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558

(เลือกระดับที่ต้องการ ตรงหัวข้อด้านล่างของเอกสาร)

รายชื่อนักเรียนและครูที่ปรึกษาระดับชั้น ม.1  ปีการศึกษา 2558 ดาวน์โหลดที่นี้

 

 

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้เป็นฐานการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดระยอง  โดยในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดระยอง ครั้งที่ 8/2558  ณ ห้องประชุมโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  (รองฯ ศิริชัย  หอมดวงศรี : ภาพ/ข่าว, ปวริศา  แก้วพิลา : ตัดต่อภาพ)

Comments ()

ครูจันทนา  สารเจริญ  และครูยุวดี   วงษ์สว่าง  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (Desirable Characteristics Assessment)) ระหว่างวันที่ 21-24 เมษายน 2558จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์  ถนนราชวิถี  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  (จันทนา  สารเจริญ : ภาพ, ปวริศา  แก้วพิลา : ข่าว)

Comments ()

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2558

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.นายภานุพงษ์       วงษ์จันทร์              คณะวิทยาศาสตร์                   สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

2.นางสาววีนัส         เทศถมยา              คณะวิทยาศาสตร์                   สาขาฟิสิกส์

3.นางสาวสุดารัตน์   ทองคำ                  คณะวิทยาศาสตร์                   สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.นายประวันวิทย์     ประทุมวงศ์            คณะนิติศาสตร์                      สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

1.นายจักรภัทร   เชียงเอ้ย                    คณะวิศวกรรมศาสตร์              สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

1.นายอธิรักษ์         โกจันทึก                 คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ            สาขาวิศวกรรมการต่อเรือและเครื่องกลเรือ

2.นางสาวสุวณีย์     เพียรกล้า                คณะวิศวกรรมศาสตร์                    สาขาวิศวอุตสาหการ

3.นางสาวเดือนเพ็ญ   ทองเหง้า             คณะวิทยาศาสตร์                         สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.นายธนากร             เกษียร                  คณะวิศวกรรมศาสตร์                   สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)

2.นางสาววราดา        ลุนธาตุ                 คณะวิทยาศาสตร์                         สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1.นางสาวศิริกุล          สมสิทธิกุล             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์            สาขาการถ่ายภาพ

2.นางสาวธัญญาลักษณ์   สำแดง             คณะวิทยาศาสตร์                        สาขาเคมีสิ่งแวดล้อม

3.นางสาวสิรินพัทธ์     โถบำรุง                 คณะวิทยาศาสตร์                       สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

4.นางสาวรัตนาพร      น่วมประเสริฐ          คณะวิทยาศาสตร์                       สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

5.นายทรงสิทธิ์           หล้าภา                 คณะวิทยาศาสตร์                        สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6.นางสาวจินดามาตร์    พูลหอม              คณะวิทยาศาสตร์                        สาขาฟิสิกส์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.นางสาวจันทร์ทิมา     โตเพ็ชร              คณะวิศวกรรมศาสตร์                   สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

2.นางสาวรัชดา             บุบผาเผ่า           คณะวิศวกรรมศาสตร์                   สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี

3.นางสาวกัญญารัตน์     มั่นถึง     คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   สาขากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม

4.นายจักรกฤษณ์          คำตัน      คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

1.นางสาววรรณิสา       เสนนอก    คณะวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   สาขาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

2.นายพลธาร      สาริกขพันธ์        คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป               สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

3.นางสาวอาทิยา   ดีจริง              คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป               สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

7.นางสาวภิรมย์พร   เจียมเงิน       คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป               สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

8.นายจิรกฤต    นาคสุข               คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป                สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

9.นางสาวฌัชญา       ปาระมะ      คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป                สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

10.นางสาวอุมาพร   ขุนพิทักษ์     คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป               สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

11.นางสาวพรพรรณ     สิงห์ไทยสงค์   คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป        สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

12.นางสาวพีรญา       แจ่มแจ้ง    คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป               สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

13.นางสาวภัคจิรา       ทองนอก   คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป              สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

14.นางสาวปรียาภรณ์     บุตรศักดา    คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี     สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

1.นางสาวกัญจนี      ยอดสุขา                   คณะศิลปศาสตร์                          สาขาภาษาจีนธุรกิจ

2.นายจีรพัฒน์       ศรีพุ่มเงิน                    คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ              สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

3.นางสาวภาวิณี      เทพอินทร์                  คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ             สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4.นางสาวสิริยากร       เสริมส่ง                   คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ            สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.นางสาวศิรภัสสร      ปราบวิชิต                คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ            สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

6.นางสาวสุขุมาลย์    แสนโสภาวัน             คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ            สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยพะเยา

1.นายอดิศักดิ์       เรืองราม                       คณะวิทยาศาสตร์                      สาขาสาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม

2.นายสาธิต          สุวรรณสิงห์                  คณะศิลปศาสตร์                        สาขาภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยบูรพา

1.นางสาวโสรดา      พลกิจ                       คณะวิศวกรรม                           สาขาวิศวกรรมโยธา

2.นางสาวชุติมา      แพงไพรี                     คณะสาธารณสุขศาสตร์             สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

3.นางสาวกนกวรรณ    ทีน้ำคำ                   คณะสาธารณสุขศาสตร์             สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน

4.นางสาวพิมลวรรณ     หงส์สง่า               คณะโลจิสติกส์                         สาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์

5.นางสาวลักษิกา      รัตนวงศ์                   คณะสาธารณสุขศาสตร์            สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย

6.นางสาวอนุชศรา       อินบัว                    คณะอัญมณี

7.นายณัฐวุฒิ       สังข์วิเศษ                     คณะวิทยาการสารสนเทศ           สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์

8.นายเฉลิมสิน    ตันติวัฒนาโรจน์             คณะวิทยาการสารสนเทศ           สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์

9.นายประกาศิต    พงษ์ไทยชัยพร            คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์   สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

10.นางสาวสุธาสินี   อินเถื่อน                   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์   สาขาบริหารธุรกิจ

11.นางสาวพิชยา    มรรคผล                    คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์   สาขาบริหารธุรกิจ

12.นางสาวนีรนุช    บำรุงพงศ์                   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์   สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

13.นางสาวกฤษณา    แซ่อุ่น                    คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์            สาขารัฐศาสตร์

14.นางสาวจิราพัชร   ศรีงาม                    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สาขาศาสนาและปรัชญา

15.นายวิทยา      สีดากูด                         คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา               สาขาบริหารจัดการกีฬา

16.นางสาวนิตยา       แพทย์กลาง            คณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

1.นางสาวสุวนันท์    มะแม้น                   คณะครุศาสตร์                                 สาขาคณิตศาสตร์

2.นางสาววดีรักษ์     ราชดี                     คณะครุศาสตร์                                 สาขาคณิตศาสตร์

3.นางสาวกรรณ์ภิรมย์   เย็นทูน               คณะวิทยาการจัดการ                       สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

                1.นางสาวจุฑารัตน์     อะยะวัน          คณะครุศาสตร์                                 สาขาสังคมศึกษา

                2.นางสาวสุดารัตน์    งามทรัพย์         คณะครุศาสตร์                                 สาขาภาษาไทย

                3.นางสาวปริยาพร   คำโทน              คณะนวัตกรรรมและการจัดการ           สาขาระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

                4.นางสาวศิริวรรณ   ศรีอัสดร            คณะวิทยาการจัดการ                         สาขาการเงินการธนาคาร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

                1.นางสาวทิพยดา    สีสด                คณะสัตวศาสตร์                                 สาขาการผลิตสัตว์และวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                1.นางสาวอัญชลี    ออมสิน             คณะบริหารธุรกิจ                                สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลอลงการณ์

                1.นางสาวสุกัญญา   ยาวิไชย          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      สาขานิติศาสตร์

                2นางสาวสรณ์สิริ  สุขเสกสันต์        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                1.นางสาวบุษศิรินทร์   ใจหาญ       คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยรังสิต

                1.นายจักรกฤษณ์   วงษ์ไพศาล      คณะวิทยาศาสตร์                                สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์

                2.นางสาวภาสวิชญ์   ปานตะละสี    คณะดิจิทัลอาร์ด                                 สาขาคอมพิวเตอร์อาร์ต

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

                1.นางสาวสุธามาศ    ขวัญสุข        คณะพยาบาล

มหาวิทยาลัยแสตมป์ฟอร์ด

                1.นางสาวช่อผกา   ตารองนา           คณะธุรกิจการบิน                               สาขาธุรกิจการบิน

                2.นางสาวพิชิญาภรณ์   แพทย์รัตน์   คณะธุรกิจการบิน                               สาขาธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

                1.นางสาวอังศุมาลี   มีภู่เพ็ง             สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน              สาขาธุรกิจการบิน

                2.นายธนพล      ประเสริฐ                 สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน             สาขาธุรกิจการบิน

                3.นางสาววัณณิตา     แสงอภัย         สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน              สาขาธุรกิจการบิน

                4.นางสาวชนิตา    นามอยู่               สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน              สาขาธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

                1.นางสาวมณฑกานต์    เกตุแก้ว      คณะศิลป์ศาสตร์                                 สาขาธุรกิจการบิน

                2.นายจิรายุ          สุวรรณ์                คณะศิลป์ศาสตร์                                 สาขาธุรกิจการบิน

                3.นางสาวนฤมล      ศรีทอง              คณะบริหารธุรกิจ                                สาขาการบัญชี

                4.นางสาวณภาภรณ์     วงษ์ธานี       คณะบริหารธุรกิจ                                 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

                5.นางสาววิราพรรณ    เบ้าจันทร์       คณะศิลป์ศาสตร์                                 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม

                6.นางสาวรัตนาวดี    แสงสุข            คณะบริหารธุรกิจ                                 สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย

                7.นางสาวศิริโสภา    พันดวง            คณะสาธารณสุขศาสตร์                        สาขาสาธารณสุขศาสตร์

                8.นายบุญพิชิต       ชาโชติ             คณะสาธารณสุขศาสตร์                          สาขาสาธารณสุขศาสตร์

                9.นางสาวนันธิกา     สุขประเสริฐ      คณะนิติศาสตร์

                10.นางสาวมินตรา    สนิทวาจา        คณะนิติศาสตร์

                11.นางสาวศิริวรรณ     ปานเพ็ชร์      คณะนิติศาสตร์

                12.นางสาวอังค์วรา     คชสาร          คณะบริหารธุรกิจ                                   สาขาบัญชี

                13.นางสาววรางคณา    คำสอน        คณะบริหารธุรกิจ                                  สาขาบัญชี

                15.นางสาวกันตพร     ประสมนาม    คณะบริหารธุรกิจ                                   สาขาญี่ปุ่น-ธุรกิจ

                16.นางสาวศศิธร     คำตา               คณะบริหารธุรกิจ                                   สาขาญี่ปุ่น-ธุรกิจ

                17.นายจักรกฤษณ์      เผือกวัฒนา   คณะบริหารธุรกิจ                                  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

                19.นางสาวปิยะเรศ    ทองจันทร์      คณะบริหารธุรกิจ                                  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

                20.นายรัชพล     รัตพันธ์                คณะบริหารธุรกิจ                                   สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

                21.นางสาวฝนทอง    เวหนรัตน์      คณะศิลปะศาสตร์                                   สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

                22.นางสาวปิยะดา     กันเกตุ         คณะศิลปะศาสตร์                                    สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก   วิทยาเขตจันทบุรี

1.นางสาวสุนารัตน์  จันฉิม

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

1.นางสาวจินตนา      ใจคุ้มเก่า                 คณะวิศวกรรมศาสตร์                           สาขาวิศวอุตสาหการ

2.นายกฤษณะ       แก้วอ่อน                     คณะวิศวกรรมศาสตร์                          สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.นางสาวปาริชาติ      ภู่ทอง                    คณะนิเทศศาสตร์                               สาขาสื่อสารองค์กร

4.นายอาจประณต    สิงห์ทองไชย             นิเทศศาสตร์                                     สาขาวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์

วิทยาลัยเทคนิคระยอง

1.นางสาวสุทธิดา        มาสิงห์                สาขาเคมีอุตสาหกรรม

2.นายกิตติคุณ            ขุนโสม                สาขาเคมีอุตสาหกรรม

3.นายพลรักษ์            แซ่น้า                  สาขาปิโตรเคมี

4.นายนิติพนธ์           เพิงกระโทก          สาขาปิโตรเคมี

5.นางสาวนิโลบล      อุบลรัตน์               สาขาการจัดการโลจิสติกส์(ระบบทวิภาคี )

6.นางสาวภัทรศยา     เกตุษา                 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

7.นางสาวสุวนันท์       อักษรศรี              สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

8.นางสาวธดาภรณ์      พวงศรี               สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.นางสาวเบญจวรรณ   พันนาม             สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

10.นางสาวสุชาดา     ตั้งสูงเนิน            สาขาการโรงแรมและการบริการ

11.นางสาวโสภิดา     โพธิ์แก้ว             สาขาเคมีอุตสาหกรรม

12.นางสาวขนิษฐา       สะตะ               สาขาการจัดการโลจิสติกส์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

1.นางสาวเกตุเกษร    สารบรรณ           สาขาบัญชี

2.นางสาวสุนิสา        สายบัว               สาขาสารสนเทศ

3.นางสาวดวงกมล     ใจกล้า              สาขาสารสนเทศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี   ราชบุรี

1.นางสาววรรณกานต์    จันดา

2.นางสาวอภิญญา       อารมณ์ปลื้ม

โรงเรียนเดินเรือสากล

                1.นายนพดล        กาญจนะเกตุ

2.นายจตุพล             หอมบุบผา

3.นายจิรศักดิ์            สีสวัสดิ์

4.นายณัฐดนัย           ขิงหอม

5.นายชัยวัฒน์           ชูสุข

6.นายกัลยวัฒน์         สุดประเสริฐ

7.นายพชรพล          เสโส

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก งานแนะแนว  ....ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2558 , ภัทรพล  เอียงอิ่ม : ภาพ)

 

Comments ()

วันจันทร์ที่ 20 ถึง วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558
ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Using English as a medium of instruction in thai Science Classroom) (ปรับปรุงแก้ไขแผนการจัดการเรียนรู้) ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร
ภาพ: ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร
ข่าว: ครูสราวุธ แท่นจินดารัตน์

 

Comments ()