Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Kru Bird

Kru Bird

ชื่องานวิจัย   รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กราฟของฟังก์ชันกำลังสองวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดเอกสาร บทคัดย่อ

 

ชื่องานวิจัย   รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เส้นขนานวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดเอกสาร บทคัดย่อ

ดาวน์โหลดบุ๊คมาร์ค โปรดอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ

หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Bookmark ให้ดาวน์โหลดได้  ที่นี้  (วิธีการติดตั้ง)

ขั้นตอนการใช้งาน (โปรดอ่านสักนิด เพื่อชีวิตที่สดใส ^ ^)

1. ให้หาชื่อของตัวเองเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในช่องรหัสครู เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อย ให้แตกไฟล์ข้อมูล ด้วย winrar หรือ winzip (ดูวิธีแตกไฟล์) หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์ ให้ดาวน์โหลด ที่นี้

2. แนะนำให้เอาโฟลเดอร์ที่ทำการแตกไฟล์เรียบร้อยไปจัดเก็บไว้ที่ Drive:\ D 

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Bookmark เรียบร้อย ในการเข้าใช้งานครั้งแรก กรุณา ระบุ path ไปยัง D:\ (ชื่อโฟลเดอร์)  หากมีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรมให้ดาวน์โหลด AccessDatabaseEngine คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

5. เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จเรียบร้อย ให้นำข้อมูล (ทั้ง Folder) ส่งวิชาการด้วยตนเอง โดยใช้ Flash Drive ส่วนตัว

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล รหัส

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
 

 

อาจารย์ปราณี เตียหกุล
อาจารย์เต็มใจ โม้สูงเนิน
อาจารย์วรรณกร อิ้งทม
อาจารย์อภิชา พุทธรักษา
อาจารย์เบญจวรรณ สว่างภพ
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร
อาจารย์ปภาวรินทร์ รัตนวิเศษฤทธิ์
อาจารย์นิตยา ภูมี
อาจารย์ปวริศา แก้วพิลา
อาจารย์เสาวรส ภารกิจ
อาจารย์วรารัตน์ ศรีสุวรรณ์
อาจารย์พิศสุดา พรมปา
อาจารย์เบญจวรรณ โอชารส
อาจารย์เกรียงไกร วิลามาศ
อาจารย์สำลี นราธาวา
อาจารย์อรัญญา ถิ่นพุดซา
อาจารย์ณิชา สันติมุนินทร์
อาจารย์ยุพา อินทร์เพ็ชร
อาจารย์รัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ
อาจารย์อำไพนกเด่น
อาจารย์ขนิษฐา พลาชีวะ
อาจารย์สายชล เพชรพัด
อาจารย์ธันยนันท์ จันเต
อาจารย์บรรจง นาทองบ่อ
อาจารย์เฉลิมวุฒิ วรเวช
อาจารย์รุ่งฤดี วันชัย
อาจารย์อรพรรณ วรรัตน์ญานนท์
อาจารย์วัชระ ประโพธิ์ศรี
อาจารย์พิษณุ พูลกิจ
อาจารย์ไชย์นิเวศน์ ยิ้มขาว
อาจารย์สุภารัตน์ น้อยนาง
อาจารย์กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์
อาจารย์สุปราณี ศรีวิชา
อาจารย์กนก คำแดง
อาจารย์จิราภรณ์ ภู่สิงห์
อาจารย์นพมาศ โรดมนันทกฤต
อาจารย์สุวัฒนา สนั่นไทย
อาจารย์กิตติศักดิ์ ปราบพาล
อาจารย์แสงดาว ส่างเงี้ยว
อาจารย์สุภาภรณ์ ช่วยอินทร์
อาจารย์บุญรุ่ง บุญอากาศ
อาจารย์โกศล มั่นจิต
อาจารย์กุลธิดา สุวัชระกุลธาร
อาจารย์สราวุธ แท่นจินดารัตน์
อาจารย์เครือมาศ เชื้อดี
อาจารย์นงเยาว์ ภิญโญ
อาจารย์อุไรรัตน์ แนบเชย
อาจารย์เสาวลักษณ์ รื่นมณี
อาจารย์จรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ
อาจารย์อารีรัตน์ การินทร์
อาจารย์อิศรางค์ ฤาวงศ์
อาจารย์ณัทชกา ศรีดี จงกล
อาจารย์เยาวภา บุญฤทธิ์
อาจารย์ชญาภา บุญเลิศปฐวี
อาจารย์จารุวรรณ ช่างเหล็ก
อาจารย์สรเพชร บัวสุข
อาจารย์สาลี่ ประทุมวงศ์
อาจารย์ศรัญญา หมูสีโทน
อาจารย์อุ้มพร ทองดี
อาจารย์บรรหาร ยิ่งประยูร
อาจารย์สาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์
อาจารย์วิทู เอกปิยะกูล
อาจารย์คมสันต์ จงแจ่มใส
อาจารย์วรายุทธ สาระคำ
อาจารย์เอกราช ปุคำน้อย
อาจารย์ฐิณิชดา ช่างบุ
อาจารย์พรชัย จันทร์พัฒนพงศ์
อาจารย์บุญนาค จงแจ่มใส
อาจารย์สมเด็จ วันชุ่ม
อาจารย์สู่ปรีดี ภู่น้อย
อาจารย์ณพล ดำรงธนชัย
อาจารย์ธงไท จันเต
อาจารย์พุฒิพงศ์ บุญคง
อาจารย์โกศล ป้องกัน
อาจารย์ยุวดี วงษ์สว่าง
อาจารย์มลิวัลย์ สินรัตน์
อาจารย์ศิวพร สีหาแสน
อาจารย์อรอุมา ช่างปรุง
อาจารย์อัมพร อยู่เมี่ยง
อาจารย์เทวัญ นราธาวา
อาจารย์เพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์
อาจารย์อทิตยา เทียนอำไพ
อาจารย์จิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์
อาจารย์วัลลภ พงษ์ศิลา
อาจารย์สุวภาพ เวชสุทัศน์
อาจารย์วิชุดา คำดี
อาจารย์แมนสรวง เมนะเนตร
อาจารย์กัญลิกา บุญญาศิริวัฒน์
อาจารย์กรกนก เอกทัศน์
อาจารย์ผกามาศ แก้วเหล็ก
อาจารย์สิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ
อาจารย์ปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล
อาจารย์สุพัตรา เสนาเนียร
อาจารย์อานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ
อาจารย์ธิศวรรณ บำเพ็ญ
อาจารย์ฉวีวรรณ ญาณรักษ์
อาจารย์อัจฉรา ชาญสำโรง
อาจารย์มยุรี อาจทวีกุล
อาจารย์ลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์
อาจารย์วีรวัฒน์ มงคลากร
อาจารย์รัตนวดี สารเจริญ
อาจารย์สุภัค มั่นศรี
อาจารย์เจษฎาภรณ์ ธิตะโพธิ์
อาจารย์รัชดาพร บุตรเขียว
อาจารย์มนัชญา มาตยา
อาจารย์เพลินพิศ   สังข์ภาพันธ์
อาจารย์พลพจน์ ชูเชิด
 

T004

T101

T102

T103

T104

T105

T107

T108

T109

T110

T111

T112

T113

T115

T201

T202

T203

T204

T205

T207

T208

T209

T210

T211

T212

T213

T214

T301

T302

T303

T304

T305

T306

T307

T308

T309

T310

T311

T312

T313

T314

T316

T317

T318

T319

T401

T402

T403

T404

T405

T406

T407

T408

T409

T410

T411

T412

T413

T414

T501

T502

T503

T504

T505

T506

T507

T601

T602

T603

T604

T605

T606

T701

T702

T703

T704

T705

T706

T707

T708

T709

T710

T711

T712

T713

T715

T719

T801

T802

T803

T806

T807

T809

T810

T811

T812

T813

T814

T816

T817

T818

T820

T821

T822

T823

T903

T908

 

 


วิธีการติดตั้งโปรแกรม BookMark 3

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Bookmark III Setup  สำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้ง และใช้โปรแกรม MS Office 2003 ลงไป ให้ติดตั้ง Access Database Engine 2007 ด้วย

1

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Bookmark III Setup เพื่อเริ่มการติดตั้ง และทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

234567

ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Bookmark III เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

8

หน้าแรกของโปรแกรม Bookmark III

9

Comments ()

ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  3  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1    แม่บ้าน           จำนวน  3  อัตราอ่านรายละเอียดคำสั่งประกาศได้ด้านล่าง หรือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ที่นี้

 

 

Comments ()

 

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557

 

เชิญชวนนักเรียน ร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"

1.การประกวดการ์ดอวยพรวันแม่

2.การประกวดเรียงความเรื่อง แม่ของฉัน

3.การประกวดวาดภาพ "สายใยรักจากแม่สู่ลูก"

 

กิจกรรมนี้มีของขวัญรางวัลแจกมากมาย

ส่งผลงานได้ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2557

ติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มสาระสังมศึกษา

Comments ()

ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  4  ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1  แม่บ้าน              จำนวน  3  อัตรา              อัตราเงินเดือน                7,800  บาท

1.2  ยาม                   จำนวน  1  อัตรา              อัตราเงินเดือน                9,000  บาท

   2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

 

อ่านรายละเอียดคำสั่งประกาศได้ด้านล่าง หรือ คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี้

Comments ()

                     ตามที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตฯ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม  ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2557  ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู้สมัครเสร็จสิ้นตามวันที่กำหนดแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก ดังนี้

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตฯ

               นายปวีณวัชร   ศรีสุข

 

 

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โสตฯ

วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่ใกล้เคียง เงินเดือน 15,000

ประกาศรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 7 มิถุนายน 2557

เข้ารับการทดสอบวันที่ 9 มิถุนายน 2557

แจ้งความจำนงค์ โดยกรอกข้อมูลเบื้องต้น (คลิ๊กที่นี้) หรือสอบถามโทร 038-694195

 

ขอบข่ายการประเมิน

1. ทดสอบการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว

2. ทดสอบโปรแกรมตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย (เตรียมโปรแกรมที่ผู้สมัครถนัดหรือสนใจมาด้วยในวันทดสอบ)

3. ทดสอบการใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศรับสมัคร

หากต้องการสมัครออนไลน์ ให้ดาวน์โหลดใบรับสมัคร แล้วกรอกข้อมูล ส่งมาที่ e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

และเพื่อความรวดเร็วผู้สมัครอาจโทรมาแจ้งให้ทราบ เพื่อทางฝ่ายบุคคลจะได้ทำการพิจารณาและติดต่อผู้สมัครไปโดยเร็วที่สุด

ดาวน์โหลดใบรับสมัคร    

  

 

Comments ()

เนื่องจากขณะนี้เหตุการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ และสืบเนื่องจากแถลงการณ์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประกาศฉบับที่ 9/2557 ให้สถานศึกษาทุกแห่งหยุดทำการ ตั้งแต่วันที่ 23-25 พ.ค. 2557

ซึ่งในวันนี้ วันที่ 23 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนจึงได้ทำการหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 วัน

และจากเดิมในการประชุมผู้ปกครองในระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2557 ทางโรงเรียนขอแจ้งยกเลิก และขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองออกไป โดยจะแจ้งกำหนดวันเวลาให้ทราบใหม่อีกครั้ง

ทางโรงเรียนจึงขออภัยมาใน ณ ที่นี้

ท่านสามารถติดตามข่าวสารทางโรงเรียนได้ผ่าน https://www.mpp.ac.th และ https://www.facebook.com/maptaputphanpittayakarnschool

เอกสารอ้างอิง

Comments ()

ประกาศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เพื่อทดแทนนักเรียนที่ไม่มามอบตัว

*****************************************

ตามที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ได้ดำเนินคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เพื่อทดแทนนักเรียนที่ไม่มามอบตัว  และคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3 , 5 ประจำปีการศึกษา 2557 ทางโรงเรียนจึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขทะเบียน

ชื่อ- สกุล

10015

ด.ช.

ภานุพงศ์

เที่ยงตรงดี

10016

ด.ช.

นันทกร

แก้วพรม

10017

ด.ช.

กวินภพ

เกษนาค

10018

ด.ช.

ปฏิพล

สิงห์ทอง

10019

ด.ญ.

มัทนพร

วรังษี

10020

ด.ช.

นิรติกร

เขียวเจริญ

10021

ด.ญ.

มธุริน

กลิ่นหอม

10022

ด.ญ.

กัลยกร

บุญล้น

10023

ด.ญ.

วัลย์ชพร

ปานประสิทธิ์

10024

ด.ช.

จุฑาพรรธ์

พฤกษารมย์

10025

ด.ญ.

นิชนันท์

พันธะลิ

10026

ด.ญ.

สุวภัทร

บุญมาเทพ

10027

ด.ช.

พีระพัฒน์

เปลื้องกระโทก

10028

ด.ช.

วศิน

วรงค์

10029

ด.ช.

รัชมงคล

ปิยะนราวิชญ์

10030

ด.ญ.

รัตตยา

สุขทรัพย์

10031

ด.ช.

นพดล

กระสานติ์สุขวนา

10032

ด.ช.

ภูวนาท

อินทร์นอก

10033

ด.ช.

สุระศิริชาญ

อุระแสง

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขทะเบียน

ชื่อ- สกุล

10034

ด.ช.

วิษณุ

ศิริวงศ์

10035

ด.ญ.

รุ้งรริน

สมดี

10036

ด.ช.

กล้าณรงค์

สีพูน

10037

ด.ญ.

รุ่งนภา

จันงามทะเล

10038

ด.ญ.

อริศรา

แก้ววิเศษ

10039

ด.ญ.

สุจินันท์

กุลสอนนาน

10040

ด.ช.

ณัฐพงศ์

ชลหาญ

10041

ด.ช.

อธิษฐ์

ทรงประทีปกุล

10042

ด.ช.

ดลวัฒน์

หอมหวน

10043

ด.ช.

ศรัณย์

บำรุงหิรัญ

10044

ด.ช.

ฐิติศักดิ์

บุตรเจริญ

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เลขทะเบียน

ชื่อ- สกุล

10049

นาย

อนุภาพ

บุญพา

10050

น.ส.

ศศิธร

สดใส

10051

น.ส.

ชนัญญา

อ่อนสมทรง

10052

นาย

สมพงศ์

แซ่เต็น

10053

นาย

นนทวัฒน์

บุตรราช

10054

น.ส.

นันทมน

บุญรัตน์

10055

นาย

เมธี

ไชยพรมมา

10056

น.ส.

เมธิยา

วรรณปะโค

10057

น.ส.

ศุภรัตน์

อนันต์ปรารถนา

10058

น.ส.

สินีรัตน์

ฮ่อบุตร

10059

น.ส.

อรวรรณ

ศรีเดือน

10060

นาย

พัชรพล

สุทธิสุวรรณ

10061

น.ส.

ฉัตรชนันท์

พรรณพลีวรรณ์

10062

น.ส.

อังศุนิตย์

ผายพิมาย

10063

น.ส.

ธนิตยา

รัตนพันธุ์จักร์

10064

น.ส.

ไอศวรรย์

ทองยืน

10065

น.ส.

สุพัตรา

มรมิตร

 

 

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขทะเบียน

ชื่อ- สกุล

10001

ด.ญ.

ปัทมา

อารีรอบ

10002

ด.ญ.

ดุสิตา

จันมาค้อ

10003

ด.ญ.

อุไรวรรณ

อำภัย

10004

ด.ช.

อนันต์

โอดงาม

10005

ด.ญ.

จริญยา

ลุนมาตร

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขทะเบียน

ชื่อ- สกุล

10006

ด.ญ.

แสงฟ้า

สุขนุ่ม

10007

ด.ญ.

เบญจวรรณ

เปลี่ยนลี้

10008

ด.ญ.

จิราพรรณ

โอดงาม

10009

ด.ญ.

วรรณิดา

จุมขา

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เลขทะเบียน

ชื่อ- สกุล

10010

น.ส.

ภัชราภรณ์

บำรุงวุฒิ

10011

นาย

ศักดา

เฮงไล้

10012

นาย

วุฒินันท์

แซ่อึ่ง

10013

น.ส.

สกาวรัตน์

ลาสา

10014

น.ส.

ชนัฏตา

จันทร์ดา

 

สำรองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เลขทะเบียน

ชื่อ- สกุล

10045

ด.ญ.

ธนิตา

โพธิ์ศรี

10046

ด.ช.

ขวัญชัย

โตสวัสดิ์

10047

ด.ช.

ทิวธารา

อิ่มขำ

10048

ด.ญ.

บุลพร

ใจแสนวงค์

10049

ด.ญ.

สาธิตา

เถรกุล

 

 

 

-          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ผ่านการคัดเลือก ให้ผู้ปกครองพร้อมกับนักเรียนมามอบตัวในวันที่ 27 เมษายน 2557 เวลา  13.00 – 15.00 น.ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

-          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ติดประเภทสำรอง ให้ผู้ปกครองติดต่อด้วยตนเองกับโรงเรียนที่ห้องวิชาการโดยตรง  ในวันที่ 27 เมษายน 2557 เวลา  13.00 – 15.00 น.ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หากนักเรียนไม่มาติดต่อตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

-          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 ,5 ที่ผ่านการคัดเลือก  ให้ผู้ปกครองพร้อมกับนักเรียนมามอบตัวในวันที่ 14  พฤษภาคม 2557 เวลา  09.00  – 10.00 น.ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

-          การจ่ายเงินให้ใช้เลขทะเบียนหน้าชื่อนักเรียน แทนเลขประจำตัวนักเรียน

 

สิ่งที่ต้องนำมาประกอบในการมอบตัวนักเรียน

·       ใบแสดงการจ่ายเงิน

·       วุฒิการศึกษาของนักเรียน

·       สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

·       สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

·       สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

หากไม่มีสำเนาทะเบียนบิดา มารดา ให้ใช้สูติบัตรแทน

ประกาศ ณ วันที่ 27  เมษายน 2557

 

Comments ()