Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Kru Bird

Kru Bird

ดาวน์โหลดเอกสาร

ด้วยโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดระยอง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จึงประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือกบุคลากรให้เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน  4  อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะทำการคัดเลือก

1.1    แม่บ้าน           จำนวน  4  อัตรา

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร

2.1    มีสัญชาติไทย

2.2  อายุ 25-50 ปี และสามารถอ่านออกเขียนได้

2.3  ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้  ไร้ความสามารถสติฟั่นเฟือน  ไม่เหมาะสมประกอบอาชีพ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดใน กฎ  ก.ค.  ฉบับที่  3  พ.ศ.  2546 

2.4  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.5  ไม่เป็นผู้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะการกระทำผิด

2.6  ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐ  รัฐวิสาหกิจ

2.7  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  

3.  เงื่อนไขการจ้าง

      3.1  อัตราค่าจ้างตำแหน่งแม่บ้าน ตามกฎหมายกำหนด มีสวัสดิการ หากทำงานในช่วงวันหยุดจะมีค่าตอบแทนให้                 

                        3.2  ระยะเวลาจ้าง  โดยจะเริ่มจ้างตั้งแต่วันที่สัญญามีผลบังคับใช้ 

4.  วันเวลา  สถานที่รับสมัคร

                  ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. เขต 18 โทร 038 -694-195  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   ทุกวันในวันและเวลาราชการ

 

5.  เอกสารที่จะต้องยื่นในการสมัคร

   1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว

               ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

                        2) ประกาศนียบัตรและระเบียนผลการเรียน หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออก             

               ให้พร้อมสำเนา   จำนวน 1 ชุด

                      3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

                        4) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                        5) หนังสือรับรองแพทย์ฉบับจริง ซึ่งเป็นผลการตรวจร่างกายมาแล้วไม่เกิน 30 วัน

               จำนวน 1 ฉบับ

                        6) หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ (เอกสารตามข้อ 2,3,4,6,7  และ              

               สำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย)

                        7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)   

               จำนวนอย่างละ   1   ฉบับ

6. การสอบคัดเลือก

                 ความเหมาะสมกับตำแหน่งทดสอบโดยการสอบสัมภาษณ์ รวม  100  คะแนน

7.  เกณฑ์การตัดสินผู้ผ่านการคัดเลือก

                 6.1  ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65

                 6.2  ถ้ามีคะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครลำดับก่อนเป็นผู้สอบได้ลำดับดีกว่า

 

Comments ()

 

ประกาศผลการสอบ ม.4 


ให้นักเรียนที่มีรายชื่อสอบเข้าเรียนต่อได้ ที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มารายงานตัวที่ห้องวิชาการในเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันที่ 3 เม.ย. 2557

มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Tel.089-2445696 
 

วันที่ 10 เม.ย. 2557 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมามอบตัว ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มีกำหนดการดังนี้
1) ผู้ปกครองและนักเรียน ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.45 น. บริเวณใต้อาคาร 2
2) เชิญผู้ปกครอง ประชุมและมอบตัว เวลา 09.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 
3) ให้นักเรียนมาประชุม รับทราบระเบียบ เวลา 09.00 น. บริเวณใต้อาคาร 1 

 

ผู้ปกครองสามารถจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยให้ Download แบบฟอร์มการจ่ายเงิน แล้ว กรอก"เลขที่ทะเบียน" และ "ชื่อ-สกุล" ตามผลการสอบของนักเรียน ให้ชัดเจน แล้วเก็บใบเสร็จของธนาคารไว้เป็นหลักฐานต่อไป

ประกาศนักเรียนย้ายเข้าใหม่

 

 

 

รายชื่อนักเรียน ม.4 (ทั่วไป)

 

 

 

รายชื่อนักเรียน ม.4 (โควต้า)

Comments ()

 

ประกาศผลการสอบ ม.1 


ให้นักเรียนที่มีรายชื่อสอบเข้าเรียนต่อได้ ที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มารายงานตัวที่ห้องวิชาการในเวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันที่ 2 เม.ย. 2557

มีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Tel.089-2445696 
 

วันที่ 9 เม.ย. 2557 ให้ผู้ปกครองและนักเรียนมามอบตัว ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร มีกำหนดการดังนี้
1) ผู้ปกครองและนักเรียน ลงทะเบียน เวลา 08.00 - 08.45 น. บริเวณใต้อาคาร 2
2) เชิญผู้ปกครอง ประชุมและมอบตัว เวลา 09.00 น. ณ ห้องลีลาวดี ชั้น 5 
3) ให้นักเรียนมาประชุม รับทราบระเบียบ เวลา 09.00 น. บริเวณใต้อาคาร 1 

 

ผู้ปกครองสามารถจ่ายเงินบำรุงการศึกษา ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา โดยให้ Download แบบฟอร์มการจ่ายเงิน แล้ว กรอก"เลขที่ทะเบียน" และ "ชื่อ-สกุล" ตามผลการสอบของนักเรียน ให้ชัดเจน แล้วเก็บใบเสร็จของธนาคารไว้เป็นหลักฐานต่อไป

รายชื่อนักเรียน (ในเขต)

 

รายชื่อนักเรียน (ทั่วไป)

Comments ()

ลำดับ เลที่ห้องสอบ เลขที่สมัครสอบ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ - สกุล หมายเลขห้องสอบ
1 ห้อง 1 24 ด.ญ. ศิริประภา  บุญเพ็ง 113
2 ห้อง 1 60 ด.ช. ธนาวุฒิ  จำปา 113
3 ห้อง 1 721 ด.ญ. ณัฏฐนิชา  ทองคงอ่วม 113
4 ห้อง 1 692 ด.ญ. โสรัสวดี ทยาธรรม 113
5 ห้อง 1 749 ด.ญ. ปภาวรินทร์  วะโรง 113
6 ห้อง 1 423 ด.ญ. วรรณิศา    เจริญทรัพย์ 113
7 ห้อง 1 55 ด.ช. วรากร ระย้า 113
8 ห้อง 1 98 ด.ญ. จิราพัชร  สวัสดิภาพ 113
9 ห้อง 1 25 ด.ญ. สุพัตรา   หนูเทศ 113
10 ห้อง 1 36 ด.ช. ชาญยุทธ์ สมจิตต์ 113
11 ห้อง 1 105 ด.ญ. เจนจิรา  บุญชัยยง 113
12 ห้อง 1 75 ด.ช. ณัฐพล    อ่อนเวียง 113
13 ห้อง 1 106 ด.ช. กฤติ  คำเกลี้ยง 113
14 ห้อง 1 786 ด.ช. สิทธิโชค บัวใหญ่ 113
15 ห้อง 1 95 ด.ญ. นภัสวรรณ   พืชพันธ์ 113
16 ห้อง 1 384 ด.ช. พันธกานต์  นาคจู 113
17 ห้อง 1 41 ด.ช. รัชมงคล   ปิยะนราวิชญ 113
18 ห้อง 1 64 ด.ญ. อารยา   สนเอี่ยม 113
19 ห้อง 1 63 ด.ช. เรืองศักดิ์  สิงห์เถื่อน 113
20 ห้อง 1 108 ด.ญ. ธยานี  พัฒรอด 113
21 ห้อง 1 80 ด.ญ. เกวลิน  ทองภูธร 113
22 ห้อง 1 768 ด.ช. ยุทธศาสตร์  ศรีวงศ์แสง 113
23 ห้อง 1 383 ด.ช. ภัทรวดี  มีสัตย์ 113
24 ห้อง 1 789 ด.ญ. เบญจพร  ผดุงดี 113
25 ห้อง 1 783 ด.ญ. หทัยภัทร  แสนสอาด 113
26 ห้อง 1 90 ด.ญ. ภัทริกา   จวงจันทร์ 113
27 ห้อง 1 323 ด.ญ. สาธิมา  พุทธมี 113
28 ห้อง 1 16 ด.ญ. ภัทรานิาฐ์  อยู่เย็น 113
29 ห้อง 1 652 ด.ญ. อรอุมา  คุ้มวงษ์ 113
30 ห้อง 1 144 ด.ญ. อภิชญา  สุรินทร์วงศ์ 113
31 ห้อง 1 110 ด.ช. ณัฐพงค์   กระจาย 113
32 ห้อง 1 4 ด.ญ. สุวรรณ  ตันป๊อก 113
33 ห้อง 1 306 ด.ญ. ฐณีรัตน์  สุขขุนทศ 113
34 ห้อง 1 188 ด.ญ. ชลลดา  ทาเวียง 113
35 ห้อง 1 10 ด.ช. ธัชกร   กิจบุรี 113
36 ห้อง 1 37 ด.ญ. ปัญญดา  คงนิยม 113
37 ห้อง 1 39 ด.ญ. อินทิรา   สุขแจ่ม 113
38 ห้อง 1 784 ด.ญ. มะลิวัลย์   ชฎาทอง 113
39 ห้อง 1 100 ด.ญ. ณัฐวดี   แตงอ่อน 113
40 ห้อง 1 17 ด.ญ. จารุณี   ตาบ่อฮุ่ง 113
1 ห้อง 2 792 ด.ช. โชคตระการ  สิงห์คำ 114
2 ห้อง 2 1 ด.ญ. พุธิตา  พืชพันธุ์ 114
3 ห้อง 2 43 ด.ช. นลิน   พุ่มเทศ 114
4 ห้อง 2 47 ด.ญ. พัชรพร  อุตรชน 114
5 ห้อง 2 136 ด.ญ. ปาจารีย์  คร้อกระโทก 114
6 ห้อง 2 251 ด.ญ. จอมกลม   ชื่นชม 114
7 ห้อง 2 57 ด.ช. ธีรวัช  ภูแวมศรี 114
8 ห้อง 2 656 ด.ญ. วรัญญา  ณ ลำปาง 114
9 ห้อง 2 8 ด.ช. ฉัทดนัย   ช้างทอง 114
10 ห้อง 2 71 ด.ญ. อาคิรา  ละภักดี 114
11 ห้อง 2 7 ด.ช. พิทักษ์  วงษ์ไพศาล 114
12 ห้อง 2 550 ด.ช. จิรายุ   เข็มทอง 114
13 ห้อง 2 797 ด.ญ. ชามา  สุชล 114
14 ห้อง 2 82 ด.ช. บรูพา  พันเหนือ 114
15 ห้อง 2 796 ด.ช. พงศ์ศิริ  ล่าชิด 114
16 ห้อง 2 712 ด.ญ. สุนทรียา   ป่าสน 114
17 ห้อง 2 45 ด.ช. เจษฏา  ยศทแสน 114
18 ห้อง 2 113 ด.ญ. รัตตยา   สุขทรัพย์ 114
19 ห้อง 2 261 ด.ญ. รุ่งนภา   จันงามทะเล 114
20 ห้อง 2 502 ด.ช. ณิชฌาน   ติ๊บประสอน 114
21 ห้อง 2 11 ด.ญ. อริสรา    บำรุงวงษ์ 114
22 ห้อง 2 507 ด.ช. นพนันท์   สมบาน 114
23 ห้อง 2 28 ด.ช. วีรพล   ศรีปลง 114
24 ห้อง 2 112 ด.ช. ธีรเมธ   ชาริดา 114
25 ห้อง 2 126 ด.ญ. สุคนธรัตน์  ทินบุตร 114
26 ห้อง 2 355 ด.ญ. สุชัญญา   ปัญญาสิทธิ์ 114
27 ห้อง 2 107 ด.ช. ศุภกิตติ์   วิมาละ 114
28 ห้อง 2 65 ด.ญ. กรรณิกา   กล่ำเทพ 114
29 ห้อง 2 791 ด.ญ. กัญยาณี  คำดี 114
30 ห้อง 2 118 ด.ช. จตุรวิทย์   มาโพธิ์ 114
31 ห้อง 2 5 ด.ญ. ณัฐธยาน์   จิตต์แช่มชื่น 114
32 ห้อง 2 790 ด.ญ. ณัฐภรณ์   สุทธา 114
33 ห้อง 2 314 ด.ช. วงศธร    มีโรง 114
34 ห้อง 2 191 ด.ญ. รัชติยา   ศรีวงษา 114
35 ห้อง 2 380 ด.ญ. พัชชญาดา  แก้วเยื้อง 114
36 ห้อง 2 143 ด.ญ. สุจินันท์   กุลสอนนาน 114
37 ห้อง 2 72 ด.ช. จุลจักร   แก้วก่า 114
38 ห้อง 2 654 ด.ญ. สิริพร   ก้อนแจ้ง 114
39 ห้อง 2 86 ด.ช. อภิเชษฎ์   ประสานจิตร 114
40 ห้อง 2 42 ด.ญ. กัณฐิกา   สมใจมิตร 114
1 ห้อง 3 59 ด.ช. ณัฐวุฒิ  โลหะเวช 115
2 ห้อง 3 74 ด.ช. ภูริเดช   น่วมประเสริฐ 115
3 ห้อง 3 711 ด.ญ. ณภัสสฬาภา  คำบริบูรณ์ 115
4 ห้อง 3 150 ด.ญ. รัติกาล  ภูจอมขำ 115
5 ห้อง 3 331 ด.ญ. วารุณี  บุญพิมพ์ 115
6 ห้อง 3 460 ด.ญ. กัญญารัตน์  สังข์ปลื้ม 115
7 ห้อง 3 569 ด.ญ. สริณา   ภาคะ 115
8 ห้อง 3 802 ด.ช. พีรวัฒน์  พิชัย 115
9 ห้อง 3 73 ด.ญ. นิกานดา  เฉลยภพ 115
10 ห้อง 3 717 ด.ญ. รติมา   ชัยสิทธิ์ 115
11 ห้อง 3 140 ด.ญ. นริศรา  เปลี่ยนน่วม 115
12 ห้อง 3 551 ด.ญ. พิราวรรณ  คนลำ 115
13 ห้อง 3 376 ด.ญ. ตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ 115
14 ห้อง 3 102 ด.ญ. เพชรนภา  ยมจันทร์ 115
15 ห้อง 3 62 ด.ช. วัชรพล  เฉลิมทิศ 115
16 ห้อง 3 799 ด.ญ. วิชุดา  สีอ่อง 115
17 ห้อง 3 23 ด.ญ. เขมิสรา   ธรรมมิกา 115
18 ห้อง 3 235 ด.ญ. พนัชพร  สุขธุง 115
19 ห้อง 3 51 ด.ญ. วิไลวรรณ  ดางขุนทด 115
20 ห้อง 3 354 ด.ญ. ภัทรพรรณ  ประจง 115
21 ห้อง 3 395 ด.ช. ธนภัทร  โพธิชัย 115
22 ห้อง 3 99 ด.ช. ภัทรพล  อ่วมสอาด 115
23 ห้อง 3 729 ด.ช. ณัฐกิตติ์ ประคตสะคนธ์ 115
24 ห้อง 3 2 ด.ช. จิรกฤต   ภูมาตย์ 115
25 ห้อง 3 812 ด.ญ. ปิยนุช  น่วมเกิด 115
26 ห้อง 3 393 ด.ช. สุทธิสาร  เลขเพิก 115
27 ห้อง 3 730 ด.ช. จิตรภานุ  ภูมาตย์ 115
28 ห้อง 3 582 ด.ช. ธีระ  ประเสริฐชาติ 115
29 ห้อง 3 116 ด.ช. การัน  เหลี่ยมกลาง 115
30 ห้อง 3 292 ด.ญ. จิรวรรณ  หาภา 115
31 ห้อง 3 141 ด.ช. ธรรพ์ณธร   ก้องแก้ว 115
32 ห้อง 3 808 ด.ญ. ยศวดี  แจ่มกระจ่าง 115
33 ห้อง 3 803 ด.ญ. สุภัทรตรา   กลาดเกลื่อน 115
34 ห้อง 3 103 ด.ช. ยุทธศักดิ์  อาจหาญ 115
35 ห้อง 3 109 ด.ญ. ศตวรรษ  พุ่มโอ 115
36 ห้อง 3 468 ด.ช. อัตรพล  ลับกลาง 115
37 ห้อง 3 12 ด.ช. กรวิทย์  อำมะริ 115
38 ห้อง 3 101 ด.ช. จิรายุทธ หนูวรรณะ 115
39 ห้อง 3 810 ด.ช. อดิเทพ  มหาชัย 115
40 ห้อง 3 809 ด.ช. ภานุพงษ์  อาจหาญ 115
1 ห้อง 4 482 ด.ญ. อรวรรณ   เหลืองอ่อน 116
2 ห้อง 4 454 ด.ช. ภานุ   แต้มงาม 116
3 ห้อง 4 53 ด.ญ. บุญญาการ  มาลัย 116
4 ห้อง 4 807 ด.ช. จักรกฤษณ์   สารวงษ์ 116
5 ห้อง 4 92 ด.ช. ธนกร   บ่อแก้ว 116
6 ห้อง 4 121 ด.ญ. นภาพัฒน์   พู่มล 116
7 ห้อง 4 429 ด.ญ. นันทกานต์  ทองสะอาด 116
8 ห้อง 4 651 ด.ช. ศุภกร   ปราบมนตรี 116
9 ห้อง 4 145 ด.ญ. ณัฐรัตน์   สุขสมัย 116
10 ห้อง 4 806 ด.ช. วุฒิพงศ์   ชินภักดี 116
11 ห้อง 4 138 ด.ช. สิรภพ   เดือนเพ็ง 116
12 ห้อง 4 811 ด.ช. จักรพงศ์  สุวรรณศรี 116
13 ห้อง 4 146 ด.ญ. ศรันย์พร   กัญจนา 116
14 ห้อง 4 557 ด.ช. ดลวัฒน์   หอมหวล 116
15 ห้อง 4 804 ด.ช. กันทรากร  วงศ์สิงห์ 116
16 ห้อง 4 814 ด.ช. วชิรชัย  ทองอุ้ม 116
17 ห้อง 4 46 ด.ญ. ศวรรณญา  ชาติทอง 116
18 ห้อง 4 84 ด.ช. กฤษดา  บุริกา 116
19 ห้อง 4 549 ด.ช. ชัยมงคล  กระจาย 116
20 ห้อง 4 818 ด.ช. สุทธิพร   เครื่องสูงเนิน 116
21 ห้อง 4 788 ด.ญ. อนงค์  แสนคำ 116
22 ห้อง 4 688 ด.ญ. ชนากานต์  คงทน 116
23 ห้อง 4 430 ด.ญ. สิราวรรณ  เวียงอินทร์ 116
24 ห้อง 4 128 ด.ญ. ศุทธินี  ถึ่ถ้วน 116
25 ห้อง 4 816 ด.ญ. ปวริศา  เจ๊ะอาลี 116
26 ห้อง 4 139 ด.ช. นพรัตน์   เชิดทองหลาง 116
27 ห้อง 4 310 ด.ญ. สุนิตา   หาญทนงค์ 116
28 ห้อง 4 813 ด.ช. ทัศนัย  ใจเอื้อ 116
29 ห้อง 4 85 ด.ช. ชินวัตร  หัสสา 116
30 ห้อง 4 432 ด.ญ. พัชราพร  กล้ามสันเทียะ 116
31 ห้อง 4 233 ด.ญ. เจนจิรา 116
32 ห้อง 4 239 ด.ญ. สาวิตรี   วรรณสัมผัส 116
33 ห้อง 4 78 ด.ญ. ชัญญาภัค  มิตรยิ้ม 116
34 ห้อง 4 211 ด.ช. ทิ้วธารา  อิ่มขำ 116
35 ห้อง 4 20 ด.ช. ศรีวิศาล  เจริญสุข 116
36 ห้อง 4 120 ด.ช. ปฏิพล   ชิดสันเทียะ 116
37 ห้อง 4 282 ด.ญ. พิชยา  ใจสึก 116
38 ห้อง 4 114 ด.ช. ชวลิต   เงินบำรุง 116
39 ห้อง 4 104 ด.ญ. สุวรรณลักษณ์  หิรัญลักษณา 116
40 ห้อง 4 438 ด.ช. เจษฎา   ดวงอาจ 116
1 ห้อง 5 136 ด.ช. ธนกร  อะโรคา 117
2 ห้อง 5 805 ด.ญ. กรรณิการ์  อุดมศิลป์ 117
3 ห้อง 5 801 ด.ช. สิทธิชัย  พิมพ์สอน 117
4 ห้อง 5 639 ด.ญ. ณัฐกฤตา  คำศิริ 117
5 ห้อง 5 330 ด.ญ. วิชุดา  อันภักดี 117
6 ห้อง 5 54 ด.ช. ธนกฤต  ชิวปรีชา 117
7 ห้อง 5 752 ด.ช. ณัฐ  พรชัย 117
8 ห้อง 5 830 ด.ญ. อารีรัตน์  นึบสูงเนิน 117
9 ห้อง 5 421 ด.ช. นครินทร์   จันทร์ศรี 117
10 ห้อง 5 115 ด.ช. จีระพงษ์  แก่นคำ 117
11 ห้อง 5 610 ด.ช. กิตติพันฒน์  ศิริ 117
12 ห้อง 5 70 ด.ช. กิติศักดิ์  ชูเชิด 117
13 ห้อง 5 117 ด.ญ. อริสรา  สมปอง 117
14 ห้อง 5 821 ด.ช. ฐิติวัฒน์  คชโสภณ 117
15 ห้อง 5 411 ด.ญ. ชาลิสา  ศิริรักษ์ 117
16 ห้อง 5 453 ด.ญ. ปฐมพร  ดีสด 117
17 ห้อง 5 820 ด.ช. กฤษณะ  ผิวอ่ำ 117
18 ห้อง 5 837 ด.ญ. มีนา   ธรรมวงษา 117
19 ห้อง 5 148 ด.ช. วีรพงศ์  คนบุญ 117
20 ห้อง 5 835 ด.ญ. รดามณี  ฤทธิ์ทา 117
21 ห้อง 5 342 ด.ญ. นิชนิกา  วงษ์ไพศาล 117
22 ห้อง 5 829 ด.ญ. พันธิตรา  อภัยกลาง 117
23 ห้อง 5 35 ด.ช. ธนกร  บินฮะย์อาระซัน 117
24 ห้อง 5 111 ด.ช. ธีรพงษ์  กำมะหยี 117
25 ห้อง 5 163 ด.ญ. รัญชนา บุญเพ็ง 117
26 ห้อง 5 839 ด.ช. กฤษดา  ไชยวงศ์ 117
27 ห้อง 5 442 ด.ช. ปฏิพล  สิงห์ทอง 117
28 ห้อง 5 142 ด.ช. วราธร  แก้วจันทร์วงศ์ 117
29 ห้อง 5 567 ด.ช. ศุภณัฐ  นาจำปา 117
30 ห้อง 5 404 ด.ช. วิษณี  ศิริวงค์ 117
31 ห้อง 5 6 ด.ญ. รุ่งรัตน์  จันตะเคียน 117
32 ห้อง 5 828 ด.ญ. วณิชยา   เกลียวจยกูล 117
33 ห้อง 5 833 ด.ญ. สุวภัทร  บุญมาเทพ 117
34 ห้อง 5 824 ด.ช. วันชนะ  ด้นดัน 117
35 ห้อง 5 91 ด.ญ. อรวี  พงษ์คำ 117
36 ห้อง 5 19 ด.ช. พีรพัฒน์  เคล้าคล่อง 117
37 ห้อง 5 828 ด.ญ. ชนาพร  ปันทวาย 117
38 ห้อง 5 94 ด.ญ. ลลิตา  เสน่หา 117
39 ห้อง 5 69 ด.ช. กิตติพันธ์  แซ่อึ้ง 117
40 ห้อง 5 608 ด.ช. ทัตพงศ์  วงษ์ไพศาล 117
1 ห้อง 6 819 ด.ช. ขวัญชัย  โคสวัสดิ์ 118
2 ห้อง 6 27 ด.ช. ธนโชติ  บุหงารัตน์ 118
3 ห้อง 6 122 ด.ช. ศรัญธร ผิวอ่อนดี 118
4 ห้อง 6 119 ด.ช. ชัยณรงค์  แจ่มจิตร์ 118
5 ห้อง 6 79 ด.ช. สรวิชญ์ ศรีลัดดา 118
6 ห้อง 6 133 ด.ช. วณาทร หอมจันทร์ 118
7 ห้อง 6 363 ด.ญ. อภิชญา  หอมดวง 118
8 ห้อง 6 666 ด.ญ. วรรรกานต์  บุญญฐี 118
9 ห้อง 6 448 ด.ช. อนุชา  ภาษาชิฏิ 118
10 ห้อง 6 132 ด.ญ. อริสรา  เตชะวิจิตรจารุ 118
11 ห้อง 6 840 ด.ช. สันติสุข  ลาสนาม 118
12 ห้อง 6 122 ด.ช. ธนธรณ์  วัฒนานุสิทธิ์ 118
13 ห้อง 6 166 ด.ช. ธนโชติ   เซ๊ะวิเศษ 118
14 ห้อง 6 238 ด.ช. สิชล   พิณทอง 118
15 ห้อง 6 177 ด.ช. กิตติชัย   จันทร์วิเศษ 118
16 ห้อง 6 201 ด.ญ. อัสราพร  หวังพิทักษ์ 118
17 ห้อง 6 178 ด.ญ. ภาวิดา   กาญจนะ 118
18 ห้อง 6 200 ด.ช. กษิดิศ   มะหะหมัด 118
19 ห้อง 6 281 ด.ช. กิตติศักดิ์    บุรุชาติ 118
20 ห้อง 6 169 ด.ญ. กัลยารัตน์   คำมณี 118
21 ห้อง 6 155 ด.ญ. ศศิวิมล  เวชบรรพต 118
22 ห้อง 6 244 ด.ช. พศวีร์  ธนชัยหิรัญศิริ 118
23 ห้อง 6 246 ด.ญ. อัมพิกา  ผ่านสำแดง 118
24 ห้อง 6 193 ด.ญ. มินตรา  เกิดศรีพันธ์ 118
25 ห้อง 6 184 ด.ญ. ปาริชาติ  สุพรรณโรจน์ 118
26 ห้อง 6 226 ด.ช. จิรายุ  กองราพงษ์ 118
27 ห้อง 6 210 ด.ญ. สุนันทา  ทิพย์ลม 118
28 ห้อง 6 195 ด.ช. อติชาติ  วงษ์มาน 118
29 ห้อง 6 459 ด.ญ. ปาลิตา  แจ่มจำรัส 118
30 ห้อง 6 167 ด.ช. อธิชัย  ขำโรจน์ 118
31 ห้อง 6 208 ด.ช. ปรวิศ  เมืองมัจฉา 118
32 ห้อง 6 217 ด.ญ. อัมรินทร์  สุขเกษม 118
33 ห้อง 6 285 ด.ญ. พัชรพร  แก้วสีเขียว 118
34 ห้อง 6 841 ด.ช. นิธิศ  ขวัญเมือง 118
35 ห้อง 6 291 ด.ญ. จุฑาทิพย์  ปุระสะเก 118
36 ห้อง 6 231 ด.ญ. ปวันรัตน์  จู๋หมื่นไวย 118
37 ห้อง 6 234 ด.ช. สุกฤษฏิ์  โพกิฬา 118
38 ห้อง 6 272 ด.ญ. พิมพกานต์  ทองประเสริฐ 118
39 ห้อง 6 266 ด.ญ. ศิริกัลยา  รัตน์วิทยากรณ์ 118
40 ห้อง 6 271 ด.ช. ภาริบูรณ์  วงศ์ษาธรรม 118
1 ห้อง 7 223 ด.ช. ณัฐพล  แหชัยภูมิ 121
2 ห้อง 7 236 ด.ช. ธนพงษ์  พันคอง 121
3 ห้อง 7 780 ด.ช. สุรพงษ์  เฮียงหล้า 121
4 ห้อง 7 267 ด.ญ. รัชนีกร  ศิลปขวัญชัย 121
5 ห้อง 7 232 ด.ญ. ณัชชา  รวมญาติ 121
6 ห้อง 7 189 ด.ญ. อพัชชา  พูลเผ่า 121
7 ห้อง 7 270 ด.ช. ธนรัตน์  อินบัว 121
8 ห้อง 7 214 ด.ช. วรพล  บุญเฟื่องฟู 121
9 ห้อง 7 230 ด.ญ. โสภิตสุดา  หิมานนท์ 121
10 ห้อง 7 265 ด.ญ. ปภัสวรรณ  ฉัตรทอง 121
11 ห้อง 7 255 ด.ญ. ศิริภัทรา  ฝั้นกันทา 121
12 ห้อง 7 181 ด.ช. วิศรุต  จันเทวา 121
13 ห้อง 7 97 ด.ช. รัตนชาติ  ทองรัศมี 121
14 ห้อง 7 523 ด.ช. ชนินทร์   เพลาไทยสงค์ 121
15 ห้อง 7 175 ด.ช. พงศธร  ทัพเจริญ 121
16 ห้อง 7 174 ด.ญ. วาสินี  รัตนประเสริฐ 121
17 ห้อง 7 241 ด.ช. วีรยุทธ  พวงพี่ 121
18 ห้อง 7 247 ด.ญ. นภวรรณ  วรจิตร 121
19 ห้อง 7 176 ด.ช. ปารย์ปฏิภาณ  ทรัพย์สูงเนิน 121
20 ห้อง 7 283 ด.ญ. ฉัตรลดา  หนูรุ่น 121
21 ห้อง 7 722 ด.ญ. วรัญญา  ดีวัน 121
22 ห้อง 7 248 ด.ญ. ธีร์จุฑา  มุกดา 121
23 ห้อง 7 242 ด.ญ. ประภาภรณ์  รินทร์น้อย 121
24 ห้อง 7 153 ด.ญ. ศุธีรัตน์  สมสวัสดิ์ 121
25 ห้อง 7 842 ด.ญ. ปุณณิศา  จันทร์สุข 121
26 ห้อง 7 185 ด.ญ. เยาวพา  สอนเถื่อน 121
27 ห้อง 7 843 ด.ญ. สุมิตรา  อินทเศียร 121
28 ห้อง 7 240 ด.ช. นาวิน  แคสันเทียะ 121
29 ห้อง 7 719 ด.ช. อภิโชค  เดชบุรม 121
30 ห้อง 7 252 ด.ญ. จุฑาภรณ์  ภูขน 121
31 ห้อง 7 397 ด.ช. นัฐชัย  จำรูญ 121
32 ห้อง 7 491 ด.ญ. นันทวัน สุวรณรัตน์ 121
33 ห้อง 7 573 ด.ญ. บุษศรินทร์  คิดถาง 121
34 ห้อง 7 225 ด.ญ. นุชจรี  หนูฉ่ำ 121
35 ห้อง 7 194 ด.ญ. ศศิวรรณ  ศาสนะ 121
36 ห้อง 7 844 ด.ญ. พิชญา  ภิบาลวงษ์ 121
37 ห้อง 7 728 ด.ญ. นนทศร  สมเพชร 121
38 ห้อง 7 328 ด.ญ. พรฐิตา  พิลา 121
39 ห้อง 7 702 ด.ญ. ประภาพร  ภู่สิงห์ 121
40 ห้อง 7 845 ด.ช. ณัฐพล  นามคำ 121
1 ห้อง 8 276 ด.ญ. อรกานต์  มาพึ่ง 122
2 ห้อง 8 776 ด.ช. ณัฐวุฒิ  หลานนอก 122
3 ห้อง 8 290 ด.ญ. ปนัดดา  สีใส 122
4 ห้อง 8 279 ด.ช. พงศกร  นาสิงห์ขัน 122
5 ห้อง 8 190 ด.ช. ศุภกร  คุณภักดี 122
6 ห้อง 8 263 ด.ช. วุฒิศักดิ์  กะลังชัย 122
7 ห้อง 8 250 ด.ญ. กัญญารัตน์  บุญเรือง 122
8 ห้อง 8 300 ด.ญ. ธนพรรณ  สินทรพรพิชัย 122
9 ห้อง 8 477 ด.ญ. จิราพร  เคนประจง 122
10 ห้อง 8 243 ด.ญ. จิราพร  ปิตะแสง 122
11 ห้อง 8 192 ด.ช. พันธวุฒ  แผลงสูงเนิน 122
12 ห้อง 8 637 ด.ช. เกริกเกียรติ  ภิยาลกุล 122
13 ห้อง 8 29 ด.ญ. อริศรา  หรี่แดง 122
14 ห้อง 8 273 ด.ช. สุชาธีวินทร์  คำสมัย 122
15 ห้อง 8 202 ด.ญ. ธนัชชา  โชติชัย 122
16 ห้อง 8 841 ด.ช. นพดล  กระสานติ์สุขวนา 122
17 ห้อง 8 52 ด.ญ. ธนาภา  เรือนคง 122
18 ห้อง 8 325 ด.ญ. พรรพษา  ศรีอ่อน 122
19 ห้อง 8 299 ด.ญ. กนกพร  ทองโกมุด 122
20 ห้อง 8 197 ด.ช. อธิษฐ์  ทรงประทีปกุล 122
21 ห้อง 8 638 ด.ช. ปฏิภาณ  วานวิน 122
22 ห้อง 8 480 ด.ญ. อริศรา  แก้ววิเศษ 122
23 ห้อง 8 590 ด.ช. วีระพงศ์  พิมพิชัย 122
24 ห้อง 8 846 ด.ช. อลงกรณ์  อ้นมงคล 122
25 ห้อง 8 528 ด.ญ. ชนิตา  แจ่มแจ้ง 122
26 ห้อง 8 220 ด.ญ. อารียา  ศรีบุรินทร์ 122
27 ห้อง 8 165 ด.ญ. ณัฐกมล  วิฑูรย์ 122
28 ห้อง 8 822 ด.ช. จิรกิตต์  เนตรชัง 122
29 ห้อง 8 815 ด.ช. ณัฐพล  รักษากิจ 122
30 ห้อง 8 262 ด.ญ. สุวิชญา  สิทธิศร 122
31 ห้อง 8 256 ด.ญ. ชนนิกานต์  อำนวย 122
32 ห้อง 8 219 ด.ช. วิชชกร  สุดถนอม 122
33 ห้อง 8 850 ด.ช. สุชาติ  อิสพงษ์ 122
34 ห้อง 8 151 ด.ญ. เนตรณภา  ชูรัศมี 122
35 ห้อง 8 771 ด.ญ. ปาจารีย์  พันธุ 122
36 ห้อง 8 152 ด.ญ. ฐิตินันท์  โพธ์ศรี 122
37 ห้อง 8 160 ด.ช. อภิวิชญ์ ทารักษ์ 122
38 ห้อง 8 264 ด.ช. ภูวนาถ  ถ้ำมณี 122
39 ห้อง 8 158 ด.ญ. จุฑามาศ  กองศิริิ 122
40 ห้อง 8 168 ด.ช. วรโชติ  ฟุ้งพิทักษ์ 122
1 ห้อง 9 449 ด.ช. นฤนาถ  ท้าวพา 123
2 ห้อง 9 825 ด.ญ. เพ็ญพิตรา  น้อยประเสริฐ 123
3 ห้อง 9 826 ด.ญ. แพรวพิตรา  น้อยประเสริฐ 123
4 ห้อง 9 170 ด.ญ. มนสิชา    กองฟู 123
5 ห้อง 9 447 ด.ญ. นันท์จพร  เสียงเสนาะ 123
6 ห้อง 9 716 ด.ช. ธีราพร   อินธิแสง 123
7 ห้อง 9 604 ด.ช. อัชฌานนท์  นพรัตน์ 123
8 ห้อง 9 562 ด.ญ. มุกดา   คำดี 123
9 ห้อง 9 159 ด.ช. เบ็ญจพงศ์   ปุระชะกา 123
10 ห้อง 9 848 ด.ญ. กัญญารัตน์   ศรีรุ่ง 123
11 ห้อง 9 778 ด.ญ. ธัญญา   วิริยะอุดมผล 123
12 ห้อง 9 764 ด.ช. สุรเชษฐ์   พุ่มจิ๋ว 123
13 ห้อง 9 496 ด.ช. ธนายุส   ขจรกลิ่น 123
14 ห้อง 9 31 ด.ญ. ทิพย์ติญา  อินเลี้ยง 123
15 ห้อง 9 30 ด.ญ. เบ็ญจรัตน์  พิลา 123
16 ห้อง 9 204 ด.ญ. บุลพร   ใจแสนวงค์ 123
17 ห้อง 9 703 ด.ญ. ปริยาภัทร  แก่นสาร 123
18 ห้อง 9 359 ด.ญ. บุษรา   ยีสมั่น 123
19 ห้อง 9 212 ด.ญ. สมจินต์   พิมมะทา 123
20 ห้อง 9 417 ด.ญ. ธีรตา   เหมวา 123
21 ห้อง 9 831 ด.ช. สมัชญ์ชัย  กองทอง 123
22 ห้อง 9 780 ด.ญ. ธีรดา  ปู่จินะ 123
23 ห้อง 9 431 ด.ญ. วรรณิภา  สักใส 123
24 ห้อง 9 635 ด.ญ. ศิวกร  นิรัมย์ 123
25 ห้อง 9 182 ด.ญ. รัตติยาภรณ์  หอมเฮ้า 123
26 ห้อง 9 663 ด.ช. ชิษณุพงศ์  อินทรจักร 123
27 ห้อง 9 853 ด.ญ. ศศิกานต์  วงศ์อุดม 123
28 ห้อง 9 224 ด.ญ. ธวัลรัตน์  กันทะเนตร 123
29 ห้อง 9 847 ด.ช. นครินทร์  พวงชาติ 123
30 ห้อง 9 18 ด.ช. อชรายุ  สุรินทร์ 123
31 ห้อง 9 38 ด.ช. วุฒิชัย  หอมนานา 123
32 ห้อง 9 856 ด.ช. ภรากร  ภูระย้า 123
33 ห้อง 9 854 ด.ช. วงศกร  รักยา 123
34 ห้อง 9 838 ด.ญ. หทัยรัตน์  หันดี 123
35 ห้อง 9 149 ด.ช. สมภพ  เคล้าคล่อง 123
36 ห้อง 9 834 ด.ญ. ธีราพร  ภูงามดี 123
37 ห้อง 9 183 ด.ช. อนุพนธ์    โพธิจักร์ 123
38 ห้อง 9 631 ด.ญ. ศิริพร   แช่มลพ 123
39 ห้อง 9 435 ด.ช. ณัฐวุฒิ ศรีกมล 123
40 ห้อง 9 227 ด.ช. ชาคริส   จะริตรัมย์ 123
1 ห้อง 10 341 ด.ญ. นารี สิงหะ 124
2 ห้อง 10 3 ด.ญ. ตวงรัตน์ พุฒบุรี 124
3 ห้อง 10 378 ด.ญ. ธนิตา โพธิศรี 124
4 ห้อง 10 377 ด.ช. ภูริเดช อาจเอื้อ 124
5 ห้อง 10 333 ด.ญ. กัญญาวีย์ ลันแหยม 124
6 ห้อง 10 424 ด.ญ. สิรีธร ไทยใหม่ 124
7 ห้อง 10 437 ด.ญ. สุพัฒตรา วาสิงหน 124
8 ห้อง 10 420 ด.ญ. กชกร สุภารัตน์ 124
9 ห้อง 10 396 ด.ช. ชลชาติ บุญพล 124
10 ห้อง 10 426 ด.ช. ธวัชชัย ธรรมดา 124
11 ห้อง 10 329 ด.ช. ชยานันต์ ภาสดา 124
12 ห้อง 10 324 ด.ญ. พนัสดา บัวบานศรี 124
13 ห้อง 10 414 ด.ญ. สุนี พรมที 124
14 ห้อง 10 527 ด.ญ. ณัฐพร สายคำมาตย์ 124
15 ห้อง 10 340 ด.ญ. จีระพรรณ บาลเพียร 124
16 ห้อง 10 345 ด.ญ. ณัฏฐณิชา แสงจันทร์ 124
17 ห้อง 10 379 ด.ญ. ช่อลัดดา เอี่ยมประดิษฐ์ 124
18 ห้อง 10 391 ด.ช. ฐิตริพงษ์ กระแสสินธ์ 124
19 ห้อง 10 648 ด.ช. สหัษชัย กุลสอนนาน 124
20 ห้อง 10 408 ด.ญ. กนกวรรณ ประกอบกิจ 124
21 ห้อง 10 405 ด.ช. ธนากร กามะ 124
22 ห้อง 10 332 ด.ญ. วิกานดา ศรีวิหลอด 124
23 ห้อง 10 415 ด.ช. อาณุพงษ์ ประกอบทรัพย์ 124
24 ห้อง 10 419 ด.ญ. สหฤทัย ลักษณวิเชียร 124
25 ห้อง 10 858 ด.ช. ศิวกร สีมา 124
26 ห้อง 10 434 ด.ช. สิรเศรษฐ์ อินทพันธ์ 124
27 ห้อง 10 354 ด.ช. ชัยภิวัฒน์ อุบลรัตน์ 124
28 ห้อง 10 312 ด.ช. อรรถพร อิ่มภู 124
29 ห้อง 10 351 ด.ญ. นัสทิยา อยู่มาก 124
30 ห้อง 10 352 ด.ช. วิทยา สีจำนงค์ 124
31 ห้อง 10 343 ด.ช. พงศ์ดนัย บุญเมือง 124
32 ห้อง 10 187 ด.ช. ชาตรี ผาเหลา 124
33 ห้อง 10 321 ด.ญ. จิดาภา สายกระสุน 124
34 ห้อง 10 347 ด.ญ. นิตยา กานิล 124
35 ห้อง 10 301 ด.ช. ศิขรินทร์ บุพชาติ 124
36 ห้อง 10 385 ด.ญ. ธนกรณ์ ไชยพิเดช 124
37 ห้อง 10 356 ด.ช. ณัฒวัฒร์ เฮง 124
38 ห้อง 10 714 ด.ญ. กชพรพรรษา จินพระ 124
39 ห้อง 10 349 ด.ญ. บุษรา จันทนา 124
40 ห้อง 10 308 ด.ญ. พรรณภา ทับแก้ว 124
1 ห้อง 11 334 ด.ญ. กมลวรรณ ตามสมบัติ 125
2 ห้อง 11 857 ด.ช. ชินวัฒน์ คำภา 125
3 ห้อง 11 406 ด.ญ. ผ่องระพี หนองนา 125
4 ห้อง 11 317 ด.ญ. พลอยมณี ล้นล้ำ 125
5 ห้อง 11 439 ด.ช. ธีรวัฒน์ วงษ์ศรี 125
6 ห้อง 11 427 ด.ช. สหฤทธิ์ วงษ์นอก 125
7 ห้อง 11 422 ด.ช. วสิน อินทร์ฉาย 125
8 ห้อง 11 849 ด.ช. สมพงษ์ ใยอิ้ม 125
9 ห้อง 11 357 ด.ญ. วาสนา พูลหลำ 125
10 ห้อง 11 369 ด.ช. พิพัฒน์ เผือกพิพัฒ 125
11 ห้อง 11 348 ด.ญ. ปภานัน อินบัว 125
12 ห้อง 11 536 ด.ช. นาวี ปั้นบุญชู 125
13 ห้อง 11 390 ด.ช. ศรัณย์พงศ์ ยิ้มอยู่ 125
14 ห้อง 11 413 ด.ช. จักริน วงษ์โห้ 125
15 ห้อง 11 305 ด.ช. วศิน วรวงค์ 125
16 ห้อง 11 339 ด.ช. ณัฐภาส สีดาแก้ว 125
17 ห้อง 11 861 ด.ช. ธนพัฒน์ สิงห์สั่งถ้ำ 125
18 ห้อง 11 412 ด.ญ. จิตลดา พรหมพร 125
19 ห้อง 11 444 ด.ญ. อภิษฎา เพียพยัคฆ์ 125
20 ห้อง 11 443 ด.ช. พุฒิพงศ์ รอดพ้น 125
21 ห้อง 11 862 ด.ช. พงศ์พันธ์ นาชัยลอง 125
22 ห้อง 11 358 ด.ญ. รสรินทร์ สุวรรณสิงห์ 125
23 ห้อง 11 338 ด.ช. อัครพล กาลจักร 125
24 ห้อง 11 863 ด.ช. อธิกรณ์ อิ่มนาง 125
25 ห้อง 11 524 ด.ช. ศิวภัทร์ อยู่สบาย 125
26 ห้อง 11 32 ด.ช. ปริญญา เงาะหวาน 125
27 ห้อง 11 147 ด.ช. รวิชา มะนาตรี 125
28 ห้อง 11 864 ด.ช. รัฐพงศ์ ชลหาญ 125
29 ห้อง 11 695 ด.ช. สินสุข ธุระสุข 125
30 ห้อง 11 866 ด.ช. ชินดนัย โพล้งคง 125
31 ห้อง 11 566 ด.ญ. สุดารัตน์ สังข์ทอง 125
32 ห้อง 11 772 ด.ช. วิทวัส สิงห์เมธา 125
33 ห้อง 11 495 ด.ช. ปกรณ์ สีกระสัง 125
34 ห้อง 11 479 ด.ญ. ปิยฉัตร ปรางค์ประเสริฐ 125
35 ห้อง 11 486 ด.ช. รัฐฌา เที่ยงแท้ 125
36 ห้อง 11 517 ด.ช. วุฒิวัฒน์ โสครู 125
37 ห้อง 11 574 ด.ช. ธงชัย แซ่ลี้ 125
38 ห้อง 11 585 ด.ญ. ภาวิณี เมืองเจริญ 125
39 ห้อง 11 455 ด.ญ. พิยดา สุขะ 125
40 ห้อง 11 470 ด.ช. รุ่ง ธนะโสภณ 125
1 ห้อง 12 541 ด.ญ. ภัคจิรา สุขขีพล 126
2 ห้อง 12 563 ด.ช. ณัฐวุฒิ ศรีทอง 126
3 ห้อง 12 529 ด.ญ. นัดทิตา ไชยศิลป์ 126
4 ห้อง 12 545 ด.ช. ธราเทพ ผลบุญ 126
5 ห้อง 12 519 ด.ญ. ชนกานต์ อนุญาหงษ์ 126
6 ห้อง 12 859 ด.ช. จิรภัทร สำแดงเดช 126
7 ห้อง 12 523 ด.ช. ปรากร มูนามัด 126
8 ห้อง 12 540 ด.ญ. นลินี วงศ์ชัยนาค 126
9 ห้อง 12 594 ด.ญ. นิลวดีวรรณ ปราบพาล 126
10 ห้อง 12 556 ด.ช. ภูวนาท นวลนา 126
11 ห้อง 12 509 ด.ช. ณภกรณ์ โภคาพานิชย์ 126
12 ห้อง 12 560 ด.ช. ณัฐวัฒน์ อมรสรวง 126
13 ห้อง 12 508 ด.ช. ชัยพัฒน์ กะวิชัย 126
14 ห้อง 12 587 ด.ญ. ปิ่นมณี เจริญยิ่ง 126
15 ห้อง 12 535 ด.ช. กีรเดช อาศัย 126
16 ห้อง 12 513 ด.ช. เกียรติศักดิ์ ฉิมชาติ 126
17 ห้อง 12 488 ด.ญ. เกวลิน ดงวงศ์ญาติ 126
18 ห้อง 12 467 ด.ญ. ณัชชา เจียวัฒนกุล 126
19 ห้อง 12 597 ด.ญ. ศศิวิมล ศรีเพชร 126
20 ห้อง 12 741 ด.ช. ชญานนท์ จอมกลิ่น 126
21 ห้อง 12 510 ด.ญ. ชลธิชา แสงจันทร์ดา 126
22 ห้อง 12 476 ด.ช. ดวงฉลอง สิงห์ทอง 126
23 ห้อง 12 763 ด.ช. ธนกร อยู่สุข 126
24 ห้อง 12 512 ด.ญ. นาเดีย รอมาลี 126
25 ห้อง 12 521 ด.ญ. รสสุคนธ์ ชอบชน 126
26 ห้อง 12 568 ด.ญ. ทิพย์พารัตน์ วิไลรัตน์ 126
27 ห้อง 12 515 ด.ช. สุพล อกพาย 126
28 ห้อง 12 506 ด.ญ. กัญญมล บุญเฉลียว 126
29 ห้อง 12 518 ด.ช. กนิษฐ์ ยอดสุรินทร์ 126
30 ห้อง 12 871 ด.ญ. ธรธัณญา ทองอ่อน 126
31 ห้อง 12 588 ด.ช. สุระศรีชาญ อุระแสง 126
32 ห้อง 12 494 ด.ญ. ฐิติมน กรติมงคลกล 126
33 ห้อง 12 578 ด.ญ. ณัฐกานต์ ศิริลิมประพันธ์ 126
34 ห้อง 12 457 ด.ญ. นฤมล กุลสุริวงศ์ 126
35 ห้อง 12 464 ด.ช. ณัฐภัทร สิงห์แรง 126
36 ห้อง 12 874 ด.ช. กล้าณรงค์ สีพูน 126
37 ห้อง 12 869 ด.ช. ธีรภัทร พิณเสนาะ 126
38 ห้อง 12 564 ด.ญ. วิภาดา ชิดโคกสูง 126
39 ห้อง 12 584 ด.ญ. เบญจรัตน์ สุขบันเทิง 126
40 ห้อง 12 609 ด.ช. เอกราช วังคำ 126
1 ห้อง 13 852 ด.ช. เขตโสภณ คำศรี 131
2 ห้อง 13 872 ด.ญ. จณิสตา มาคาน 131
3 ห้อง 13 600 ด.ญ. กนกวรรณ นิลเต่า 131
4 ห้อง 13 870 ด.ญ. วทันยา เนินอรัญ 131
5 ห้อง 13 873 ด.ญ. กษมา ฤทธิ์จำรูญ 131
6 ห้อง 13 409 ด.ช. ธนาธิป เพ็งวงษา 131
7 ห้อง 13 887 ด.ญ. รุ้งรริน สมดี 131
8 ห้อง 13 546 ด.ญ. นฤกานต์ มีสุข 131
9 ห้อง 13 596 ด.ช. พงศ์ดนัย โรจน์วัฒน์วิบูลย์ 131
10 ห้อง 13 767 ด.ช. ณัฐติภูมิ พยัคฆสินธุ์ 131
11 ห้อง 13 592 ด.ญ. อัญญณิตย์ พิงค์หาญ 131
12 ห้อง 13 520 ด.ญ. ปาริฉัตร ศรีเมือง 131
13 ห้อง 13 715 ด.ช. อัตติรมีซี บุญเสือ 131
14 ห้อง 13 607 ด.ช. ธวัชชัย สาวิสิทธิ์ 131
15 ห้อง 13 278 ด.ช. ธนวรรธน์ จันครา 131
16 ห้อง 13 675 ด.ช. วสุพล ช้อนนอก 131
17 ห้อง 13 877 ด.ช. ชนกันต์ ผลจันทร์ 131
18 ห้อง 13 855 ด.ช. ภานุพงศ์ แก้วหน่อ 131
19 ห้อง 13 886 ด.ช. นัทธพงศ์ พรายงาม 131
20 ห้อง 13 96 ด.ช. อดิเทพ ทวีชีพ 131
21 ห้อง 13 583 ด.ญ. อริสา ศรีชัย 131
22 ห้อง 13 518 ด.ญ. บังอร ภักวิลัย 131
23 ห้อง 13 93 ด.ญ. ฉันทพิชญา ไกรสี 131
24 ห้อง 13 534 ด.ญ. ธัญพิชชา พิกุลทอง 131
25 ห้อง 13 873 ด.ช. ถนอมพล เอมเอาธาน 131
26 ห้อง 13 879 ด.ญ. เกษสุดา สังข์ศิริ 131
27 ห้อง 13 701 ด.ญ. สุชารัตน์ ชำนาญยา 131
28 ห้อง 13 655 ด.ช. เอกราช ถิ่นมะนาว 131
29 ห้อง 13 748 ด.ญ. พรทิพย์ พุ่มต้นวงค์ 131
30 ห้อง 13 659 ด.ช. ณรงค์เดช นงนุช 131
31 ห้อง 13 755 ด.ช. วรวุฒิ พันธ์เภา 131
32 ห้อง 13 673 ด.ญ. สุนิตรา นามสีสุข 131
33 ห้อง 13 619 ด.ช. อนันตชัย คำหอม 131
34 ห้อง 13 668 ด.ญ. หทัยชนก ยี่เฮง 131
35 ห้อง 13 726 ด.ญ. วนัสนันท์ ปาละหล้า 131
36 ห้อง 13 697 ด.ญ. อมรา โคสุวรรณ 131
37 ห้อง 13 681 ด.ช. กรวิทย์ เชื้อกาว 131
38 ห้อง 13 676 ด.ช. พงศา กลั้นเขียว 131
39 ห้อง 13 661 ด.ช. เขมราช หินแก้ว 131
40 ห้อง 13 754 ด.ญ. วรรณวชา วุฒิ 131
1 ห้อง 14 765 ด.ช. สรวิชญ์ สาวิสิทธ์ 132
2 ห้อง 14 625 ด.ช. ณัฐกานต์ สินกลิ่น 132
3 ห้อง 14 740 ด.ช. ดนัสวิน บัวนาค 132
4 ห้อง 14 756 ด.ช. เจษฎา ปานเกิด 132
5 ห้อง 14 757 ด.ช. เจษฎาพร สุขมาก 132
6 ห้อง 14 736 ด.ช. อติกานต์ มัจฉาชีพ 132
7 ห้อง 14 770 ด.ช. ชนะชัย วงพิจิตร 132
8 ห้อง 14 713 ด.ช. กรพิทักษ์ ธรรมเสถียร 132
9 ห้อง 14 644 ด.ช. สารศิลป์ สุจริต 132
10 ห้อง 14 882 ด.ช. ณัฐชาติ แสนเสน่ห์ 132
11 ห้อง 14 880 ด.ช. ภูวนาท อินทร์นอก 132
12 ห้อง 14 649 ด.ช. ชัยวัฒน์ ถาวรศิริ 132
13 ห้อง 14 665 ด.ญ. เปรมฤดี คัตมี 132
14 ห้อง 14 725 ด.ช. อัมรินทร์ หนูรอด 132
15 ห้อง 14 664 ด.ช. ศรณรินทร์ ลีปา 132
16 ห้อง 14 732 ด.ญ. สาธิณี คำตรง 132
17 ห้อง 14 702 ด.ญ. สินีนาฎ ขำคล้า 132
18 ห้อง 14 787 ด.ช. อรรถกร จันทร์บุญทวี 132
19 ห้อง 14 640 ด.ช. อภิรักษ์ พวงจันดา 132
20 ห้อง 14 537 ด.ช. ธนวัฒน์ ปักกะสีลัง 132
21 ห้อง 14 633 ด.ญ. ปารมี บุญญาศาสตร์ 132
22 ห้อง 14 700 ด.ญ. มุทิตา จำปาทอง 132
23 ห้อง 14 777 ด.ญ. ชญาณี คำประเทือง 132
24 ห้อง 14 632 ด.ญ. ภิญญดาพร อ่ำสง 132
25 ห้อง 14 613 ด.ช. นฤนาท คงรุ่ง 132
26 ห้อง 14 710 ด.ช. วรัญธิต บัณฑิตย์ 132
27 ห้อง 14 320 ด.ญ. กานต์ธิดา ทองผา 132
28 ห้อง 14 501 ด.ช. ฐิติศักดิ์ บุตรเจริญ 132
29 ห้อง 14 660 ด.ช. สมภพ ผาดาปอน 132
30 ห้อง 14 733 ด.ญ. สุดารัตน์ หอมหวล 132
31 ห้อง 14 642 ด.ญ. นิภาพร นนริบุตร 132
32 ห้อง 14 884 ด.ช. ศักรพงศ์ พงศ์นครินทร์ 132
33 ห้อง 14 751 ด.ญ. ภัทราภรณ์ แปนบ้าน 132
34 ห้อง 14 483 ด.ช. ธนศักดิ์ บุญเจริญ 132
35 ห้อง 14 605 ด.ญ. อารียา พุ่มทอง 132
36 ห้อง 14 627 ด.ญ. ฐานิดา เพียพยัคฆ์ 132
37 ห้อง 14 773 ด.ช. เดชบดินทร์ ศิริพาณิชย์ 132
38 ห้อง 14 769 ด.ช. พลวัต วุฒา 132
39 ห้อง 14 774 ด.ช. มานพ ศิริพาณิชย์ 132
40 ห้อง 14 718 ด.ช. กฤษณะ นาคศรี 132
1 ห้อง 15 885 ด.ญ. ฐิตาภรณ์   นุนารัมย์ 134
2 ห้อง 15 779 ด.ญ. ฉัธนันท์   พันธะลิ 134
3 ห้อง 15 705 ด.ช. เกียรติศักดิ์    ขันแข็ง 134
4 ห้อง 15 628 ด.ช. วธัญญู   สินทิพย์ 134
5 ห้อง 15 867 ด.ช. วัชรพล   พูนกลาง 134
6 ห้อง 15 634 ด.ช. อานันท์    วงศ์ชมภู 134
7 ห้อง 15 890 ด.ช. ทานุทัต    ประภาโส 134
8 ห้อง 15 742 ด.ญ. สุพัสตรา   จำปาแดง 134
9 ห้อง 15 775 ด.ช. ทิชานนท์   ธัญวิญญู 134
10 ห้อง 15 883 ด.ช. วิภูษณะ    ศิริพาสาร 134
11 ห้อง 15 889 ด.ช. นพรัตน์   ต่วนชะเอม 134
12 ห้อง 15 762 ด.ช. พีระพัฒน์   เปลืองกระโทก 134
13 ห้อง 15 731 ด.ช. ฉัตรมงคล    แสงเพ็ชย์ 134
14 ห้อง 15 868 ด.ญ. ปวันรัตน์   การะพันธุ์นิจ 134
15 ห้อง 15 739 ด.ญ. ทานตะวัน    ฉัตรสกุลเอก 134
16 ห้อง 15 647 ด.ญ. ปาจารีย์   พุทธโชติ 134
17 ห้อง 15 734 ด.ญ. รินรดา   คำตรง 134
18 ห้อง 15 888 ด.ช. นฤมิตร   จันทร์หอบ 134
19 ห้อง 15 747 ด.ญ. เกศินี   กระสันต์ 134
20 ห้อง 15 603 ด.ญ. ปนัดดา   สากระจาย 134
21 ห้อง 15 761 ด.ญ. ปลายฝน   ผุยมูลตรี 134
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 

Comments ()

ขอให้นักเรียนที่มีผลการเรียน 0 ทุกระดับชั้น

ให้นักเรียนมาแก้ผลการเรียนตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พ.ค. 2557 ณ ห้องวิชาการ

(มิฉะนั้นนักเรียนจะต้องเรียนซ้ำชั้นการศึกษาเดิม)

 

Comments ()

ประกาศโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร          ประจำปีการศึกษา  2557 ประเภทความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ

*************************

ตามที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษและเงื่อนไขพิเศษ ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม  2557  บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกนักเรียนประเภทดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ประเภทความสามารถพิเศษ

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ- สกุล

ความสามารถพิเศษ

โรงเรียนเดิม

หมายเหตุ

1

74

ด.ช.

ภูริเดช   นวมประเสริฐ

กีฬาฟุตบอล

อุดมวิทยานุกูล

ผ่านคัดเลือก

2

105

ด.ญ.

เจนจิรา  บุญชัยยง

แอโรบิค

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

3

331

ด.ญ.

วารุณี  บุญพิมพ์

แอโรบิค

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

4

468

ด.ช.

อัครพล  ลับกลาง

ฟุตบอล

วัดโขดหิน มิตรภาพ 43

ผ่านคัดเลือก

5

477

ด.ญ.

จิราพร  เคนประจง

แอโรบิค

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

6

491

ด.ญ.

นันทวัน สุวรณรัตน์

แอโรบิค

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

7

711

ด.ญ.

ณภัสสฬาภา  คำบริบูรณ์

แอโรบิค

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

8

845

ด.ช.

ณัฐพล  นามคำ

ฟุตบอล

บ้านคึมหญ้านาง

ผ่านคัดเลือก

9

54

ด.ช.

ธนกฤต  ชิวปรีชา

ฟุตบอล

อัสสัมชัน ระยอง

ผ่านคัดเลือก

10

300

ด.ญ.

ธนพรรณ  สินทรพรพิชัย

แอโรบิค

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

11

145

ด.ญ.

ณัฐรัตน์   สุขสมัย

แอโรบิค

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

12

562

ด.ญ.

มุกดา   คำดี

แอโรบิค

บ้านดงบัง อุดรธานี

ผ่านคัดเลือก

13

160

ด.ช.

อภิวิชญ์ ทารักษ์

คอมฯ

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

14

281

ด.ช.

กิตติศักดิ์    บุรุษชาติ

คอมฯ

วัดตากวน

ผ่านคัดเลือก

15

448

ด.ช.

อนุชา  ภาษาชิฏิ

คอมฯ

วัดตากวน

ผ่านคัดเลือก

16

637

ด.ช.

เกริกเกียรติ  กิยาลกุล

คอมฯ

วัดตากวน

ผ่านคัดเลือก

17

801

ด.ช.

สิทธิชัย  พิมพ์สอน

ประดิษฐ์หุ่นยนต์

วัดชากลูกหญ้า

ผ่านคัดเลือก

18

423

ด.ญ.

วรรณิศา    เจริญทรัพย์

งานประดิษฐ์

บ้านมาบตาพุด

ผ่านคัดเลือก

19

376

ด.ญ.

ตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ

นาฏศิลป์

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ- สกุล

ความสามารถพิเศษ

โรงเรียนเดิม

หมายเหตุ

20

267

ด.ญ.

รัชนีกร  ศิลปขวัญชัย

นาฏศิลป์

วัดมาบข่า

ผ่านคัดเลือก

21

384

ด.ช.

พันธกานต์  นาคจู

ทัศนศิลป์

ราชพระชานุเคราะห์ฯ 33

ผ่านคัดเลือก

22

92

ด.ช.

ธนกร   บ่อแก้ว

ทัศนศิลป์

มณีวรรณวิทยา

ผ่านคัดเลือก

23

811

ด.ช.

จักรพงศ์  สุวรรณศรี

ดนตรี

หนองกกหนองยาว

ผ่านคัดเลือก

24

78

ด.ญ.

ชัญญาภัค  มิตรยิ้ม

ดนตรี

บ้านมาบตาพุด

ผ่านคัดเลือก

25

688

ด.ญ.

ชนากานต์  คงทน

ดนตรี

บ้านมาบตาพุด

ผ่านคัดเลือก

26

363

ด.ญ.

อภิชญา  หอมดวง

ดนตรี

บ้านมาบตาพุด

ผ่านคัดเลือก

27

355

ด.ญ.

สุชัญญา   ปัญญาสิทธิ์

ดนตรี

บ้านมาบตาพุด

ผ่านคัดเลือก

28

292

ด.ญ.

จิรวรรณ  หาภา

ดนตรี

บ้านมาบตาพุด

ผ่านคัดเลือก

29

656

ด.ญ.

วิรัญญา  ณ ลำปาง

นาฏศิลป์

วุฒินันท์

ผ่านคัดเลือก

30

29

ด.ญ.

อริศรา  หรี่แดง

ทัศนศิลป์

วัดบ้านฉาง

ผ่านคัดเลือก

31

132

ด.ญ.

อริสรา  เตชะวิจิตรจารุ

ภาษาไทย

อนุบาลระยอง

(วัดหนองสนม)

ผ่านคัดเลือก

32

804

ด.ช.

กันทรากร  วงศ์สิงห์

ท่องอาขยาน

วัดชากลูกหญ้า

ผ่านคัดเลือก

33

107

ด.ช.

ศุภกิตติ์   วิมาละ

ทำจรวดร่อน

วัดมาบชลูด

ผ่านคัดเลือก

34

631

ด.ญ.

ศิริพร   แช่มลพ

วิทยาศาสตร์

วัดตากวน

ผ่านคัดเลือก

35

815

ด.ช.

ณัฐพล  รักษากิจ

วิทยาศาสตร์

ลัมแบรต์พิชญาลัย

ผ่านคัดเลือก

36

57

ด.ช.

ธีรวัช  ภูแซมศรี

อังกฤษ

วัดชากลูกหญ้า

ผ่านคัดเลือก

37

702

ด.ญ.

ประภาพร  ภู่สิงห์

คณิตศาสตร์

มณีวรรณวิทยา

ผ่านคัดเลือก

38

854

ด.ช.

วงศกร  รักยา

คณิตศาสตร์

บ้านมาบตาพุด

ผ่านคัดเลือก

39

242

ด.ญ.

ประภาภรณ์  รินทร์น้อย

สวดมนต์

มณีวรรณวิทยา

ผ่านคัดเลือก

40

703

ด.ญ.

ปริยาภัทร  แก่นสาร

สวดมนต์

มณีวรรณวิทยา

ผ่านคัดเลือก

 

 

ประเภทเงื่อนไขพิเศษ

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ- สกุล

โรงเรียนเดิม

หมายเหตุ

1

165

ด.ญ.ณัฐกมล  วิฑูรย์

เทศบาลมาบตาพุด

22 มีนาคม 2557

2

477

ด.ญ.จิราพร  เคนประจง

วุฒินันท์

22 มีนาคม 2557

3

276

ด.ญ.อรกานต์  มาพึ่ง

เทศบาลมาบตาพุด

21 มีนาคม 2557

4

019

ด.ช.พีรพัฒน์  เคล้าคล่อง

เทศบาลมาบตาพุด

20 มีนาคม 2557

5

020

ด.ช.ศรีวิศาล  เจริญสุข

เทศบาลมาบตาพุด

20 มีนาคม 2557

6

448

ด.ช.อนุชา  ภาษาชิฏิ

วัดตากวน

20 มีนาคม 2557

 

ที่

เลขที่สมัคร

ชื่อ- สกุล

โรงเรียนเดิม

หมายเหตุ

7

447

ด.ญ.นันทิจพร  เสียงเสนาะ

วัดตากวน

21 มีนาคม 2557

8

449

ด.ช.นฤนาถ  ท้าวพา

บ้านมาบตาพุด

21 มีนาคม 2557

9

812

ด.ญ.ปิยนุช  น่วมเกิด

เทศบาล 2 วัดชัยมงคล

20 มีนาคม 2557

10

119

ด.ช.ชัยณรงค์  แจ่มจิตร

บ้านมาบตาพุด

 

11

95

ด.ญ.นภัสวรรณ  พืชพันธ์

บ้านมาบตาพุด

 

12

99

ด.ช.ภัทรพล  อ่วมสอาด

วุฒินันท์

 

13

721

ด.ญ.ณัฏฐณิชา  ทองคงอ่วม

บ้านมาบตาพุด

 

14

348

ด.ญ.ปภานัน  อินบัว

บ้านมาบตาพุด

 

15

159

ด.ช.เบ็ญจพงศ์  ปุระชะกา

วุฒินันท์

 

16

 

ด.ช.สมพงษ์  ใยอิ้ม

บ้านมาบตาพุด

 

17

114

ด.ช.เชาวลิต  เงินบำรุง

บ้านมาบตาพุด

 

18

110

ด.ช.ณัฐพงษ์  กระจาย

บ้านมาบตาพุด

 

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัว ณ ห้องวิชาการ เพื่อรับทราบผลการคัดเลือก และมาสอบเพื่อจัดห้องเรียนในวันที่ 29 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เวลา 8.30 - 15.30 น. หากนักเรียนที่มีรายชื่อไม่มารายงานตัวและไม่มาสอบตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่านักเรียนสละสิทธิ์

 

ประกาศ ณ วันที่ 23  มีนาคม  2557

 

 

 

 

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ประชาสัมพันธ์เลื่อนวันรับวุฒิการศึกษา (ป.พ.1) ของนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 

จากเดิมวันที่ 25 มีนาคม 2557 เป็นวันที่ 4 เมษายน 2557 เนื่องจากต้องรอผล O-Net

จึงเรียนเพื่อให้แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

Comments ()

กติกาการอยู่ค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ

กลุ่มโรงเรียนรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  ร่วมกับบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

ระหว่างวันที่  23  มีนาคม  2557 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

การแต่งกาย

          1.นักเรียนชาย   - กางเกงผ้าธรรมดา หรือยีนส์     ขาสั้นหรือยาว สีเข้ม

                                   - เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืด                แขนสั้น หรือแขนยาว  ไม่จำกัดสี

                                   - รองเท้าผ้าใบ หรือหนัง            หุ้มส้น  ไม่จำกัดสี

          2.นักเรียนหญิง   - กางเกงผ้าธรรมดา หรือยีนส์      ขาสามส่วน หรือแขนยาว ไม่จำกัดสี

                             - เสื้อเชิ้ต หรือเสื้อยืด                แขนสั้น หรือแขนยาว ไม่จำกัดสี

                             * รองเท้าผ้าใบ หรือหนัง            หุ้มส้น  ไม่จำกัดสี

          3.ชุดกายบริหารภาคเช้า  - กางเกงผ้ายืด              ขายาว  สีเข้ม

              (ชาย,หญิง)                - เสื้อยืด                      แขนยาว หรือแขนสั้น

                                               - รองเท้าผ้าใบ              หุ้มส้น  ไม่จำกัดสี

          4.ชุดนอน                     - กางเกงขายาว หรือขาสั้น

              (ชาย,หญิง)              - เสื้อแขนยาว หรือแขนสั้น

 

อุปกรณ์เข้าอยู่ค่าย

          1.เครื่องเขียนและสมุดบันทึก

          2.ชุดนอนปิกนิค  1  ชุด  (ฟูก  หมอน  ผ้าห่ม)

          3.อุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว (สบู่  ยาสีฟัน  แปรงสีฟัน  ขันน้ำ  และอื่นๆ)

          4.ยาประจำตัว  อาหารเสริม

 

เวลาเยี่ยม และพบผู้ปกครอง

ช่วงเย็น          เวลา 16.30 - 17.00 น (ใต้อาคาร 2)

 

หมายเหตุ         1.นักเรียนที่ประสงค์จะซักผ้า ถุงเท้า และอื่น ๆ ด้วยตนเอง ให้เตรียมกะละมัง และผงซักฟอกมาเอง

                        2.ไม่ให้นำของมีค่าใดๆ ติดตัวมาเข้าค่าย หากมีความจำเป็นให้รับผิดชอบความเสียหาย หรือสูญหายเอง

                        3.ให้แต่งกายชุดกายบริหารเข้าร่วมพิธีเปิดในวันแรก

 

 

 

 

Comments ()