Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Filipino French German Greek Indonesian Italian Japanese Korean Malay Persian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Spanish Swedish Thai Turkish Vietnamese
Kru Bird

Kru Bird

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ประจำปีการศึกษา 2558 ‪‎ประเภทความสามารถพิเศษ‬
----------------------------------------------------
ให้นักเรียนที่มีรายชื่อ มารายงานตัว ณ ห้องวิชาการ

เพื่อรับทราบผลคัดเลือกและมาสอบเพื่อจัดห้องเรียน ‪‎วันที่5เมษายน2558‬

 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เวลา 8.30 น.
----------------------------------------------------
หากนักเรียนทีมีรายชื่อไม่มารายงานตัว และไม่สามารถมาสอบตามวันเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์

 

Comments ()

ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก กลุ่มความสามารถพิเศษ

วันที่ 23 มีนาคม 2558 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

Comments ()

 Click ที่ลิงค์นี้ เพื่อกรอกแบบสอบถาม

คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการประเมินหลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ.2557
แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้าน ด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษา

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

Comments ()

โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารมีความประสงค์รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา  2558  โดยกำหนดประเภทและการสมัครดังนี้

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 

          รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12 ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 45 คน รวมจำนวนรับ 540  คน  ได้แก่

1.      ในเขตพื้นที่บริการ

                    รับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  โดยรับนักเรียนที่มีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้าน  5 ตำบล ได้แก่  ตำบลมาบตาพุด  ตำบลห้วยโป่ง  ตำบลเนินพระ  ตำบลทับมา  และตำบลมาบข่าจำนวน  480  คน  ถ้าไม่ครบจึงจะรับนอกเขตพื้นที่บริการ

2.      รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ จำนวน  60 คน

รับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนี้

                   2.1  ความสามารถทางด้านภาษาไทย  จำนวน  3  คน

                   2.2  ความสามารถทางด้านสังคมศึกษา  จำนวน 5 คน

                   2.3  ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  จำนวน 3 คน

                   2.4  ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์  จำนวน  3  คน

                   2.5  ความสามารถทางด้านกีฬา  จำนวน  10  คน

                   2.6  ความสามารถทางด้านวิชาการงานอาชีพ  จำนวน  3  คน

                   2.7  ความสามารถทางด้านทัศนศิลป์  จำนวน 2 คน

                   2.8  ความสามารถทางด้านนาฏศิลป์  จำนวน 2 คน

                   2.9  ความสามารถดนตรี(ขับร้อง/แดนเซอร์/นักดนตรี) จำนวน  4  คน

                   2.10 ความสามารถทางด้านดุริยางค์  จำนวน  10  คน

2.11 ความสามารถทางด้านความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

จำนวน 15 คน (มีผลการเรียนเฉลี่ย ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00 และผลการเรียนเฉลี่ยวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00)

โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ต้องเข้ารับการพัฒนาความสามารถในชมรมแต่ละกลุ่มสาระ และจะได้รับทุนโครงการเพชร ม.พ.พ ปีละไม่เกิน 3,000 บาท

 

3.    คุณสมบัติของนักเรียน

          3.1  สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า  หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2557  หรือเทียบเท่า

          3.2  มีความประพฤติเรียบร้อย  มีระเบียบวินัย  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

          3.3  นักเรียนประเภทในเขตพื้นที่บริการต้องมีชื่ออยู่ในสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ ศึกษาอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ป.6

     

      4. กำหนดวันและเวลารับสมัคร

-          รับสมัคร วันที่  20-24  มีนาคม  2558เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-          สอบคัดเลือก  วันที่  5  เมษายน  2558   เวลา  09.00  น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน

-          ประกาศผล   วันที่  7  เมษายน  2558   เวลา  09.00 – 16.30  น.   ณ  โรงเรียน มาบตาพุดพันพิทยาคาร หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mpp.ac.th

-          มอบตัว  วันที่  8  เมษายน 2558 เวลา  09.00 – 16.30  น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

                             นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

-          รับสมัคร  วันที่  20-21  มีนาคม  2558  เวลา  08.30 – 16.30  น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-          คัดเลือก  วันที่  23  มีนาคม  2558  เวลา  09.00 -16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-          ประกาศผล   วันที่  25  มีนาคม  2558   เวลา  09.00 – 16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mpp.ac.th

-          สอบจัดห้องเรียนโดยใช้ข้อสอบของโรงเรียน วันที่  5 เมษายน  2558  เวลา  9.00 น. ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-          มอบตัว    วันที่  8  เมษายน  2558  เวลา  09.00 -16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

                                               

5.         รายวิชาที่ใช้สอบคัดเลือกและสอบจัดห้องเรียน

     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คะแนนเต็ม  100  คะแนน โดยสอบใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 2  ร้อยละ 80   และคะแนน O-Net  8 กลุ่มสาระร้อยละ 20

               1)  วิชาภาษาไทย               20  คะแนน

               2)  วิชาคณิตศาสตร์            20  คะแนน

               3)  วิชาวิทยาศาสตร์           20  คะแนน

               4)  วิชาสังคมศึกษา 20  คะแนน

               5)  วิชาภาษาอังกฤษ           20  คะแนน

 

6.  หลักฐานในการสมัครเรียน

     6.1  ใบ  ปพ. 1  ฉบับจริง แสดงการจบการศึกษาปีการศึกษา 2557 พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ  หรือใบรับรองว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557

6.2  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร ของผู้สมัคร  บิดา และมารดาของผู้สมัคร รับรองสำเนา   อย่างละ 1 ฉบับ (หากไม่สามารถนำทะเบียนของบิดา หรือมารดามาได้ เนื่องสูญหาย หรือหย่าร้างกัน ให้นำสูติบัตร มาแทนได้)

              6.3  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1  นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

       

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

              รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน  10  ห้องเรียน  ห้องเรียนละ 40  คน รวมจำนวนรับ  400 คน  ได้แก่

1.      ประเภทม. 3 เดิม จำนวน  320  คน

รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

1.1   นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

1.2   มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00

1.3   นักเรียนที่สมัครแผนการเรียน  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ต้องมีผลการเรียนรวมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เฉลี่ยรวม ไม่ต่ำกว่า 2.75

กำหนดวันเวลาสมัครดังนี้

-   รับสมัครวันที่  19  มกราคม  – 6  กุมภาพันธ์  2558   เวลาพักกลางวัน           

-   สอบวัดศักยภาพตามแผนการเรียน วันที่  22  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 09.00 น.    เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-   สอบจัดห้องเรียนโดยใช้แบบทดสอบของโรงเรียน วันที่  29  มีนาคม  2558  เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-   ประกาศผล  วันที่  3  เมษายน  2558  เวลา  09.00 – 16.30   น. ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mpp.ac.th

-   มอบตัว    วันที่  9  เมษายน  2558  เวลา  09.00 - 16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

2. นักเรียนทั่วไป จำนวน 80 คน

     รับนักเรียนที่มีคุณสมบัติดังนี้

2.1     สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา  2557   หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2557  หรือเทียบเท่า

2.2 มีความประพฤติเรียบร้อย มีระเบียบวินัย และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

2.3 เป็นโสด

 

กำหนดวันเวลาสมัครดังนี้

-      รับสมัคร  วันที่  20-24  มีนาคม  2558   เวลา  08.30 -16.30   น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-   สอบวัดศักยภาพตามแผนการเรียน วันที่ 27  มีนาคม  2558  เวลา 09.00 น.    เป็นต้นไป ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

-      สอบคัดเลือกโดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถทางวิชาการของโรงเรียนวันที่  29  มีนาคม  2558  เวลา  09.00 – 16.30   น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 

-   ประกาศผล วันที่  3  เมษายน  2558  เวลา  09.00 – 16.30 น.  ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร หรือทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.mpp.ac.th

-      มอบตัว    วันที่  9  เมษายน  2558  เวลา  09.00 – 16.30  น.   ณ  โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

3.             รายวิชาที่ใช้สอบคัดเลือก

        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  คะแนนเต็ม  100  คะแนน  โดยสอบใช้แบบทดสอบของโรงเรียน  เนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ 80   และคะแนน  O-Net  ร้อยละ 20

        แผนการเรียน 

        1)  วิชาภาษาไทย 20  คะแนน

        2)  วิชาคณิตศาสตร์          20  คะแนน

        3)  วิชาวิทยาศาสตร์         20  คะแนน

        4)  วิชาสังคมศึกษา          20  คะแนน

        5)  วิชาภาษาอังกฤษ         20  คะแนน

 

4.  หลักฐานในการสมัครเรียน

        4.1  ใบ  ปพ. 1  ฉบับจริง พร้อมถ่ายเอกสารรับรองสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ หรือใบรับรอง

        4.2  ทะเบียนบ้านฉบับจริง  พร้อมถ่ายเอกสาร ของผู้สมัคร  บิดา และมารดาของผู้สมัคร รับรองสำเนา   อย่างละ 1 ฉบับ (หากไม่สามารถนำทะเบียนของบิดา หรือมารดามาได้ เนื่องสูญหาย หรือหย่าร้างกัน ให้นำสูติบัตร มาแทนได้)

        4.3  รูปถ่ายนักเรียน  ขนาด 1  นิ้ว  จำนวน  2 รูป 

 

 

              ประกาศ ณ วันที่ 2  กุมภาพันธ์  2558       

 

Comments ()

บทคัดย่อ เรื่องรายงานการใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานเรื่อง เลขยกกำลัง

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

อ.สายชล  เพชรพัด

ดาวน์โหลดบุ๊คมาร์ค โปรดอ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ

หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรม Bookmark ให้ดาวน์โหลดได้  ที่นี้  (วิธีการติดตั้ง)

ขั้นตอนการใช้งาน (โปรดอ่านสักนิด เพื่อชีวิตที่สดใส ^ ^)

1. ให้หาชื่อของตัวเองเพื่อดาวน์โหลดข้อมูลในช่องรหัสครู เมื่อดาวน์โหลดเรียบร้อย ให้แตกไฟล์ข้อมูล ด้วย winrar หรือ winzip (ดูวิธีแตกไฟล์) หากเครื่องท่านไม่มีโปรแกรมแตกไฟล์ ให้ดาวน์โหลด ที่นี้

2. แนะนำให้เอาโฟลเดอร์ที่ทำการแตกไฟล์เรียบร้อยไปจัดเก็บไว้ที่ Drive:\ D 

4. เมื่อติดตั้งโปรแกรม Bookmark เรียบร้อย ในการเข้าใช้งานครั้งแรก กรุณา ระบุ path ไปยัง D:\ (ชื่อโฟลเดอร์)  หากมีปัญหาในการเรียกใช้โปรแกรมให้ดาวน์โหลด AccessDatabaseEngine คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

5. เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จเรียบร้อย ให้นำข้อมูล (ทั้ง Folder) ส่งวิชาการด้วยตนเอง โดยใช้ Flash Drive ส่วนตัว

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ดาวน์โหลด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

 

อาจารย์ปราณี เตียหกุล

อาจารย์เต็มใจ โม้สูงเนิน

อาจารย์วรรณกร อิ้งทม

อาจารย์อภิชา พุทธรักษา

อาจารย์เบญจวรรณ สว่างภพ

อาจารย์จันทร์เพ็ญ ภูพานเพชร

อาจารย์ปภาวรินทร์ รัตนวิเศษฤทธิ์

อาจารย์นิตยา ภูมี

อาจารย์ปวริศา แก้วพิลา

อาจารย์เสาวรส ภารกิจ

อาจารย์วรารัตน์ ศรีสุวรรณ์

อาจารย์พิศสุดา พรมปา

อาจารย์เบญจวรรณ โอชารส

อาจารย์เกรียงไกร วิลามาศ

อาจารย์สำลี นราธาวา

อาจารย์อรัญญา ถิ่นพุดซา

อาจารย์ณิชา สันติมุนินทร์

อาจารย์ยุพา อินทร์เพ็ชร

อาจารย์รัชดาวัลย์ หิรัณยากาศ

อาจารย์อำไพ นกเด่น

อาจารย์ขนิษฐา พลาชีวะ

อาจารย์สายชล เพชรพัด

อาจารย์ธันยนันท์ จันเต

อาจารย์บรรจง นาทองบ่อ

อาจารย์เฉลิมวุฒิ วรเวช

อาจารย์อรพรรณ วรรัตน์ญานนท์

อาจารย์อรวรรณ คล้ามแสง

อาจารย์วัชระ ประโพธิ์ศรี

อาจารย์พิษณุ พูลกิจ

อาจารย์ไชย์นิเวศน์ ยิ้มขาว

อาจารย์สุภารัตน์ น้อยนาง

อาจารย์กรรณิการ์ เฮงสกุลวงษ์

อาจารย์สุปราณี ศรีวิชา

อาจารย์กนก คำแดง

อาจารย์จิราภรณ์ ภู่สิงห์

อาจารย์นพมาศ โรดมนันทกฤต

อาจารย์สุวัฒนา สนั่นไทย

อาจารย์กิตติศักดิ์ ปราบพาล

อาจารย์แสงดาว ส่างเงี้ยว

อาจารย์สุภาภรณ์ ช่วยอินทร์

อาจารย์บุญรุ่ง บุญอากาศ

อาจารย์โกศล มั่นจิต

อาจารย์กุลธิดา สุวัชระกุลธาร

อาจารย์สราวุธ แท่นจินดารัตน์

อาจารย์เครือมาศ เชื้อดี

อาจารย์นงเยาว์ ภิญโญ

อาจารย์อุไรรัตน์ แนบเชย

อาจารย์เสาวลักษณ์ รื่นมณี

อาจารย์จรรยาวรรธน์ จันทร์ภูมิ

อาจารย์อารีรัตน์ การินทร์

อาจารย์อิศรางค์ ฤาวงศ์

อาจารย์ณัทชกา ศรีดี จงกล

อาจารย์เยาวภา บุญฤทธิ์

อาจารย์ชญาภา บุญเลิศปฐวี

อาจารย์จารุวรรณ ช่างเหล็ก

อาจารย์สรเพชร บัวสุข

อาจารย์สาลี่ ประทุมวงศ์

อาจารย์ศรัญญา หมูสีโทน

อาจารย์อุ้มพร ทองดี

อาจารย์บรรหาร ยิ่งประยูร

อาจารย์สาโรจน์ เอี่ยมวรานันท์

อาจารย์วิทู เอกปิยะกูล

อาจารย์วรายุทธ สาระคำ

อาจารย์เอกราช ปุคำน้อย

อาจารย์ฐิณิชดา ช่างบุ

อาจารย์ณัฐดนัย พงษ์นาค

อาจารย์พรชัย จันทร์พัฒนพงศ์

อาจารย์บุญนาค จงแจ่มใส

อาจารย์สมเด็จ วันชุ่ม

อาจารย์สู่ปรีดี ภู่น้อย

อาจารย์ธงไท จันเต

อาจารย์ทองพูน อามาตรมนตรี

อาจารย์วิริยาภรณ์  เกตุพันธ์

อาจารย์พุฒิพงศ์ บุญคง

อาจารย์โกศล ป้องกัน

อาจารย์ยุวดี วงษ์สว่าง

อาจารย์มลิวัลย์ สินรัตน์

อาจารย์ศิวพร สีหาแสน

อาจารย์อรอุมา ช่างปรุง

อาจารย์อัมพร อยู่เมี่ยง

อาจารย์เทวัญ นราธาวา

อาจารย์เพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์

อาจารย์อทิตยา เทียนอำไพ

อาจารย์จิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์

อาจารย์วัลลภ พงษ์ศิลา

อาจารย์สุวภาพ เวชสุทัศน์

อาจารย์วิชุดา คำดี

อาจารย์แมนสรวง เมนะเนตร

อาจารย์กัญลิกา บุญญาศิริวัฒน์

อาจารย์กรกนก เอกทัศน์

อาจารย์ผกามาศ แก้วเหล็ก

อาจารย์สิริสุพาวรรณ ชุมเจริญ

อาจารย์ปวีณ์นุช ไวทยานันท์กุล

อาจารย์สุพัตรา เสนาเนียร

อาจารย์อานนท์ รุ่งโรจน์สารทิศ

อาจารย์ธิศวรรณ บำเพ็ญ

อาจารย์ฉวีวรรณ ญาณรักษ์

อาจารย์อัจฉรา ชาญสำโรง

อาจารย์มยุรี อาจทวีกุล

อาจารย์ลดาวัลย์ สัตยาพันธุ์

อาจารย์วีรวัฒน์ มงคลากร

อาจารย์รัตนวดี สารเจริญ

อาจารย์เจษฎาภรณ์ ธิตะโพธิ์

อาจารย์รัชดาพร บุตรเขียว

อาจารย์มนัชญา มาตยา

อาจารย์พลพจน์ ชูเชิด

 

T004

T101
T102
T103
T104
T105
T107
T108
T109
T110
T111
T112
T113
T115
T201
T202
T203
T204
T205
T207
T208
T209
T210
T211
T212
T214
T215
T301
T302
T303
T304
T305
T306
T307
T308
T309
T310
T311
T312
T313
T314
T316
T317
T318
T319
T401
T402
T403
T404
T405
T406
T407
T408
T409
T410
T411
T412
T413
T414
T501
T502
T503
T505
T506
T507
T508
T601
T602
T603
T604
T606
T607
T608
T701
T702
T703
T704
T705
T706
T707
T708
T709
T710
T711
T712
T713
T715
T719
T801
T802
T803
T806
T807
T809
T810
T811
T812
T813
T814
T816
T817
T818
T821
T822
T823
T908

 

 


วิธีการติดตั้งโปรแกรม BookMark 3

ดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งโปรแกรม Bookmark III Setup  สำหรับเครื่องที่ยังไม่เคยติดตั้ง และใช้โปรแกรม MS Office 2003 ลงไป ให้ติดตั้ง Access Database Engine 2007 ด้วย

1

ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ Bookmark III Setup เพื่อเริ่มการติดตั้ง และทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

234567

ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Bookmark III เพื่อเข้าสู่โปรแกรม

8

หน้าแรกของโปรแกรม Bookmark III

9

Comments ()

เชิญชวนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ ทางออนไลน์ ประจำปี 2557

ดังรายละเอียดที่แนบมาดังนี้

Comments ()

เชิญร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2557

 

กรุณาเข้าสู่ระบบด้วย Account Facebook ของท่าน เพื่อใช้เนื้อหาส่วนนี้

โปรดใช้คำพูดสุภาพ หากฝ่าฝืน จะเข้าข่ายความผิดใน พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550

Comments ()

 

 

สรุปรายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับสหวิทยาเขตระยอง ๑
ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร


การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น)

  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 เด็กชายดรัณภพ พัดสายทอง โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /        
  2 เด็กชายปิยังกูร ฟุ้งมาก โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /        
  3 เด็กชายฐานันดร โมลารักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  4 เด็กชายจักริน วงษ์ศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  5 เด็กชายภคพล ดีสลิด โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  6 เด็กหญิงฐานิกา ทองย้อย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  7 นายปฏิภาน ดวงจันทร์ โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  8 นายพงศกร อ่อนใส โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  9 เด็กชายวีรชิทธิ์ พนาสิทธ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   /     เด็กชายวีรชิทธิ์ พนาสิทธ์
  10 เด็กชายภูดิส พรหมรักษา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   /     เด็กชายภูดิส พรหมรักษา
  11 เด็กชายธีร์สรัล ทัพธนารัธต์ โรงเรียนบ้านค่าย /        
  12 เด็กชายศรัญ อุบลประเสริฐ โรงเรียนบ้านค่าย /        
  13 เด็กชายปฏิธาน ก้งทอง โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา /        
  14 เด็กชายชัยภัทร วรรณมาลี โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา /        
  15 เด็กชายฐานันดร โมลารักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  16 เด็กชายจักริน วงษ์ศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  17 เด็กชายสิรภพ วงศ์สร้างทรัพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  18 เด็กชายภูษิต โสภาคำ โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  19 เด็กชายสิรวิชญ์ ทิมรอด โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง /        
  20 เด็กชายณัชพล สอสูงเนิน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง /        
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน

 

 
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
           
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
           
  ทอง เงิน ทองแดง            
  1 นางสาวกฤติมา พฤกษ์วังขาว โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ   /                  
  2 นางสาวณัฐวิภา คงคาทิพย์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ   /                  
  3 นางสาวพลอยไพลิน บุญประเสริฐ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   /                  
  4 นางสาวเพชรไพลิน สุวรรณมงคล โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   /                  
  5 นางสาวหนึ่งฤทัย ไปใกล้ โรงเรียนนิคมวิทยา /                    
  6 นางสาวจิรภัทร ด่านอุดม โรงเรียนนิคมวิทยา /                    
  7 นายพานุศิลป์ สินทร โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา  /     นายพานุศิลป์ สินทร            
  8 นางสาวสุวัชรี ขำมี โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา  /     นางสาวสุวัชรี ขำมี            
  9 นายภาคินทร์ พิษรักษ์ โรงเรียนบ้านค่าย /                    
  10 นางสาวศศิโสม สืบสาร โรงเรียนบ้านค่าย /                    
  11 นายอนันต์ มาโนช โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   /                  
  12 นายสุทิน จิตรดล โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   /                  
  13 นายเกษม สุขศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ /                    
  14 นายพรหมสวรรค์ สร้อยซื่อ โรงเรียนวัดป่าประดู่ /                    
  15 นายชยณัฐ ละอองทอง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง   /                  
  16 นายระพีรพัฒน์ ศรีธัญรัตน์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง   /                  
  17 นางสาวภัทรินทร์ บุญเล่ห์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   /                  
  18 นางสาวภิรมยา สุดการุญ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   /                  
                               
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................            
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)            
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน            
 
การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น (2D Animation)
       
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
       
  ทอง เงิน ทองแดง        
  1 เด็กชายเมธา จิตรีขันธ์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   /              
  2 นายพิชัย ศิริวงศ์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   /              
  3 เด็กหญิงศุภมาส ผาติเสนะ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /                
  4 เด็กหญิงฐิติรัตน์ ล้ำศรี โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /                
  5 เด็กหญิงธัญวลัย พรหมวิเชียร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /                
  6 เด็กชายก้องภพ รักรุ่งโรจน์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /                
  7 นายวาทศิลป์ อินทา โรงเรียนนิคมวิทยา /                
  8 เด็กชายกษิดิศ หลำเจริญ โรงเรียนนิคมวิทยา /                
  9 เด็กชายกิตติ พิสมัย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   /     เด็กชายกิตติ พิสมัย        
  10 เด็กชายทยากร ชวาลวงศ์ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   /     เด็กชายทยากร ชวาลวงศ์        
  11 เด็กชายชยากร บัวผุด โรงเรียนระยองวิทยาคม   /              
  12 เด็กชายภูริพล ภูริปัญญาวรกุล โรงเรียนระยองวิทยาคม   /              
  13 เด็กหญิงณัฐรุจา คะปัญญา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   /              
  14 เด็กหญิงพัชพร ไทยเจริญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   /              
                           
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................        
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)        
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน        
 
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 เด็กชายธนทัต เขตสมุทร โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /        
  2 เด็กชายสิทธิกร ศิริมงคล โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /        
  3 เด็กชายณัฐวัฒน์ ชนะชัย โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  4 เด็กชายวงศกร เก้าเอี้ยน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  5 เด็กหญิงพรชิตา กุนาสี โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  6 เด็กหญิงจุฑามาศ เกษศิริ โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  7 เด็กชายประกอบพร มั่นถิ่น โรงเรียนบ้านงฉางกาญจนานุกุล /        
  8 เด็กชายปัญญา ศรีชาติ โรงเรียนบ้านงฉางกาญจนานุกุล /        
  9 เด็กชายจิรเมท ทวัฒศักดิ์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา /        
  10 เด็กชายจิตรทิวัส คำนึงคิด โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา /        
  11 เด็กชายธรรพ์รณรัฐ สายจันทร์ โรงเรียนบ้านค่าย /     เด็กชายธรรพ์รณรัฐ สายจันทร์
  12 เด็กหญิงชนาการต์ สุขบรรเทิง โรงเรียนบ้านค่าย /     เด็กหญิงชนาการต์ สุขบรรเทิง
  13 เด็กชายสุดเขตต์ แสนเจริญ โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  14 เด็กชายธนธรณ์ บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  15 เด็กหญิงวิภาดา จันทะเนตร โรงเรียนเซนต์โยเซฟรอยอง   /      
  16 เด็กหญิงนงนภัส ฟักเขียว โรงเรียนเซนต์โยเซฟรอยอง   /      
  17 เด็กชายปัญญาพล คำดี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
  18 เด็กชายณัฐนนท์ ใจเรือง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน
 
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 นางสาวพัชราพร บุญสุนีย์ โรงเรียนนิคมวิทยา   /      
  2 นายณัฐนันท์ ฮกโป๊ โรงเรียนนิคมวิทยา   /      
  3 นายสวราชย์ แก้วเล็ก โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา   /        
  4 นายธีรภัทร รัตนมณี โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา   /        
  5 นายสุรัตน์ แสนทอง โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   /      
  6 นายวัฒนวิทย์ เมืองจันทร์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   /      
  7 นายพิเชษฐ์พงศ์ เดือนจะโป๊ะ โรงเรียนวัดป่าประดู่ /     นายพิเชษฐ์พงศ์ เดือนจะโป๊ะ
  8 นายณัฐพร ประดิษฐ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ /     นายณัฐพร ประดิษฐ์
  9 นางสาวสุภัสรา วรรณโกฏิ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   /      
  10 นางสาวปรางค์พิมล ยงการนา โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   /      
  11 นายเศรษกฤษณ์ พลเยี่ยม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
  12 นายณัฐวุฒิ พงษ์พานิช โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
  13 เด็กชายภูมิพิสิฐ อภิวัฒนน์พลกุล โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง   /      
  14 เด็กชายปรียากร วีรพันธ์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง   /      
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน
                   

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
ทอง เงิน ทองแดง
1 เด็กหญิงวงษ์วรวรรณ ล้อมวงษ์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   /      
2 เด็กชายจิระวุฒิ ทองโยทา โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม   /      
3 เด็กหญิงกัญญาณัฐ จินดา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /     เด็กหญิงกัญญาณัฐ จินดา
4 เด็กหญิงอภัชชา ธิน้อมธรรม โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /     เด็กหญิงอภัชชา ธิน้อมธรรม
5 เด็กชายธนธรณ์ พานศรี โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม   /      
6 เด็กหญิงวารี สิงหะ โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม   /      
7 เด็กหญิงกุสุมา แดงสะอาด โรงเรียนนิคมวิทยา     /    
8 เด็กหญิงพรอุษา นันตะนัย โรงเรียนนิคมวิทยา     /    
9 เด็กหญิงญาณิศา ไชยมาตร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา     /      
10 เด็กชายอาชัญ หาญคำภา โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา     /      
11 เด็กชายภูวเดช วงษ์พนัส โรงเรียนบ้านค่าย /        
12 เด็กหญิงวันวิสา คล้ายจินดา โรงเรียนบ้านค่าย /        
13 เด็กหญิงปัทมา มีผล โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา     /    
14 เด็กหญิงกานติมา เดชกล้า โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา     /    
15 เด็กหญิงลลิตา อนุอัน โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   /      
16 เด็กหญิงธนาภรณ์ ทองเปลว โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   /      
17 เด็กชายอานนท์ วงษ์ต๊ะ โรงเรียนวัดป่าประดู่   /      
18 เด็กหญิงพรชิตา บุญประเสริฐ โรงเรียนวัดป่าประดู่   /      
19 เด็กหญิงเมธาวี วิเศษจิตเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
20 เด็กหญิงธิญาดา ปัญญายิ่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
21 เด็กหญิงฐิติกานต์ แก้วประดิษฐ์ โรงเรียนอุดมวิทยานุกุล /        
22 เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ ครองเมืองแสน โรงเรียนอุดมวิทยานุกุล /        
23 เด็กหญิงปลิดา สูงสนิท โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง   /      
24 เด็กชายสุรดิษ แซ่ตั้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง   /      
25 เด็กหญิงตลินทรีย์ ยินดีโสตร โรงเรียนอรวินวิทยา /        
26 เด็กชายวิศวกิจ ไทยนิยม โรงเรียนอรวินวิทยา /        
27 เด็กหญิงจันทกานต์ ว่องเมธากุล โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง /        
28 เด็กหญิงทักษพร สุทธิปัญโญ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง /        
29 เด็กหญิงเจนจิรา สมคิด โรงเรียนนครระยองวิทยาคม     /    
30 เด็กหญิงพัชริดา แสงสว่าง โรงเรียนนครระยองวิทยาคม     /    

 

 
การสร้าง WebPage ประเภท CMS
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 เด็กชายชัยสิทธิ์ ชำนาญกลาง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  2 เด็กชายอัครพนธ์ ถาพร โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  3 นายอนันตชัย ศรีสืบ โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  4 นายพลฤทธิ์ ชูเชิด โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  5 เด็กหญิงณัฐการณ์ เบ้าทอง โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   /        
  6 เด็กชายณัฐธวัช เทียนภาสกร โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   /        
  7 เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ คุณากรสกุล โรงเรียนบ้านค่าย   /      
  8 เด็กหญิงศศิวิมล สร้อยสม โรงเรียนบ้านค่าย   /      
  9 เด็กหญิงทรายงาม ไชยบุญเรือง โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  10 เด็กหญิงณัฐวดี พงษ์ชื่น โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  11 เด็กชายเอกกมล เรืองชาญ โรงเรียนวัดป่าประดู่     /    
  12 เด็กหญิงณัฐมน ฤทธิ์ปู่ โรงเรียนวัดป่าประดู่     /    
  13 เด็กชายกฤษณะ พ่วงฟัก โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /     เด็กชายกฤษณะ พ่วงฟัก
  14 เด็กชายชณายุทธ ไชยะโอชะ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /     เด็กชายชณายุทธ ไชยะโอชะ
  15 เด็กชายจักรพันธ์ อิสสรานุสรณ์ โรงเรียนกวงฮั้ว /        
  16 เด็กชายธนากร อรุโณทัย โรงเรียนกวงฮั้ว /        
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน

 

 
การสร้าง WebPage ประเภท Web Editor (มัธยมศึกษาตอนต้น)
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 เด็กหญิงณัฐพร อาสว่าง โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม /        
  2 เด็กชายธนกร นิติธีรวรรณ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม /        
  3 เด็กชายภูมิเดช วิเทศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ   /      
  4 เด็กชายพีรพัฒน์ เจริญศรี โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ   /      
  5 เด็กชายภัครพล มั่งคั่ง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  6 เด็กชายรชต ศรีทา โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  7 นายวัชรพงษ์ ผ่องผิว โรงเรียนนิคมวิทยา     /    
  8 นายเกียรติศักดิ์ พุ่มจันทร์ โรงเรียนนิคมวิทยา     /    
  9 เด็กชายกรวิชญ์ ยวดยิ่ง โรงเรียนระยองวิทยาคม     /    
  10 เด็กชายศิริบูรณ์ พันธุ์พิริยะ โรงเรียนระยองวิทยาคม     /    
  11 เด็กหญิงเนติยา ไตรราช โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา   /     เด็กหญิงเนติยา ไตรราช
  12 เด็กชายกฤชปกรณ์ ภิริยะแสง โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา   /     เด็กชายกฤชปกรณ์ ภิริยะแสง
  13 เด็กชายไกรยุทธ บุญทับถม โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   /      
  14 เด็กชายกิตติไกร เนินไสว โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   /      
  15 เด็กชายศตวรรษ คำภิระวงศ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่   /      
  16 เด็กหญิงชมพูนุท คงนิสัย โรงเรียนวัดป่าประดู่   /      
  17 เด็กหญิงวรรณวิสาข์ พุดด้วง โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง /        
  18 เด็กหญิงพัชญานันท์ ปัตตะนี โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง /        
  19 เด็กชายเกริกเกียรติ ภิบาลกุล โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   /      
  20 เด็กชายอภิวัชญ์ ทารักษ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   /      
  21 เด็กชายภูวิษ มั่งมี โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   /      
  22 เด็กชายเกริกพล ไชยเดช โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   /      
                   
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน
                   
 
การสร้าง WebPage ประเภท Web Editor (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 นายทศพล ชัยจิตต์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /     นายทศพล ชัยจิตต์
  2 นางสาวศิรดา ขจรกลิ่นมาลา โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /     นางสาวศิรดา ขจรกลิ่นมาลา
  3 นางสาวอริสรา โทนบุตร โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  4 นางสาวภัทรภร วรรณสำเริง โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  5 นางสาวภัสสภร มูลดี โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  6 นายพงศธร ทองต้นวงศ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  7 นายอนันต์ยศ กฤษนาม โรงเรียนนิคมวิทยา   /      
  8 นางสาวกานติภา ศรีดา โรงเรียนนิคมวิทยา   /      
  9 นายจิรวัฒน์ เที่ยงเจริญ โรงเรียนบ้านค่าย   /      
  10 นายศุภณัฐ แบบนา โรงเรียนบ้านค่าย   /      
  11 นายคริสมาส เมืองโคตร โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   /      
  12 นายณัฐพล สาระคร โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา   /      
  13 นางสาวณัฏฐ์นรี ศิลสังวรณ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม   /      
  14 นางสาวพรรษชล พานิชเจริญ โรงเรียนระยองวิทยาคม   /      
  15 นายสมเจตน์ พันธุมา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   /      
  16 นายนพคุณ กุลนาฝาย โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร   /      
  17 นางสาววาสิตา บุบผาชาติ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   /      
  18 นางสาวพรรัตน์ ทับทิมศรี โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   /      
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน
 
การสร้าง WebPage ประเภท Text Editor
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 นางสาวประภัสสร ธนโชติ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  2 นายสุทธิเกียรติ จันทคัต โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  3 นายจิติวัฒนา รอบรู้ โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา   /     นายจิติวัฒนา รอบรู้
  4 นางสาวกาญจนา เรือนผาม โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา   /     นางสาวกาญจนา เรือนผาม
  5 นางสาวบุษกร ปารกลาง โรงเรียนบ้านค่าย /        
  6 นางสาวพฤตยา รุ่งรัตน์ โรงเรียนบ้านค่าย /        
  7 นายธนภูมิ ประเสริฐศรี โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา /        
  8 นายธนชิต เภตราเสียร โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา /        
  9 นางสาวภาวิกา คำภาวงค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  10 นายฟุ้งเกียรติ เผด็จตะคุ โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  11 นางสาวธัญลักษณ์ ชมบัว โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  12 นางสาวอรัญญาณี วงษ์ศุภรักษ์ โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  13 นางสาวพิมลนาฏ ไพบูลย์ โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  14 นางสาวเพ็ญสุดา ลาดหนองขุ่น โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  15 นางสาวพัชรียา นันทานนท์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง /        
  16 นางสาวปุณิกา ปิติกวินสิน โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง /        
  17 นายวุฒทวัฒน์ ชัยชนะ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
  18 นายพรพิพัฒน์ สิงห์ลอ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
  19 นางสาวผณินทรา แก่นจันทร์ โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   /      
  20 นางสาวชนาภรณ์ ธรรมยิ่ง โรงเรียนนครระยองวิทยาคม   /      
                   
                   
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน
                   
                   
 
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 นายภูวดล ใจวรรณะ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม     /    
  2 นายดีไซน์ ทันหา โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม     /    
  3 นายธเนศพล ดวงต๋า โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   /      
  4 นางสาวชลิดา บรรเลิงเสนาะ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง   /      
  5 นายกฤติน ช่างทอง โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา   /        
  6 นายปฏิภาณ กอบบุญ โรงเรียนบ้านฉาง กาญจนกุลวิทยา   /        
  7 นายจีรศักดิ์ โมราสุข โรงเรียนบ้านค่าย /        
  8 นางสาวสุภาวิดา การศึกษา โรงเรียนบ้านค่าย /        
  9 นายภานุกร สุนทรเวชพงษ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม /     นายภานุกร สุนทรเวชพงษ์
  10 นายสิริวัชร บุญเขตร โรงเรียนระยองวิทยาคม /     นายสิริวัชร บุญเขตร
  11 นายจิรายุ วงษ์ศรี โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร     /    
  12 นายเอกพันธ์ จันทร์ยิ้ม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร     /    
                   
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน
                   
                   
 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 เด็กหญิงมัชฌิมา กงล้อม โรงเรียนวัดป่าประดู่ /     เด็กหญิงมัชฌิมา กงล้อม
  2 เด็กหญิงอรุณกมล สงวนศักดิ์ศรี โรงเรียนวัดป่าประดู่ /     เด็กหญิงอรุณกมล สงวนศักดิ์ศรี
  3 เด็กหญิงแพรวนภา ถุงกลาง โรงเรียนวัดป่าประดู่ /     เด็กหญิงแพรวนภา ถุงกลาง
  4 เด็กชายเจนณรงค์ โล่วรพงศ์ โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  5 เด็กชายธนวิชญ์ ตันเต็ง โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  6 เด็กหญิงศุภิสรา ธรรมบำรุง โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  7 เด็กชายอติวิชญ์ ขันธแก้ว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง /        
  8 เด็กชายสกลรัตน์ ชินเจริญวงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง /        
  9 เด็กหญิงการญจนา เอี่ยมคง โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ระยอง /        
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน
 
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 นางสาวจตุพร ศิริ โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม /        
  2 นายจักรพัฒน์ ช่วยสุด โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม /        
  3 นายสิทธินันท์ แจ้งธรรมมา โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม /        
  4 นางสาววันวิสา คุณากรสกุล โรงเรียนบ้านค่าย /        
  5 นางสาววรรณิภา ชยัณฐมพันธ์ โรงเรียนบ้านค่าย /        
  6 นายกิตติศักดิ์ เพ็งอาทิตย์ โรงเรียนบ้านค่าย /        
  7 นางสาวลักษิกา ยอดสง่า โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  8 นางสาวพนิตสุภา อยู่เย็น โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  9 นางสาวสญาณิญ ทองอยู่แบบ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  10 นายธนายุต  รักดี โรงเรียนวัดป่าประดู่ /     นายธนายุต  รักดี
  11 นายพงษ์สันต์  แก่นทน โรงเรียนวัดป่าประดู่ /     นายพงษ์สันต์  แก่นทน
  12 นายสุรเกียรติ  พรรณา โรงเรียนวัดป่าประดู่ /     นายสุรเกียรติ  พรรณา
                   
                   
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน
                   
 
การตัดต่อสร้างภาพยนต์
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 นายธีรพงษ์ ปาปะพัง โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม     /    
  2 นางสาวอุษา สระแก้ว โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม     /    
  3 นายสหรัฐ ทรรพวาทิน โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม   /      
  4 นางสาวอัญชลี เสนาคำ โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม   /      
  5 นายศรันย์ นามสนิท โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /        
  6 นายวิธาการ วรเชษฐ์ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ /        
  7 นายณัฐนัย ใจใส โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  8 นายอัครวัฒน์ ธีเดชณรงค์ฤทธิ์ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง /        
  9 นายอิทธิกร วิเศษพงษ์ โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  10 นายศราวุธ อิ่มจีน โรงเรียนนิคมวิทยา /        
  11 นายสหรัถ แสงขาว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา /        
  12 นายภานุวัฒน์ แสงขาว โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา /        
  13 นายธนภัทร พุ่มกระจ่าง โรงเรียนบ้านค่าย /        
  14 นายอิศรา สร้อยสน โรงเรียนบ้านค่าย /        
  15 นายวิริยะ รัตนโสภา โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา /     นายวิริยะ รัตนโสภา
  16 นายจักรพงษ์ เพ็ชรรัตน์ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา /     นายจักรพงษ์ เพ็ชรรัตน์
  17 นางสาวพณัชกร ธนธรรมปพน โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  18 นายโมไนย พรหมภากร โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  19 นายภัทรภณ มากหลาย โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  20 นายฐิตินันท์ กันหาโยธี โรงเรียนวัดป่าประดู่ /        
  21 นางสาวสุภาวรรณ ชูเชิด โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   /      
  22 นางสาวกัลยรัตน์ สนแย้ม โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง   /      
  23 นางสาวศิริกุล สมสิทธิกุล โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
  24 นางสาวกัญจนี ยอดสุขา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน

 


การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
ทอง เงิน ทองแดง
1 นายธเนศ อ้นถาวร โรงเรียนบ้านค่าย /     นายธเนศ อ้นถาวร
2 นายธเนศ เกษมพิณ โรงเรียนบ้านค่าย /     นายธเนศ เกษมพิณ
3 นายสรัล ศรวงษ์ โรงเรียนบ้านค่าย /     นายสรัล ศรวงษ์
4 นายกิตติณัฐ เอี่ยมสำอางค์ โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
5 นายพงศธร เกิดผล โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
6 นายวัชระพงษ์ มหาโยธี โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
7 นางสาวฐิตาภา เทศนาม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
8 นายธนากร เม้ยทับ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
9 นายวีรวัฒน์ ลอยพยอม โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
 
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ (มัธยมศึกษาตอนต้น)
  ลำดับที่ ชื่อ – สกุลของนักเรียน โรงเรียน ประเภทรางวัล หมายเหตุ
(ระบุชื่อนักเรียนที่เป็นตัวแทนสหวิทยาเขต)
  ทอง เงิน ทองแดง
  1 นายเจษฎา รักษา โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  2 นายศุภชัย ธรรมถาวร โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  3 นายศุภกร ธรรมถาวร โรงเรียนระยองวิทยาคม /        
  4 เด็กชายวรวิทย์ บุตรมงคล โรงเรียนบ้านค่าย /        
  5 เด็กชายจิรภัทร เสงี่ยมใจ โรงเรียนบ้านค่าย /        
  6 เด็กชายณัฐพล จัตวาภักดี โรงเรียนบ้านค่าย /        
  7 เด็กชายบัณฑิต บุญช่วย โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   /     เด็กชายบัณฑิต บุญช่วย
  8 เด็กชายตนุภัทร ช่วงโชติ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   /     เด็กชายตนุภัทร ช่วงโชติ
  9 เด็กชายพันธวัช ไทยเจริญ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา   /     เด็กชายพันธวัช ไทยเจริญ
  10 เด็กชายสุระศิริชาญ อุระแสง โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
  11 เด็กชายสิทธิชัย พิมพ์สอน โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
  12 เด็กชายณัฐวุฒิ หวังพิทักษ์ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร /        
                   
                   
    ลงชื่อ ..................................................................     ลงชื่อ ..................................................................
    (นางสาวอทิตยา เทียนอำไพ)     (นางสุรีย์ ใบบัว)
    ผู้รายงาน     ผู้รายงาน
                   
                   

 

Comments ()