Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

เชิญร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2557

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย Account Facebook ของท่าน เพื่อใช้เนื้อหาส่วนนี้

โปรดใช้คำพูดสุภาพ หากฝ่าฝืน จะเข้าข่ายความผิดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

 

Comments ()

ด้วยธนาคารออมสินได้จัดการประกวด “อ่านทำนองเสนาะ” สำหรับนักเรียน สมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะด้านภาษาไทยที่ถูกต้อง เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ซึ่งนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากจำนวนผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น ๓๑๓ คนจากสถานศึกษา ๑๔๗ แห่งทั่วประเทศและคว้ารางวัลชมเชย การอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย) ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายณัฐพล แช่มตา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร, ครูปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์, ครูเกรียงไกร วิลามาศ (ปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ, ปวริศา แก้วพิลา : ข่าว ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.gsb.or.th/news/announcement.php)

Comments ()

ด้วย ธนาคารออมสินได้จัดการประกวด “อ่านทำนองเสนาะ” สำหรับนักเรียน สมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาทักษะด้านภาษาไทยที่ถูกต้อง เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน โดยกำหนดจัดการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ซึ่งนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากจำนวนผู้เข้าประกวดทั้งสิ้น ๓๑๓ คนจากสถานศึกษา ๑๔๗ แห่งทั่วประเทศและคว้ารางวัลชมเชย การอ่านทำนองเสนาะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชาย) ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท ได้แก่ เด็กชายณัฐพล แช่มตา ครูผู้ฝึกซ้อม ครูจันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร, ครูปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์, ครูเกรียงไกร วิลามาศ (ปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ, ปวริศา แก้วพิลา : ข่าว ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.gsb.or.th/news/announcement.php)
Comments ()

ด้วยศูนย์พัฒนากิจกรรมกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สพม.18 ได้มอบหมายให้โรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี และโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา จ.ระยอง จัดทำโครงการอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูผู้สอน ลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมและ ทบทวนแนวทางการจัดกิจกรรมให้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถนำเสนอผลงานได้ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยครูจันทนา สารเจริญ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และครูอัมพร อยู่เมี่ยง หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี (อัมพร อยู่เมี่ยง : ภาพ/ข่าว)

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  การประกวดฉ่อย การแสดงพื้นบ้าน (ระดับจังหวัด) ในโครงการยุวชนประกันภัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปล.) ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท โดยมีรายนามนักแสดงเพลงฉ่อย ดังนี้ นายทรงกลด  สังข์กระจ่าง ม.๖/๓, นางสาวฐิติมา  ศรีโมรา ม.๕/๙, นางสาวเพ็ญพิสุทธ  วงศ์พรหมเมฆ ม.๕/๑, เด็กชายณัฐพล  แช่มตา ม.๓/๑, เด็กหญิงอภิญญา  ปัดสร้อย ม.๓/๒, นายประเสริฐ  มาดาโต  ม.๔/๓, นายวสันต์  อินทร์ฉาย ม.๕/๑, เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลัทธิไพร  ม.๓/๓  ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมโดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ ข่าวสารประกันภัยไปสู่ครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดในชุมชน  ทราบถึงประโยชน์และความสำคัญของการประกันภัย  รวมถึงการเรียกร้องสิทธิอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประภันภัยให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง (ปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ, นิตยา  ภูมี : ข่าว ขอขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติม จาก http://www.oic.or.th)

Comments ()

นางจิราภรณ์ ภู่สิงห์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรรายการโทรทัศน์เพื่อ การบริการทางวิชาการแก่สังคมโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาเพื่อการบริการ ทางวิชาการแก่สังคม ชุดรายการ Green Focus เรื่องนักสืบสายลม ซึ่งในรายการดังกล่าวได้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกิจกรรมของชมรมนักสืบ สายลม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยจะออกอากาศเผยแพร่ความรู้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช (STOU CHANNEL) ระบบ C-Band รับชมจากจานดาวเทียม PSI ได้ที่ช่อง 245, DYNASAT ช่อง 289, INFOSAT และ THAISAT ช่อง 254 ระบบ Ku-Band รับชมได้ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม true visions ช่อง 193 ช่องสัญญาณดาวเทียม DLTV 8 และทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ www.stou.ac.th (จิราภรณ์ ภู่สิงห์ : ภาพ, ข่าว ขอขอบคุณข้อมูลจาก สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

 

Comments ()

นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเว็บไซต์ด้วย Word Press ณ ห้อง กอ.1 ซึ่งคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้เข้ารับการอบรม โดย วิทยากร คือ ครูเทวัญ นราธาวา ทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ครูผู้สอนสามารถจัดทำเว็บไซต์ของตน เองและพัฒนาต่อยอดสู่การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (ยุวดี วงษ์สว่าง, เพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

ธนาคารออมสิน ได้จัดอบรมด้านภาษาไทย การอ่านทำนองเสนาะ ธนาคารออมสิน ประจำปี ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการอ่านทำนองเสนาะอย่างถูกต้องแก่นักเรียนและครู ภาษาไทย ซึ่งครูปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์, ครูนิตยา ภูมี, ครูเกรียงไกร วิลามาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว, ปภาวรินท์ รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.gsb.or.th/)

 

Comments ()

            ครูกุลธิดา  สุวัชระกุลธร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Bilingual Education (EBE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รอบที่ 2 ณ  โรงแรมรอยัล เบญจา  กรุงเทพมหานคร (กุลธิดา สุวัชระกุลธร : ภาพ/ข่าว)

Comments ()

          คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวน ๘ คน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ “เทคนิคการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ Effective Lecture  Technique” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  วันที่ ๒๘  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗  โดยมี ดร.สวัสดิ์ชัย  ศรีพนมธนากร  คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน วิทยากร ได้แก่ อาจารย์ประภาพร  เล็กดำรงศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันตก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีธัญบุรี บรรยายหัวข้อ “กระบวนการออกแบบการนำเสนออย่างสร้างสรรค์” และอาจารย์กมลเทพ  ชังชู ผู้อำนวยการโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา  บรรยายหัวข้อ “เทคนิคการบรรยายอย่างมีประสิทธิภาพ” ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและบูรการความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบรรยาย  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด  ทั้งนี้มีคณาจารย์เข้าร่วมอบรมในเขตระยอง -จันทบุรี - ตราด  จำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน (จันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

นายทรรศนะ    วิชัยธนพัฒน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนรับรางวัลการแต่งคำกลอนสุภาพ ของคลื่นกวีเอฟ.เอ็ม ๑๐๐.๕ MHz และหนังสือพิมพ์กวี นิวส์  โดยนักเรียนคนเก่งของเรา ได้รับรางวัล ดังต่อไป  ระดับชั้นมัธยมตอนต้น หัวข้อ “ระยองสวย ด้วยน้ำใส” (กลอนแปด ๔ บท) รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ ๑ ได้แก่ เด็กหญิงศุทธินี  คุ้มเถื่อน, รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงนริสรา ระวิโชติ  .....ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “คติสอนใจในบทกวีสุนทรภู่” (กลอนแปด ๖ บท) ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่  นางสาวอรคคุณ  มณีสุขศักดา   พร้อมกันนี้นายศิริชัย  หอมดวงศรี   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ  ได้ร่วมพิธีบวงสรวงและวางกระเช้าดอกไม้สด ในงานวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่  (ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ภาพ/ข่าว)

 

Comments ()

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้จัดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ขึ้นเพื่อรำลึกและเชิดชูท่านสุนทรภู่กวีเอกของไทย และกวีเอกของโลกระหว่างวันที่ ๑๖- ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗โดยมีกิจกรรมภายในโรงเรียนอย่างหลากหลาย อาทิประกวดอ่านทำนองเสนาะ, แข่งขันแต่งกลอนสุภาพ, การประกวดตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่, การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง, แข่งขันตอบปัญหาและแข่งขันคัดลายมือและในวันที่ ๒๗มิถุนายน ๒๕๕๗คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสุนทรภู่ในระดับจังหวัดได้รับรางวัลดังนี้ การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะระดับ ม.ต้น รางวัลชมเชยได้แก่ด.ญ.อภิญญาปัดสร้อย ครูผู้ฝึกสอน ครูเบญจวรรณ โอชารส, การแข่งขันแต่งคำกลอนสุภาพระดับ ม.ต้นรางวัลชมเชย ได้แก่ ด.ญ.หยาดทิพย์ศรีบุษย์, การแข่งขันแต่งกลอนสุภาพ ภาคประชาชนรางวัลชมเชย ๒ รางวัลได้แก่ น.ส.เบญจมาศประกอบการน.ส.วันวิสาสกุลสาร , การแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ ระดับภาคตะวันออก รางวัลชมเชย อันดับ ๑ ได้แก่นายอภินันท์เสนาะศัพท์, นางสาวอรคคุณมณีสุขศักดา, นางสาวอรดาพัดเย็นใจ, ครูผู้ฝึกสอน ครูเต็มใจโม้สูงเนิน, ครูปวริศาแก้วพิลาครูผู้ควบคุมดูแลครูวรรณกรอึ้งทม, ครูเสาวรสภาระกิจการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์หนังสั้นรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ได้แก่นายธนภัชญ์รักษ์ชน, นายภัทรพลเอียงอิ่ม, นายชัยกมลพุฒมุข, นายชินกฤตหริคัญธชาติ, นายติณณภพประยงค์ทรัพย์, นางสาวอติกานต์สง่าเงยสกุลครูผู้ฝึกสอน นางสาวนวมนเจริญขำ, ครูจิรัตติกาญจน์สรีวรานนท์ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง(วรรณกรอึ้งทม, ปภาวรินท์รัตน์วิเศษฤทธิ์ : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

รูปภาพรูปภาพ

นายสาโรจน์  เอี่ยมวรานันท์  นำนักเรียนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวน ๗ คน เข้าร่วมโครงการ SCG ปีที่ ๑ วัยใส..ไร้พุง  โดย บ.เอสซีจี เคมิคอลส์ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักเรียนจาก ๑๑โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด และ อสม. เข้าร่วมฟังบรรยาย "กิน อยู่ อย่างมีความสุข"ในโครงการ SCG วัยใส...ไร้พุง ที่ตระหนักถึงสุขภาพของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ รณรงค์ให้ทุกคนหันมาใส่ใจสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านอารมณ์ อาหาร และออกกำลังกาย  (สาโรจน์  เอี่ยมวรานันท์: ภาพ, ขอขอบคุณข้อมูลจาก Facebook Csr Scg Chemicals)

Comments ()

การ เข้าร่วมฝึกอบรม ASEAN Youth Junior (AYJ) ณ ฮาโมนี่ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและพัฒนา ศักยภาพนักเรียนให้เป็นนักเรียนผู้นำอาเซียน รวมทั้งขยายเครือข่ายผู้นำนักเรียนอาเซียนของภูมิภาค ตลอดจนสร้างความเข้าใจในการจัดทำASEAN Curricaium Sourcebook ซึ่งโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม ได้แก่ นางสาวอติกานต์ สง่าเงยสกุล และนางสาวณัฐชา เอี่ยมอ่ำ ชั้นม.5/1 ครูจารุวรรณ ช่างเหล็ก เป็นผู้ดูแลนักเรียน (จารุวรรณ ช่างเหล็ก : ภาพ/ข่าว)

Comments ()

นางสาวสุรีย์ ใบบัว ,นายศิริชัย หอมดวงศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ พลศึกษาฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก กับทีมฟุตบอลโรงเรียนมัธยมตากสินระยองและทีมฟุตบอลโรงเรียนมาบตาพุดพัน พิทยาคาร ในการแข่งขันฟุตบอล SCG ลีกเยาวชน จ.ระยอง ประจำปี 2557 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ปี 5 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีมเหย้า และทีมเยือน คือ ทีมอำเภอบ้านฉาง ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ผลการแข่งขันเจ้าถิ่นชนะด้วยคะแนน 2 ต่อ 1 (บรรหาร ยิ่งประยูร : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()