Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

ธนาคารออมสิน ได้จัดอบรมด้านภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านทำนองเสนาะอย่างถูกต้องแก่นักเรียนและครู ภาษาไทย ซึ่งครูปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์, ครูนิตยา ภูมี, ครูเกรียงไกร วิลามาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว, ปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.gsb.or.th/)

 

Comments ()

            ครูกุลธิดา  สุวัชระกุลธร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 2 ณ  โรงแรมรอยัล เบญจา  กรุงเทพมหานคร (กุลธิดา สุวัชระกุลธร : ภาพ/ข่าว)

Comments ()

          คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวน ๘ คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ “เทคนิคการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ Effective Lecture  Technique” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  วันที่ ๒๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมี ดร.สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร  คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ประภาพร  เล็กดำรงศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี บรรยายหัวข้อ “กระบวนการออกแบบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์” และอาจารย์กมลเทพ  ชังชู ผู้อำนวยการโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการบรรยายอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและบูรการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบรรยาย  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ทั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมในเขตระยอง -จันทบุรี - ตราด  จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน (จันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

นายทรรศนะ    วิชัยธนพัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนรับรางวัลการแต่งคำกลอนสุภาพ ของคลื่นกวีเอฟ.เอ็ม ๑๐๐.๕ MHz และหนังสือพิมพ์กวี นิวส์  โดยนักเรียนคนเก่งของเรา ได้รับรางวัล ดังต่อไป  ระดับชั้นมัธยมตอนต้น หัวข้อ “ระยองสวย ด้วยน้ำใส” (กลอนแปด ๔ บท) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงศุทธินี  คุ้มเถื่อน, รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงนริสรา ระวิโชติ  .....ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “คติสอนใจในบทกวีสุนทรภู่” (กลอนแปด ๖ บท) ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวอรคคุณ  มณีสุขศักดา   พร้อมกันนี้นายศิริชัย  หอมดวงศรี   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ได้ร่วมพิธีบวงสรวงและวางกระเช้าดอกไม้สด ในงานวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ภาพ/ข่าว)

 

Comments ()

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ขึ้นเพื่อรำลึกและเชิดชูท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลกระหว่างวันที่ ๑๖- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗โดยมีกิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างหลากหลาย อาทิประกวดอ่านทำนองเสนาะ, แข่งขันแต่งกลอนสุภาพ, การประกวดตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่, การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง, แข่งขันตอบปัญหาและแข่งขันคัดลายมือและในวันที่ ๒๗มิถุนายน ๒๕๕๗คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสุนทรภู่ในระดับจังหวัดได้รับรางวัลดังนี้ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะระดับ ม.ต้น รางวัลชมเชยได้แก่ด.ญ.อภิญญาปัดสร้อย ครูผู้ฝึกสอน ครูเบญจวรรณ โอชารส, การแข่งขันแต่งคำกลอนสุภาพระดับ ม.ต้นรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.หยาดทิพย์ศรีบุษย์, การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ภาคประชาชนรางวัลชมเชย ๒ รางวัลได้แก่ น.ส.เบญจมาศประกอบการน.ส.วันวิสาสกุลสาร , การแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ ระดับภาคตะวันออก รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่นายอภินันท์เสนาะศัพท์, นางสาวอรคคุณมณีสุขศักดา, นางสาวอรดาพัดเย็นใจ, ครูผู้ฝึกสอน ครูเต็มใจโม้สูงเนิน, ครูปวริศาแก้วพิลาครูผู้ควบคุมดูแลครูวรรณกรอึ้งทม, ครูเสาวรสภาระกิจการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์หนังสั้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ได้แก่นายธนภัชญ์รักษ์ชน, นายภัทรพลเอียงอิ่ม, นายชัยกมลพุฒมุข, นายชินกฤตหริคัญธชาติ, นายติณณภพประยงค์ทรัพย์, นางสาวอติกานต์สง่าเงยสกุลครูผู้ฝึกสอน นางสาวนวมนเจริญขำ, ครูจิรัตติกาญจน์สรีวรานนท์ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง(วรรณกรอึ้งทม, ปภาวรินท์รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

รูปภาพรูปภาพ

นายสาโรจน์  เอี่ยมวรานันท์  นำนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวน ๗ คน เข้าร่วมโครงการ SCG ปีที่ ๑ วัยใส..ไร้พุง  โดย บ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก ๑๑โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ อสม. เข้าร่วมฟังบรรยาย "กิน อยู่ อย่างมีความสุข"ในโครงการ SCG วัยใส...ไร้พุง ที่ตระหนักถึงสุขภาพของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านอารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย  (สาโรจน์  เอี่ยมวรานันท์: ภาพ, ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Csr Scg Chemicals)

Comments ()

การ เข้าร่วมฝึกอบรม ASEAN Youth Junior (AYJ) ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและพัฒนา ศักยภาพนักเรียนให้เป็นนักเรียนผู้นำอาเซียน รวมทั้งขยายเครือข่ายผู้นำนักเรียนอาเซียนของภูมิภาค ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการจัดทำASEAN Curricaium Sourcebook ซึ่งโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ นางสาวอติกานต์ สง่าเงยสกุล และนางสาวณัฐชา เอี่ยมอ่ำ ชั้นม.5/1 ครูจารุวรรณ ช่างเหล็ก เป็นผู้ดูแลนักเรียน (จารุวรรณ ช่างเหล็ก : ภาพ/ข่าว)

Comments ()

นางสาวสุรีย์ ใบบัว ,นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับทีมฟุตบอลโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทีมฟุตบอลโรงเรียนมาบตาพุดพัน พิทยาคาร ในการแข่งขันฟุตบอล SCG ลีกเยาวชน จ.ระยอง ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ปี 5 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีมเหย้า และทีมเยือน คือ ทีมอำเภอบ้านฉาง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ผลการแข่งขันเจ้าถิ่นชนะด้วยคะแนน 2 ต่อ 1 (บรรหาร ยิ่งประยูร : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

นายนิยม  บุญญานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณครู และแสดงการสักการะแด่คุณครู โดยในปีนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ในภาคเช้า  และภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมต่างๆ ตามแต่ละระดับชั้น ม.๑ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน, ม.๒ – ม.๓ พบเครือข่ายผู้ปกครอง, ม.๔-ม.๖ กิจกรรมรับน้อง  (ศิริกุล  สมสิทธิกุล, ภัทรพล  เอียงอิ่ม, ธนภัทร รักษ์ชน : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

นายศิริชัย  หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร, นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และนักเรียนที่เข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลกINTEL ISEF 2014/I-SWEEEP 2014ได้ร่วมงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณและแสดงความยินดีเยาวชนไทยที่ร่วมแสดงศักยภาพในการแข่งขัน ณ โรงแรมคราวน์พลาซ่ากรุงเทพฯ  ลุมพินีปาร์ค  (กุลธิดา  สุวัชระกุลธร : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

Comments ()

                     ตามที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครเสร็จสิ้นตามวันที่กำหนดแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตฯ

               นายปวีณวัชร   ศรีสุข

 

 

Comments ()

ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  4  ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1  แม่บ้าน              จำนวน  3  อัตรา              อัตราเงินเดือน                7,800  บาท

1.2  ยาม                   จำนวน  1  อัตรา              อัตราเงินเดือน                9,000  บาท

   2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

 

อ่านรายละเอียดคำสั่งประกาศได้ด้านล่าง หรือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี้

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โสตฯ

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่ใกล้เคียง เงินเดือน 15,000

ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2557

เข้ารับการทดสอบวันที่ 9 มิถุนายน 2557

แจ้งความจำนงค์ โดยกรอกข้อมูลเบื้องต้น (คลิ๊กที่นี้) หรือสอบถามโทร 038-694195

 

ขอบข่ายการประเมิน

1. ทดสอบการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

2. ทดสอบโปรแกรมตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย (เตรียมโปรแกรมที่ผู้สมัครถนัดหรือสนใจมาด้วยในวันทดสอบ)

3. ทดสอบการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร

หากต้องการสมัครออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดใบรับสมัคร แล้วกรอกข้อมูล ส่งมาที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

และเพื่อความรวดเร็วผู้สมัครอาจโทรมาแจ้งให้ทราบ เพื่อทางฝ่ายบุคคลจะได้ทำการพิจารณาและติดต่อผู้สมัครไปโดยเร็วที่สุด

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร    

  

 

Comments ()

เนื่องจากขณะนี้เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ และสืบเนื่องจากแถลงการณ์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศฉบับที่ 9/2557 ให้สถานศึกษาทุกแห่งหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23-25 พ.ค. 2557

ซึ่งในวันนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจึงได้ทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 วัน

และจากเดิมในการประชุมผู้ปกครองในระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2557 ทางโรงเรียนขอแจ้งยกเลิก และขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไป โดยจะแจ้งกำหนดวันเวลาให้ทราบใหม่อีกครั้ง

ทางโรงเรียนจึงขออภัยมาใน ณ ที่นี้

ท่านสามารถติดตามข่าวสารทางโรงเรียนได้ผ่าน https://www.mpp.ac.th และ https://www.facebook.com/maptaputphanpittayakarnschool

เอกสารอ้างอิง

Comments ()