สหวิทยาเขตระยอง 1 กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-17.00 น. มีรายการดังนี้ 1.สังคม 2.โครงงานออกแบบเทคโนโลยี 3.วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย 4.ทัศนศิลป์ 5.ดนตรีไทย 6.ดนตรี 7.นาฎศิลป์ 8.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9.การงานอาชีพและเทคโนโลยี 10.หุ่นยนต์