Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

ประกาศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

-------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง  (วิชาเอก ภาษาต่างประเทศ) จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   ดาวน์โหลดเอกสาร 

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1  ครูอัตราจ้าง  จำนวน 1 อัตรา  อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

   2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  วิชาเอก ภาษาต่างประเทศ

2.2 มีใบประกอบวิชาชีพครู

        3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

3.1  มีสัญชาติไทย

3.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า  20  ปีบริบูรณ์  นับถึงวันสุดท้ายวันสมัคร

3.3  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3.4  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

3.5  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ  ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ไร้ความสามารถสติ           ไม่เหมาะสมประกอบอาชีพ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ  ก.ค. ฉบับที่ 3  พ.ศ.  2546 

3.6  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างสั่งพักราชการหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามระเบียบ พ.ร.บ.ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกฎหมายอื่น

3.7  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม

3.8  ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

3.9  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.10  ไม่เป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะการกระทำผิด

3.11  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐ  รัฐวิสาหกิจ

3.12  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดทางวินัยตาม พ.ร.บ. ครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและกฎหมายอื่น

3.13  ไม่เคยกระทำการทุจริตในการเข้าสอบเข้ารับราชการ

3.14  ไม่เป็นพระภิกษุหรือสามเณร

 

 

          4.  เงื่อนไขการจ้าง

               4.1  ไม่ผูกพันการบรรจุเป็นข้าราชการ

               4.2  มีการเลื่อนค่าจ้างตามระเบียบในสัญญาจ้างของโรงเรียน

               4.3  ระยะเวลาจ้าง  โดยจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ 

          5. วันเวลา  สถานที่รับสมัคร

                ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 โทร 038 -694194 – 196  ตั้งแต่วันที่  25– 29 เมษายน 2559      ในวันและเวลาราชการ

          6. เอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร

                6.1  ใบปริญญาบัตรและระเบียนแสดงผลการเรียน แสดงเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่รับสมัคร พร้อมสำเนา

                6.2 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านพร้อมสำเนา

                6.3 บัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมสำเนา

                6.4  ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่มีโรคตามที่กฎ  ก.ค. กำหนด

                6.5  รูปหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป

           7. การสอบคัดเลือก

                7.1  สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. โดยทดสอบความสามารถ 80 คะแนน  และสอบสัมภาษณ์ 20 คะแนน  รวม 100  คะแนน

                7.2  ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 ทางเว็บไซต์ www.mpp.ac.th

           8. เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก

                8.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

                8.2  ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครที่มีคะแนนความสามารถสูงกว่าได้ลำดับดีกว่า

 

          ประกาศ  ณ  วันที่  20 เมษายน   พ.ศ. 2559

 

Comments ()

ประกาศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

-------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ธุรการ จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  เอกสารเพิ่มเติมดาวน์โหลดที่นี้

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1  เจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน 2 อัตรา  อัตราเงินเดือน 7,800 – 10,200 บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิการศึกษาสำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  วุฒิ ม.6 – ปวส.  สาขาที่เกี่ยวข้องกับ       งานธุรการ  

Comments ()

Maptaputphanpittayakarn School (Mpp)

 

………………………………………………….

Full -Time Native English Teacher Urgently Required 6 Positions

We are looking for an enthusiastic, creative, and responsible foreign English teacher  

for Maptaputphanpittayakarn school, Muang Maptaput, Rayoung. The school is located  in 

Tambon Noenpra, Muang District, Rayong Province, East part of Thailand.

Visit website http://www.mpp.ac.th

 

Click To Download Document

Qualifications: 

         - Male/ Female, age 24 – 50 years old. 

         - Native English speaker / English speaker as a second language.

         - Bachelor’s Degree or higher.

         

Job Descriptions: 

- Teaching high school students aged 13 – 18 (M.1 – 6) for all an academic year 2016.

 (1st May 2016 – 30th March, 2016)

-  Salary: 30,000 – 35,000 Baht / depend on teaching experience.       

-  1 year contract with possible extension  

-  Available to start work in 13 May, 2016

 

The application period for this position is from 25 March – 10 May, 2016.  

(You can apply everyday including on the weekends)  

Applicants can submit their applications in our school personality Or please send a cover letter, resume, a recent  photo, copy of diploma to

1.       Mrs. Kunchalika Boonyasiriwat  (Co-Ordinator )

Tel: 086-818-5803 Or E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2.       Mrs. Mayuree Artthawikun (Head of Foreign languages Dept.)

Tel. 089-236-9423 Or E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comments ()

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด คณะครูและนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ร่วมทำบุญเปิดอาคารเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในที่ดินแปลงใหม่ (ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในการจัดการศึกษาจากกรมราชทัณฑ์) และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยมีนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารประสานใจ แหล่งเรียนรู้มาบตาพุด และธนาคารโรงเรียน (จักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

 

Comments ()

วันที่ 8 มีนาคม 2559 นายบุญส่ง สมุทรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ที่หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กับรัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดย ผอ. บุญส่ง  สมุทรเสน เข้ารับรางวัลประเภทสถานศึกษา นายวัชระ ประโพธิ์ศรี รับรางวัลประเภทครูผู้รับผิดชอบ
ภาพ: นายจักรพงษ์  ทิ้งมิตรชั่ว, ข่าว : นายวัชระ  ประโพธิ์ศรี

 

Comments ()

ล็อกอินเข้าระบบอีเมล์ของท่านแล้ว คลิกลิงค์ https://docs.google.com/a/mpp.ac.th/forms/d/1tl0X2CanTaWbaKJvFw3YWuFJZaJU-HsTRTpdmLjcbNU/viewform  เพื่อทำการส่งเว็บไซต์


รวบกวนครูผู้เข้ารับการอบรม เข้ากรอกแบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจ ที่ลิงก์ https://docs.google.com/forms/d/1zqTayNWFVqbER3gRT2o1-4ad62PGWOuD0zKVYGBkJfg/formrestricted


 

รายชื่อผู้ส่งลิงค์เว็บไซต์

Comments ()

      

กรุณาอ่านก่อนเข้า สู่ระบบ efilling        

 

        สืบเนื่องจากวันที่ 17-18 ทางกลุ่มงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิจัย ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ด้วย Google App for Education เพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้กับตัวแทนครูแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  ซึ่งจะต้องใช้ Email ของ Gmail ในการเข้าใช้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย

 

 

       ซึ่งทางกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศเห็นว่า ขณะนี้โรงเรียนได้สิทธิ์การสร้าง Gmail ภายใต้โดเมน @mpp.ac.th ได้อย่างไม่จำกัด และได้สิทธิประโยชน์ในการใช้งานต่างๆ ค่อนข้างเยอะ จึงอยากเชิญชวนให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา(ทั้งที่จะอบรมหรือไม่ได้อบรม)ได้หันมาใช้ email ของโรงเรียน นอกจากจะได้รับสิทธิ์การใช้งาน Google App โดยทั่วไปแล้ว ยังสามารถใช้ในเรื่องของการพัฒนาระบบภายในขององค์กรที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตอีกด้วย

 

 

       จากเหตุผลข้างต้น จะทำให้นำระบบส่วนนี้ไปใช้ในการส่งข่าวสาร รูปภาพ เอกสารต่างๆ รวมไปถึงนำไปประยุกต์ในชั้นเรียน ได้ภายในองค์กรอย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งทางผู้ดูแลได้คาดการณ์เอาไว้ว่า จะเอามาแทนระบบ efilling ตัวเดิมในปีการศึกษาหน้า ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นของการศึกษาอยู่ เมื่อพร้อมใช้งานได้เมื่อไรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (แต่ขอความร่วมมือให้สมัครไว้ก่อน) โดยสิทธิที่จะเกิดในภายภาคหน้าคือ email ที่เป็น @mpp.ac.th เท่านั้น ส่วน @gmail.com หรือ @spm18.go.th หรือ @hotmail.com หรือ ฯลฯ  จะไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล  

 

 

       ข้อดี คือ รองรับกับแอพมือถือ  ,  ใช้งานง่าย  ,  สะดวกรวดเร็ว   ,    มีฟังก์ชั่นให้เลือกใช้อย่างหลากหลาย และ  ฟรี

 

         ลิงค์ที่สมัคร คือ https://docs.google.com/a/mpp.ac.th/forms/d/1zxLafaap1LDCFP2nPGYkC90ZjM-uBv2gy6fmU7TpG0g/viewform  โดยท่านต้องกรอกรหัสยืนยันขอเข้าใช้งาน (แจ้งรหัสไว้ในไลน์กลุ่ม)

 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ คลิ๊ก  เพื่อเข้าสู่ระบบ efilling

Comments ()

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญเปิดอาคารเรียนและทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคในที่ดินแปลงใหม่ (ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในการจัดการศึกษาจากรมราชทัณฑ์) และพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันอาทิตย์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

Comments ()

ปฏิทินวิชาการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 2/2558

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

Comments ()

ประกาศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน

-------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  2  อัตรา  

>>รายละเอียดเพิ่มเติม click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1    คนสวน           จำนวน  2  อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1    มีสัญชาติไทย

2.2  เพศชาย อายุไม่เกิน 50 ปี และสามารถอ่านออกเขียนได้

2.3  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ไร้ความสามารถสติฟั่นเฟือน  ไม่เหมาะสมประกอบอาชีพ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ  ก.ค.  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2546 

2.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.5  ไม่เป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะการกระทำผิด

2.6  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐ  รัฐวิสาหกิจ

2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

3.  เงื่อนไขการจ้าง

      3.1  อัตราค่าจ้างตำแหน่งคนสวน  เดือนละ 9,000 บาท                      

                        3.2  ระยะเวลาจ้าง  โดยจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ 

4.  วันเวลา  สถานที่รับสมัคร

                  ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 โทร 038 -694-195  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ในวันและเวลาราชการ >>รายละเอียดเพิ่มเติม click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

Comments ()

ประกาศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 

-------------------------------------------------

 

          ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นพนักงานราชการจำนวน  1  ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  >>รายละเอียดเพิ่มเติม click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

1. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

- สาขาวิชา การจัดการทั่วไป       จำนวน   1    อัตรา

1.2ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ

                   1.2.1 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                   1.2.2 จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                   1.2.3 ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา

                   1.2.4 ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

                             1.2.5 ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

                   1.2.6 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3 อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ  18,000  บาท/เดือน

1.4 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

1.5 ระยะเวลาการจ้าง ปีงบประมาณ 2559 ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก

                              ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

ตั้งแต่วันที่  21 –25 ธันวาคม 2558  ระหว่างเวลา  08.30 น. –16.30 น.      

>>รายละเอียดเพิ่มเติม click เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการบุญส่ง สมุทรเสน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าอาคารนิคมอุตสาหกรรมมานุสรณ์ และบริเวณเวทีโดมด้านหลังอาคาร ๒ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป พิธีถวายราชสดุดี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแสดงรำถวายพระพร การอ่านบทอาเศียรวาท อ่านกลอนเทิดพระคุณพ่อ มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นระดับโรงเรียน กิจกรรมแสดงความรัก ที่มีต่อพ่อ มอบทุนการศึกษาและพบเครือข่ายผู้ปกครอง ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายนักเรียนแต่ละระดับร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้นโดยมีกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม และในภาคค่ำ ผู้อำนวยการบุญส่ง สมุทรเสน และคณะครูได้ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ บริเวณสนามตรงข้ามศาลเจ้าแม่จันเท ถนนมาบยา จัดโดย เทศบาลมาบตาพุด (ผอ.บุญส่ง สมุทรเสน, จักรพงษ์ ทิ้งมิตรชั่ว, ภัทรพล เอียงอิ่ม, จันทนา สารเจริญ, นพมาศ โรตมนันทกฤต : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการนิศากร  สนศิริ  ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนใหม่ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558... ด้วยความยินดียิ่ง

Comments ()

กระทรวงศึกษาธิการ  มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต  ๑  ประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับจังหวัด  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘  ซึ่งจะดำเนินการประเมิน  นางสาวนฤมล  นาแฉล้ม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

Comments ()