Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารมีความประสงค์รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา  2558  โดยกำหนดประเภทและการสมัครดังนี้

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

          รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 45 คน รวมจำนวนรับ 540  คน  ได้แก่

1.      ในเขตพื้นที่บริการ

                    รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  โดยรับนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน  5 ตำบล ได้แก่  ตำบลมาบตาพุด  ตำบลห้วยโป่ง  ตำบลเนินพระ  ตำบลทับมา  และตำบลมาบข่าจำนวน  480  คน  ถ้าไม่ครบจึงจะรับนอกเขตพื้นที่บริการ

2.      รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน  60 คน

รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

                   2.1  ความสามารถทางด้านภาษาไทย  จำนวน  3  คน

                   2.2  ความสามารถทางด้านสังคมศึกษา  จำนวน 5 คน

                   2.3  ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  จำนวน 3 คน

                   2.4  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  จำนวน  3  คน

                   2.5  ความสามารถทางด้านกีฬา  จำนวน  10  คน

                   2.6  ความสามารถทางด้านวิชาการงานอาชีพ  จำนวน  3  คน

                   2.7  ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์  จำนวน 2 คน

                   2.8  ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์  จำนวน 2 คน

                   2.9  ความสามารถดนตรี(ขับร้อง/แดนเซอร์/นักดนตรี) จำนวน  4  คน

                   2.10 ความสามารถทางด้านดุริยางค์  จำนวน  10  คน

2.11 ความสามารถทางด้านความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จำนวน 15 คน (มีผลการเรียนเฉลี่ย ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00)

โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องเข้ารับการพัฒนาความสามารถในชมรมแต่ละกลุ่มสาระ และจะได้รับทุนโครงการเพชร ม.พ.พ ปีละไม่เกิน 3,000 บาท

 

3.    คุณสมบัติของนักเรียน

          3.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2557  หรือเทียบเท่า

          3.2  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

          3.3  นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการต้องมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6

     

      4. กำหนดวันและเวลารับสมัคร

-          รับสมัคร วันที่  20-24  มีนาคม  2558เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-          สอบคัดเลือก  วันที่  5  เมษายน  2558   เวลา  09.00  น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน

-          ประกาศผล   วันที่  7  เมษายน  2558   เวลา  09.00 – 16.30  น.   ณ  โรงเรียน มาบตาพุดพันพิทยาคาร หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mpp.ac.th

-          มอบตัว  วันที่  8  เมษายน 2558 เวลา  09.00 – 16.30  น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

                             นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

-          รับสมัคร  วันที่  20-21  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-          คัดเลือก  วันที่  23  มีนาคม  2558  เวลา  09.00 -16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-          ประกาศผล   วันที่  25  มีนาคม  2558   เวลา  09.00 – 16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mpp.ac.th

-          สอบจัดห้องเรียนโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน วันที่  5 เมษายน  2558  เวลา  9.00 น. ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-          มอบตัว    วันที่  8  เมษายน  2558  เวลา  09.00 -16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

                                               

5.         รายวิชาที่ใช้สอบคัดเลือกและสอบจัดห้องเรียน

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยสอบใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 2  ร้อยละ 80   และคะแนน O-Net  8 กลุ่มสาระร้อยละ 20

               1)  วิชาภาษาไทย               20  คะแนน

               2)  วิชาคณิตศาสตร์            20  คะแนน

               3)  วิชาวิทยาศาสตร์           20  คะแนน

               4)  วิชาสังคมศึกษา 20  คะแนน

               5)  วิชาภาษาอังกฤษ           20  คะแนน

 

6.  หลักฐานในการสมัครเรียน

     6.1  ใบ  ปพ. 1  ฉบับจริง แสดงการจบการศึกษาปีการศึกษา 2557 พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ  หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

6.2  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร ของผู้สมัคร  บิดา และมารดาของผู้สมัคร รับรองสำเนา   อย่างละ 1 ฉบับ (หากไม่สามารถนำทะเบียนของบิดา หรือมารดามาได้ เนื่องสูญหาย หรือหย่าร้างกัน ให้นำสูติบัตร มาแทนได้)

              6.3  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1  นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

              รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  10  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 40  คน รวมจำนวนรับ  400 คน  ได้แก่

1.      ประเภทม. 3 เดิม จำนวน  320  คน

รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.1   นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.3   นักเรียนที่สมัครแผนการเรียน  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.75

กำหนดวันเวลาสมัครดังนี้

-   รับสมัครวันที่  19  มกราคม  – 6  กุมภาพันธ์  2558   เวลาพักกลางวัน           

-   สอบวัดศักยภาพตามแผนการเรียน วันที่  22  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 09.00 น.    เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-   สอบจัดห้องเรียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน วันที่  29  มีนาคม  2558  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-   ประกาศผล  วันที่  3  เมษายน  2558  เวลา  09.00 – 16.30   น. ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mpp.ac.th

-   มอบตัว    วันที่  9  เมษายน  2558  เวลา  09.00 - 16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

2. นักเรียนทั่วไป จำนวน 80 คน

     รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

2.1     สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา  2557   หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557  หรือเทียบเท่า

2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2.3 เป็นโสด

 

กำหนดวันเวลาสมัครดังนี้

-      รับสมัคร  วันที่  20-24  มีนาคม  2558   เวลา  08.30 -16.30   น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-   สอบวัดศักยภาพตามแผนการเรียน วันที่ 27  มีนาคม  2558  เวลา 09.00 น.    เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-      สอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนวันที่  29  มีนาคม  2558  เวลา  09.00 – 16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

-   ประกาศผล วันที่  3  เมษายน  2558  เวลา  09.00 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mpp.ac.th

-      มอบตัว    วันที่  9  เมษายน  2558  เวลา  09.00 – 16.30  น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

3.             รายวิชาที่ใช้สอบคัดเลือก

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยสอบใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80   และคะแนน  O-Net  ร้อยละ 20

        แผนการเรียน 

        1)  วิชาภาษาไทย 20  คะแนน

        2)  วิชาคณิตศาสตร์          20  คะแนน

        3)  วิชาวิทยาศาสตร์         20  คะแนน

        4)  วิชาสังคมศึกษา          20  คะแนน

        5)  วิชาภาษาอังกฤษ         20  คะแนน

 

4.  หลักฐานในการสมัครเรียน

        4.1  ใบ  ปพ. 1  ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ หรือใบรับรอง

        4.2  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร ของผู้สมัคร  บิดา และมารดาของผู้สมัคร รับรองสำเนา   อย่างละ 1 ฉบับ (หากไม่สามารถนำทะเบียนของบิดา หรือมารดามาได้ เนื่องสูญหาย หรือหย่าร้างกัน ให้นำสูติบัตร มาแทนได้)

        4.3  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1  นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

 

 

              ประกาศ ณ วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558       

 

Comments ()

นัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้เข้าร่วมโครงการติวเตอร์สอนน้อง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สนามสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของกลุ่มบริหารวิชาการ ในวันที่ 21 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 5 อาคารนิคมอุตสาหกรรมานุสรณ์ โดยมีนางสาวจรรยาวรรธน์ คันธภูมิ หัวหน้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นผู้ดูแลกิจกรรมดังกล่าว (ปวริศา แก้วพิลา : ข่าว, เฉลิมวุฒิ วรเวช : ภาพ)

Comments ()

วันที่ 10 มกราคม 2558 เวลาประมาณ 09.00 น. นายบุญส่ง สมุทรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  นางสาวสุรีย์  ใบบัว  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปพร้อมด้วยคณะครู  แม่บ้านและนักการภารโรงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารร่วมกันทาสี  ตกแต่งห้องพยาบาลและบริเวณโดยรอบใหม่ให้สะอาดสวยงามเพื่อความมั่นใจในการให้บริการและตรงกับหลัก 5ส สร้างสุข  (เกรียงไกร  วิลามาศ : ภาพ/ข่าว)

 

Comments ()

ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 ทางชมรมพุทธศาสตร์สากลแห่งประเทศไทย ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูความดีในด้านจิตอาสา พร้อมทุนต้นสมบัติ ทุนละ 500 บาท ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยนางสาวสุรีย์ ใบบัว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ได้ให้เกียรติมอบทุนต้นสมบัติและเกียรติบัตรแก่นักเรียน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นางสาวกรรณิกา สาระคุณ ม.5/9
2.นางสาวกฤติยาภรณ์ คชนิล ม.5/9
3.นางสาวฐิดิพร พูนกลาง ม.5/9
4.นางสาวนัทชา โพนสิงห์ ม.5/9
5.นางสาวพิมพ์พร ฤทธิ์โคตร ม.5/9
6.นางสาวลลิตา นามอรรถ ม.5/9
7.นางสาววราภรณ์ นามไธสง ม.5/9
8.นางสาวสุภัสสร เดชค้ม ม.5/9
9.นายประวิทย์ ใจศรี ม.5/9
10.นายธีรภัทร ดลขุนทด ม.5/8
11.นายสมชาย เย็นวัฒนา ม.5/8
12.นางสาวจุฑารัตน์ อะยะวัน ม.6/2
และ ต้องขอขอบคุณทางชมรมพุทธศาสตร์สากลแห่งประเทศไทยที่ได้จัดกิจกรรมจิตอาสามา เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีน้ำใจ เอื้ออาทร กล้าคิดกล้าทำในสิ่งที่ดีงาม ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข
( เบญจาวรรณ สายสุทธิ์ /ข่าว )

Comments ()

ดาวน์โหลดบุ๊คมาร์ค โปรดอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ

หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Bookmark ให้ดาวน์โหลดได้  ที่นี้  (วิธีการติดตั้ง)

ขั้นตอนการใช้งาน (โปรดอ่านสักนิด เพื่อชีวิตที่สดใส ^ ^)

1. ให้หาชื่อของตัวเองเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในช่องรหัสครู เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อย ให้แตกไฟล์ข้อมูล ด้วย winrar หรือ winzip (ดูวิธีแตกไฟล์) หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์ ให้ดาวน์โหลด ที่นี้

2. แนะนำให้เอาโฟลเดอร์ที่ทำการแตกไฟล์เรียบร้อยไปจัดเก็บไว้ที่ Drive:\ D 

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Bookmark เรียบร้อย ในการเข้าใช้งานครั้งแรก กรุณา ระบุ path ไปยัง D:\ (ชื่อโฟลเดอร์)  หากมีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรมให้ดาวน์โหลด AccessDatabaseEngine คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

5. เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จเรียบร้อย ให้นำข้อมูล (ทั้ง Folder) ส่งวิชาการด้วยตนเอง โดยใช้ Flash Drive ส่วนตัว

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ดาวน์โหลด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

 

อาจารย์ปราณี เตียหกุล

อาจารย์เต็มใจ โม้สูงเนิน

อาจารย์วรรณกร อิ้งทม

อาจารย์อภิชา พุทธรักษา

อาจารย์เบญจวรรณ สว่างภพ

อาจารย์จันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร

อาจารย์ปภาวรินทร์ รัตนวิเศษฤทธิ์

อาจารย์นิตยา ภูมี

อาจารย์ปวริศา แก้วพิลา

อาจารย์เสาวรส ภารกิจ

อาจารย์วรารัตน์ ศรีสุวรรณ์

อาจารย์พิศสุดา พรมปา

อาจารย์เบญจวรรณ โอชารส

อาจารย์เกรียงไกร วิลามาศ

อาจารย์สำลี นราธาวา

อาจารย์อรัญญา ถิ่นพุดซา

อาจารย์ณิชา สันติมุนินทร์

อาจารย์ยุพา อินทร์เพ็ชร

อาจารย์รัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ

อาจารย์อำไพ นกเด่น

อาจารย์ขนิษฐา พลาชีวะ

อาจารย์สายชล เพชรพัด

อาจารย์ธันยนันท์ จันเต

อาจารย์บรรจง นาทองบ่อ

อาจารย์เฉลิมวุฒิ วรเวช

อาจารย์อรพรรณ วรรัตน์ญานนท์

อาจารย์อรวรรณ คล้ามแสง

อาจารย์วัชระ ประโพธิ์ศรี

อาจารย์พิษณุ พูลกิจ

อาจารย์ไชย์นิเวศน์ ยิ้มขาว

อาจารย์สุภารัตน์ น้อยนาง

อาจารย์กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์

อาจารย์สุปราณี ศรีวิชา

อาจารย์กนก คำแดง

อาจารย์จิราภรณ์ ภู่สิงห์

อาจารย์นพมาศ โรดมนันทกฤต

อาจารย์สุวัฒนา สนั่นไทย

อาจารย์กิตติศักดิ์ ปราบพาล

อาจารย์แสงดาว ส่างเงี้ยว

อาจารย์สุภาภรณ์ ช่วยอินทร์

อาจารย์บุญรุ่ง บุญอากาศ

อาจารย์โกศล มั่นจิต

อาจารย์กุลธิดา สุวัชระกุลธาร

อาจารย์สราวุธ แท่นจินดารัตน์

อาจารย์เครือมาศ เชื้อดี

อาจารย์นงเยาว์ ภิญโญ

อาจารย์อุไรรัตน์ แนบเชย

อาจารย์เสาวลักษณ์ รื่นมณี

อาจารย์จรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ

อาจารย์อารีรัตน์ การินทร์

อาจารย์อิศรางค์ ฤาวงศ์

อาจารย์ณัทชกา ศรีดี จงกล

อาจารย์เยาวภา บุญฤทธิ์

อาจารย์ชญาภา บุญเลิศปฐวี

อาจารย์จารุวรรณ ช่างเหล็ก

อาจารย์สรเพชร บัวสุข

อาจารย์สาลี่ ประทุมวงศ์

อาจารย์ศรัญญา หมูสีโทน

อาจารย์อุ้มพร ทองดี

อาจารย์บรรหาร ยิ่งประยูร

อาจารย์สาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์

อาจารย์วิทู เอกปิยะกูล

อาจารย์วรายุทธ สาระคำ

อาจารย์เอกราช ปุคำน้อย

อาจารย์ฐิณิชดา ช่างบุ

อาจารย์ณัฐดนัย พงษ์นาค

อาจารย์พรชัย จันทร์พัฒนพงศ์

อาจารย์บุญนาค จงแจ่มใส

อาจารย์สมเด็จ วันชุ่ม

อาจารย์สู่ปรีดี ภู่น้อย

อาจารย์ธงไท จันเต

อาจารย์ทองพูน อามาตรมนตรี

อาจารย์วิริยาภรณ์  เกตุพันธ์

อาจารย์พุฒิพงศ์ บุญคง

อาจารย์โกศล ป้องกัน

อาจารย์ยุวดี วงษ์สว่าง

อาจารย์มลิวัลย์ สินรัตน์

อาจารย์ศิวพร สีหาแสน

อาจารย์อรอุมา ช่างปรุง

อาจารย์อัมพร อยู่เมี่ยง

อาจารย์เทวัญ นราธาวา

อาจารย์เพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์

อาจารย์อทิตยา เทียนอำไพ

อาจารย์จิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์

อาจารย์วัลลภ พงษ์ศิลา

อาจารย์สุวภาพ เวชสุทัศน์

อาจารย์วิชุดา คำดี

อาจารย์แมนสรวง เมนะเนตร

อาจารย์กัญลิกา บุญญาศิริวัฒน์

อาจารย์กรกนก เอกทัศน์

อาจารย์ผกามาศ แก้วเหล็ก

อาจารย์สิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ

อาจารย์ปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล

อาจารย์สุพัตรา เสนาเนียร

อาจารย์อานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ

อาจารย์ธิศวรรณ บำเพ็ญ

อาจารย์ฉวีวรรณ ญาณรักษ์

อาจารย์อัจฉรา ชาญสำโรง

อาจารย์มยุรี อาจทวีกุล

อาจารย์ลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์

อาจารย์วีรวัฒน์ มงคลากร

อาจารย์รัตนวดี สารเจริญ

อาจารย์เจษฎาภรณ์ ธิตะโพธิ์

อาจารย์รัชดาพร บุตรเขียว

อาจารย์มนัชญา มาตยา

อาจารย์พลพจน์ ชูเชิด

 

T004

T101
T102
T103
T104
T105
T107
T108
T109
T110
T111
T112
T113
T115
T201
T202
T203
T204
T205
T207
T208
T209
T210
T211
T212
T214
T215
T301
T302
T303
T304
T305
T306
T307
T308
T309
T310
T311
T312
T313
T314
T316
T317
T318
T319
T401
T402
T403
T404
T405
T406
T407
T408
T409
T410
T411
T412
T413
T414
T501
T502
T503
T505
T506
T507
T508
T601
T602
T603
T604
T606
T607
T608
T701
T702
T703
T704
T705
T706
T707
T708
T709
T710
T711
T712
T713
T715
T719
T801
T802
T803
T806
T807
T809
T810
T811
T812
T813
T814
T816
T817
T818
T821
T822
T823
T908

 

 


วิธีการติดตั้งโปรแกรม BookMark 3

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Bookmark III Setup  สำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้ง และใช้โปรแกรม MS Office 2003 ลงไป ให้ติดตั้ง Access Database Engine 2007 ด้วย

1

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Bookmark III Setup เพื่อเริ่มการติดตั้ง และทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

234567

ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Bookmark III เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

8

หน้าแรกของโปรแกรม Bookmark III

9

Comments ()

นาย บุญส่ง สมุทรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมตักบาตรตวงบุญวิถีพุทธ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันศุกร์ตลอดปีการศึกษา เพื่อความเป็นศิริมงคล และสืบทอดความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี (ศรัญญา หมูสีโทน : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

          โรงเรียน มาบตาพุดพันพิทยาคาร คว้ารางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑ ในการแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.๑-ม.๓ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศในลำดับต่อไป ครูผู้ฝึกสอน นางสาวศิวพร สีหาแสน, นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์
          ส่วนผลการแข่งขันรายการอื่นๆ ของกลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีดังนี้ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม. ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ฝึกสอนโดย นางยุวดี วงษ์สว่าง , การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.ปลาย ได้รับรางวัลเหรียญทอง ฝึกสอนโดย นางสาวศิวพร สีหาแสน ,นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์ และการแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 ฝึกสอนโดย นายพลพจน์ ชูเชิด ได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับภาคกลางและภาคตะวันออก (ศิวพร สีหาแสน : ภาพ/ข่าว)

 

Comments ()

โรงเรียน มาบตาพุดพันพิทยาคาร นำโดยท่านผู้อำนวยการบุญส่ง สมุทรเสน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณหน้าอาคารนิคมอุตสาหกรรมมานุสรณ์ และบริเวณเวทีโดมด้านหลังอาคาร ๒ โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป พิธีถวายราชสดุดี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี การแสดงรำถวายพระพร การอ่านบทอาเศียรวาท อ่านกลอนเทิดพระคุณพ่อ มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นระดับโรงเรียน กิจกรรมแสดงความรักที่มีต่อพ่อ มอบทุนการศึกษาและพบเครือข่ายผู้ปกครอง ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายนักเรียนแต่ละระดับร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจาก คณะครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักการภารโรง เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้นโดยมีกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรม (ปวีณวัชร ศรีสุข, ภัทรพล เอียงอิ่ม, ธนพัชญ์ รักษ์ชน, สุวัฒนา สนั่นไทย, นงเยาว์ ภิญโญ, เต็มใจ โม้สูงเนิน : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน์ ประจำปี 2557

ดังรายละเอียดที่แนบมาดังนี้

Comments ()

โรงเรียน มาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับ ผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ. บุญส่ง สมุทรเสน วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนักเรียน ม.5 เข้าแถวแสดงความเคารพ สภานักเรียนร่วมต้อนรับ ขบวนกลองยาว ม.พ.พ. และรำอวยพรต้อนรับจากกลุ่มสาระศิลปศึกษา และได้รับเกียรติ จากประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผอ.เกษม บำเพ็ญทาน กล่าวต้อนรับ มอบเสื้อลีลาวดีและช่อดอกไม้แสดงความยินดี แขกผู้มีเกียรติมอบของที่ระลึก ทั้งจากทางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร คณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ชุมชน สมาคมศิษย์เก่า คณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ...ปิดท้ายด้วยการแสดงของวงลูกทุ่งลีลาวดี และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ทั้งนี้ สร้างความประทับใจให้กับท่านผู้อำนวยการตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงาน เป็นอย่างยิ่ง (จันทนา สารเจริญ, วิริยาภรณ์ เกตุพันธ์, ปวีนวัชร ศรีสุข, ภัทรพล เอียงอิ่ม, ธนพัชญ์ รักษ์ชน : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()

เชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557

 

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย Account Facebook ของท่าน เพื่อใช้เนื้อหาส่วนนี้

โปรดใช้คำพูดสุภาพ หากฝ่าฝืน จะเข้าข่ายความผิดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

Comments ()

เมื่อ วันที่ 22-25 ตุลาคม 2557 อาจารย์จิราภรณ์ ภู่สิงห์ , อาจารย์กนก คำแดง และ อาจารย์บุญรุ่ง บุญอากาศ คณะครูอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้เข้าค่ายครูพันธุ์วิจัย…สร้างครูด้วยงานวิจัย สร้างเด็กไทยให้คิดได้ ทำเป็น… ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสาคร (อาจารย์จิราภรณ์ ภู่สิงห์ : ข่าว,ภาพ / นายมีระพัฒน์ สาสะ ,นายภัทรกิจ พละพันธ์: ตัดต่อภาพ) ขอขอบคุณข้อมูลจาก https://th-th.facebook.com/CareShareAndRespect

Comments ()

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายสาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์ กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารได้เป็นกรรมการในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31(รอบคัดเลือกตัวแทนภาค1) มวยไทย-สากล “เขื่อนขุนด่านปราการชลเกมส์” (นายสาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์ : ข่าว,ภาพ / นายมีระพัฒน์ สาสะ,นายภัทรกิจ พละพันธ์ : ตัดต่อภาพ)

 

Comments ()

            กิจการลูกเสือ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร  ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 6-8ตุลาคม 2557  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม.18 ระยอง-ชลบุรี  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือเป็นการจัดประสบการณ์ตามสภาพจริงให้กับผู้เรียนให้มีความอดทน ความสามัคคี ความเสียสละ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  มีวินัย สนองนโยบายในการสร้างเยาวชนของให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตลอดทั้งยังเป็นปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  (ปวีณวัชร ศรีสุข, อัมพร อยู่เมี่ยง, จันทนา สารเจริญ, อทิตยา เทียนอำไพ : ภาพ, ประชาสัมพันธ์โรงเรียน : ข่าว)

Comments ()