Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

คณะ ครูที่ปรึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ดำเนินการเยี่ยมบ้าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนัก เรียนของโรงเรียนและสนองตอบนโยบายของกระ ทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้ดำเนินการทุกปีการศึกษา (เยี่ยมบ้าน 100 %) เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และรวบรวมข้อมูล จากการได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริง สามารถช่วยเหลือ ส่งเสริม แก้ไขปัญหาได้ถูกต้องยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแท้จริง (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว ขอบคุณภาพจากคณะครูที่ปรึกษา....ข้อมูลจาก http://www.sahavicha.com/)
Comments ()

นายนิยม  บุญญานาม  ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและมุทิตาคารวะผู้ครบเกษียณอายุราชการ ปี 2557 เรื่อง "การมัธยมศึกษามุ่งพัฒนาและสร้างพลเมืองดี" วันที่ 27-30 สิงหาคม2557 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซา สุราษฎร์ธานี ณ ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  (ผอ.นิยม  บุญญานาม : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  3  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1    แม่บ้าน           จำนวน  3  อัตราอ่านรายละเอียดคำสั่งประกาศได้ด้านล่าง หรือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ที่นี้

 

 

Comments ()

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันเขียนเรียงความ การประกวด Sci-Show การประกวดชุดรีไซเคิล ซึ่งสร้างความสนุกสนานและเติมเต็มความรู้ให้แก่ผู้เรียน (ภัทรพล เอียงอิ่ม : ภาพ/ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

Comments ()

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ในวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันเขียนเรียงความ การประกวด Sci-Show การประกวดชุดรีไซเคิล ซึ่งสร้างความสนุกสนานและเติมเต็มความรู้ให้แก่ผู้เรียน (ภัทรพล เอียงอิ่ม : ภาพ/ ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

Comments ()

นางสาวสุรีย์ ใบบัว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสมุดบันทึกความดีให้กับลูกเสือ – เนตรนารี ในโครงการทำความดีจิตอาสา สู่สากล ณ ห้องลีลาวดี ชั้น ๕ อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ ในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพื่อส่งเสริมลูกเสือ – เนตรนารีในการทำความดี มีจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น อย่างเป็นรูปธรรม (อัมพร อยู่เมี่ยง : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารขอชื่นชมกับนักเรียน คนเก่งของเรา คว้ารางวัลในการประกวดการ์ดวันแม่ของสตาร์ เซ็นเตอร์ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ ได้รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางสาวพิมลวรรณ หงษ์สง่า ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท ด.ญ.สุชาดา ชำนาญยา รางวัลชมเชย ด.ญ.กนกรัตน์ กองตัน (Facebook สตาร์เซ็นเตอร์ : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

Comments ()

ครูกุลธิดา สุวัชระกุลธร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียน การสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มที่ 1 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ณ ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการฝึกอบรม ณ สถาบันซีมีโอ อาร์อีแอลซี ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งดำเนินการโดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กุลธิดา สุวัชระกุลธร : ภาพ/ข่าว)

Comments ()

'เพื่อนชุมชน' จัดโครงการ "เพื่อนชุมชนติวเตอร์" ติว GAT/PAT ให้กับน้องๆ ม.6  ซึ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรมสตาร์ พลาซ่า ในวันที่ 15สิงหาคมที่ผ่านมา  โดยมีนางจันทนา  สารเจริญ  หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และคณะครูผู้สอนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เป็นผู้ควบคุมดูแล    (เต็มใจ  โม้สูงเนิน, จันทนา สารเจริญ : ภาพ, มาริสา  หล่อตจะกูล : ต่อตัดภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

 

Comments ()

นางสาวปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้นำนักเรียนรับมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับเยาวชนผู้ชนะการประกวดเรียงความหลักประกันสุขภาพหัวข้อ “หลักประกันสุขภาพในความคิดของฉัน” ในงาน “มหกรรมกองทุนสุขภาพ ชุมชนที่ยั่งยืน ภาคตะวันออก” ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งจัดขึ้นวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยองโดยผลการแข่งขันเรียงความ "หลักประกันสุขภาพในความคิดของฉัน" ระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงศุทธินี ถี่ถ้วน ม.๑/๑๐, รองชนะเลิศอันดับ ๑ เด็กหญิงกนกรัตน์ กองตัน ม.๒/๑๐ , รองชนะเลิศ อันดับ ๒ เด็กหญิงณิชาภัทร เอี่ยมอินทร์ ม.๒/๑๐ และระดับ ม.ปลาย ได้รับชนะเลิศ ได้แก่ นายภานุพงษ์ วงษ์จันทร์ ม.๖/๑ ครูผู้ควบคุม นางสาวเบญจวรรณ สว่างภพ ครูผู้ฝึกซ้อม นางสาวปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์, นางปวริศา แก้วพิลา และนางเสาวรส ภารกิจ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการร่วมดำเนินกิจกรรมด้านสุขภาพ และสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคเชิงรุกในชุมชน (ปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.oknation.net/)

 

Comments ()

คณะผู้บริหาร คณะครูและสภานักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจากต้นสังกัดปีการ ศึกษา 2556 ณ ห้องลีลาวดี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารในวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้มีการกล่าว ต้อนรับ 3 ภาษา คือ จีน อังกฤษ ญี่ปุ่น , การแสดงรำต้อนรับ, การแสดงนักเรียน เพลงฉ่อย, การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ในหมวดหมู่พลังงานครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ( I-Sweeep) และนำเสนอหนังสั้น เรื่อง แผนสำรองชีวิต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) (ปวีณวัชร ศรีสุข, ภัทรพล เอียงอิ่ม, ธนพัชญ์ รักษ์ชน /ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน / ข่าว)

Comments ()

นาย นิยม บุญญานาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้เป็นประธานในพิธีพิธีถวายราชสดุดี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถขึ้น ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ระดับโรงเรียน กิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อน้อมนำทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติและปลูกฝัง คุณธรรมด้านความกตัญญูแก่เยาวชน (ปวีณวัชร ศรีสุข, ศิริกุล สมสิทธิกุล, ภัทรพล เอียงอิ่ม, ธนพัชญ์ รักษ์ชน /ภาพประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2557

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย Account Facebook ของท่าน เพื่อใช้เนื้อหาส่วนนี้

โปรดใช้คำพูดสุภาพ หากฝ่าฝืน จะเข้าข่ายความผิดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

 

Comments ()

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

 

เชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"

1.การประกวดการ์ดอวยพรวันแม่

2.การประกวดเรียงความเรื่อง แม่ของฉัน

3.การประกวดวาดภาพ "สายใยรักจากแม่สู่ลูก"

 

กิจกรรมนี้มีของขวัญรางวัลแจกมากมาย

ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557

ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มสาระสังมศึกษา

Comments ()

ด้วยธนาคารออมสินได้จัดการประกวด “อ่านทำนองเสนาะ” สำหรับนักเรียน สมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะด้านภาษาไทยที่ถูกต้อง เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ซึ่งนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากจำนวนผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น ๓๑๓ คนจากสถานศึกษา ๑๔๗ แห่งทั่วประเทศและคว้ารางวัลชมเชย การอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย) ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายณัฐพล แช่มตา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร, ครูปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์, ครูเกรียงไกร วิลามาศ (ปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ, ปวริศา แก้วพิลา : ข่าว ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.gsb.or.th/news/announcement.php)

Comments ()